search
Sök
menu
Meny

Förslag till nya naturreservat, naturminnen och naturvårdsavtal

Gröna blad, ormbunke.

Här kan du se förslag på nya naturreservat som tagits fram av Jönköpings kommun. Två förslag har varit ute på remiss under 2016; Häggebergs lövskogar och Kaxholmens lövskog. Häggeberg har blivit reservat! Se befintliga naturreservat.

Kommunen arbetar med skydd av natur för naturvårdens och friluftslivets intressen. Vi har många kommunägda områden som har höga naturvärden, ligger tätortsnära och används mycket för friluftsliv, rekreation och motion.

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en lista på naturområden som ska utredas för reservatsbildning och de är också upptagna i kommunens Översiktplan 2016 samt förslaget till Naturvårdsprogram 2018.

 1. Häggebergs och Granbäcks lövskogar (ädellövskog, förslag 58 ha, i beslut 40 ha). Bankeryds/Järstorps socknar. Reservat - beslutades 2018-06-20 i Kommunfullmäktige.
 2. Kaxholmens lövskog (ravin/brantskog/ädellövskog, 32 ha). Skärstads socken. Pågående.
 3. Huskvarnafallen med Bråneryds branter (brantskog/åmiljö, 115 ha). Innefattar förlängning av Huskvarnabergens naturreservat, Kyrkbäcken och Huskvarnafallen, Pusta kulle samt Södra Parken/Brånerydsbranten. Hakarps/Huskvarna socknar. Påbörjat.
 4. Vattenledningsområdet (ädellöv-/granskog, 221 ha). Järstorp socken.
 5. Utvidgning av Rocksjöreservatet med John Bauers park och Tullportsdammen (damm/park/våtmarker, 4 ha). Kristina socken. Pågående - ny detaljplan tas fram i området under 2018-19.
 6. Läsängsskogen (barrnaturskog, 20 ha). Norrahammar socken.
 7. Nyponkullen (lövnaturskog, 30 ha). Norrahammar socken.
 8. Ljungarp (hagmark/lövskog, 32 ha) i Tenhult. Rogberga socken.
 9. Lillån i Huskvarna (åmiljö/lövskog, 39 ha). Huskvarna socken.

Vid prioritering av reservatsbildande för kommunen är dessa faktorer vägledande:

 • Ekologiskt/biologiskt värdefulla områden
 • Värdefulla friluftsområden
 • Gröna/blåa korridorer – viktiga för spridning och bevarande av biologisk mångfald för arter skapas och upprätthålls
 • Kommundelar där skyddade områden saknas eller är få
 • Direkt hotade områden
 • Områden där exploatering planeras i närheten.Vid områden för bostadsbyggande behöver naturmiljöer säkras för rekreation.
 • Viktiga kulturmiljöer
 • Kommunalt ägd mark
 • Naturområden inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna