search
Sök
menu
Meny

Bidrag och regler för kulturföreningar

Vill du ansöka om bidrag till en kulturförening? På den här sidan hittar du vilka bidrag som finns att söka, vilka villkor föreningen behöver uppfylla och hur ni går till väga.

Just nu gäller tillfälliga bidragsregler med hänsyn till corona/covid-19.

Ansökan om att bli bidragsberättigad kulturförening

Med kulturförening avses: dans-, musik-, teater-, film-, foto-, konst-, författar-, arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening.

Ansökan

Vill din förening ansöka om att bli bidragsberättigad kulturförening? Skicka ett mejl till kulturforening@jonkoping.se med uppgift om vilken förening det gäller och kontaktperson så hör vi av oss.

Villkor

Föreningens ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrund.

Bifoga följande handlingar

 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från det möte då föreningen bildades alternativt senaste årsmötesprotokoll om ansökan avser en redan verksam förening. Av protokollet ska framgå att stadgarna antagits.
 • Intyg Skatteverkets organisationsnummerregister
 • Bankgiro eller plusgiro.
 • Medlemsmatrikel (se grundläggande bestämmelser)

Fullmakt

 • Om föreningen blir bidragsberättigad får föreningen en fullmaktsblankett där föreningen styrelse ska utse en person att ansvara föreningens bidragsansökningar och uppdatering av föreningens kontaktuppgifter (se grundläggande bestämmelser).

Bidragsberättigad kulturförening ska varje år

Senast en månad efter årsmöte skicka in/redovisa:

 • Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för föregående år
 • Årsmötesprotokoll samt eventuellt nya stadgar
 • Redovisa antal betalande medlemmar för vuxna samt i ålderskategorin 7-25 år
 • Beskrivning av värdegrundsarbete
 • Uppdatera föreningens uppgifter/kontaktuppgifter i föreningsportalen

2020-10-07 Nytt stödpaket till föreningslivet i Jönköpings kommun

Stödpaketet består av tre satsningar som tillsammans ger ett kommunalt stöd på drygt 5 mnkr för perioden 1 juli – 31 december.

Satsningarna består av:

 1. Generell förstärkning av driftsbidragen med 20 procent för hela årets driftskostnader för bidragsberättigade föreningar. Detta stöd gynnar de föreningar som driftar egna anläggningar eller som hyr lokaler årsvis. Den extra förstärkningen ger drygt 1,6 mnkr fördelat på nästan 200 föreningar.
 2. Halverade taxor för bidragsberättigade föreningar på kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar under kvartal 3 (1 juli – 30 september). Drygt 80 föreningar hyr lokaler, per timme, för arrangemang, träning och match genom kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet kommer att gynna föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet eftersom de har har högst bokningskostnader. Halverade taxor ger en subvention strax över 900 tkr.
 3. Totalt 2,5 mnkr ”kompensationsbidrag corona” kan föreningslivet ansöka om för intäktsbortfall på grund av Covid-19 pandemin. 1 mnkr avsätts för kvartal 3 (1 juli – 30 september) och 1,5 mnkr för kvartal 4 (1 oktober – 31 december). Föreningarna ska kunna styrka sina intäktsbortfall och redovisa kostnadsbesparande åtgärder. Fördelningen av bidraget bygger på ett rättviseperspektiv och ska komplettera övriga satsningar och statliga bidrag.

Tidplan:

Tidplan och fortsatt hantering bygger på fördelningen av de statliga bidragen avsedda för kulturens och idrottens intäktsbortfall under kvartal 3 respektive 4. För att säkerställa att inga föreningar blir dubbelkompenserade krävs att de statliga bidragen är beslutade innan bidraget från kultur- och fritidsnämnden fördelas, därför är tidsplanen preliminär.

 • Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 7 oktober verkställs punkt 1 och 2. Det extra driftsbidraget betalas ut omgående och bidragsberättigade föreningar faktureras bara 50 procent av totala kostnaden för hyran i kommunala anläggningar (som hyrs per timme).
 • Föreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsbidrag corona, kvartal 3 från 15 oktober – 1 november.
 • Formellt beslut om fördelning av medel för kvartal 3 sker i kultur- och fritidsnämnden 11 december.
 • Ansökan om kompensationsbidrag corona för kvartal 4 kommer att ligga i mitten av januari och formellt beslut tas i kultur- och fritidsnämnden under mars månad.

Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt - tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19

För vad?
Kulturarrangemanget/kulturprojektet ska äga rum i Jönköpings kommun, samt ha ett publikt allmänintresse. Bidrag kan t.ex. beviljas för extra kostnader för att genomföra arrangemang digitalt eller liknande. För verksamhet som vänder sig till barn och ungdom krävs drogfrihet.
Bidrag beviljas inte till intern föreningsverksamhet, stämmor eller liknande verksamhet, inte heller till välgörenhetsarrangemang, insamlingar, eller kulturprogram i samband med politiska opinionsmöten och liknande.

Vilka kan söka?
Ideella kulturföreningar med säte i Jönköpings kommun. Sökande förening ska vara huvudarrangör/projektägare för den verksamhet bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra arrangörers evenemang.
Bidrag beviljas inte till föreningar som beviljats långsiktigt verksamhetsbidrag för 2020, studieförbund, institutioner och liknande vilka får bidrag från annat anslag, stiftelser, företag, ekonomiska föreningar eller till annan kommunal förvaltning, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Ansökan – Bilagor
Ansökan görs på särskild blankett som finns nedan. Bifoga balans- och resultaträkning tillsammans med din ansökan.

Pdf att fylla i för att söka bidraget (pdf, 188.5 kB)

Ansökningstider

Bidrag söks i förväg. Ansökan på sökt belopp upp till 75 000 kr ska vara Kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 6 veckor före arrangemangs-/projektstart.
Ansökan på sökt belopp över 75 000 kr - ska vara Kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 3 månader före arrangemangs-/projektstart.

Bidrag

Beviljat bidrag avser endast den verksamhet och de kostnader som angivits i ansökan. Var därför noga med att i ansökan så korrekt som möjligt beräkna alla kostnader och intäkter. Bidragsmottagaren ska meddela KFF ev. förändringar. Vid väsentliga förändringar förbehåller sig KFF rätten att ompröva beslut. Bidrag utbetalas enbart till sökandens postgiro eller bankgiro.
Samordning med andra kommunala nämnder kan ske. Om kommunen har fordringar på den sökande, har kommunen rätt att avräkna dessa mot de bidrag som beviljats.

Övrigt

Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under arrangemanget/projektet ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
Verksamheten ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten. Föreningen uppmanas att i all marknadsföring i text ange ”med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen” (logotyp ska inte användas).

Redovisning - Utbetalning

Bidrag utbetalas i efterskott. Redovisning ska först göras på den kopia av ansökan som återsänds i samband med att bidragsbeslut skickas och den ska vara Kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 6 veckor efter genomfört arrangemang/projekt. Kostnader och intäkter ska kunna styrkas genom verifikationer.
Redovisa statistik: Antal genomförda arrangemang/verksamhetstillfällen redovisas. För digitala arrangemang/projekt redovisas antal visningar. Könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna redovisas där det är möjligt med hänsyn till Corona covid-19.

Granskning

Sökande som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar och räkenskaper till förfogande som Kultur- och fritidsnämnden efterfrågar. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt. KFN kan besluta att annan än KFN ska utföra granskningen.

KFN/KFF kan göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

Ansökan skickas till
Kultur- och fritidsnämndens diarium
e-post: kff@jonkoping.se
postadress: box 1029, 551 11 Jönköping

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 50 00