Alfred Dalinsskolans elevhälsoteam

Med olika professioner kompletterar vi varandra för att kunna ge våra elever stöd och hjälp när så behövs. Vi samarbetar med skolans personal, föräldrar och externa enheter.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Tor Ekström

036-10 66 14

Biträdande rektor

Maria Vigren

036-10 66 16

Biträdande rektor

Magnus Ekelund

036-10 64 81

Skolkurator

Emmie Losdal

036-10 63 93

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia Tingåker

036-10 66 25

Specialpedagog

Agneta Floberg

  036-10 79 86

Speciallärare

Anna Almkvist

036-10 60 74

Skolsköterska

Vakant

036-10 77 76

Skolsköterska

Charlotte Bostig

036-10 77 75

Socialpedagog

Caroline Ljungquist

036-10 66 27


Skolhälsan

I skollagen beskrivs skolhälsovårdens mål: Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården omfattar alla barn och ungdomar i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Tillsammans med skolans pedagogiska personal och övriga medarbetare inom elevvården är skolhälsovården en viktig del i elevvårdsarbetet, både när det gäller förebyggande hälsoarbete och att tidigt upptäcka elever som behöver särskilt stöd.

Prioriterade arbetsområden är:

  • Elever i behov av särskilt stöd
  • Elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö
  • Livsstilsrelaterade hälsorisker

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsan på Alfred Dalinskolan består av två skolsköterskor och en skolläkare

Välkomna med tankar och funderingar!

Skolkurator

Skolkuratorn ska arbeta förebyggande och uppmärksamma de elever vars situation och svårigheter hindrar dem att lyckas bra i skolan.

Skolkuratorns uppgift är också att stödja barn som far illa eller som visar tecken på ohälsa. Tillsammans med skolans lärare, skolsköterskor och övrig elevhälsopersonal är kuratorn en viktig del i elevvårdsarbetet.

De flesta samtal som kuratorn har är individuella samtal med elever. Samtalen kan vara av olika slag: krissamtal, motiverande samtal eller stödjande samtal. En del samtal sker i grupp eller klassvis.

Vid behov samverkar skolkuratorn med andra myndigheter, socialtjänst, BUP och frivilliga organisationer.

En stor del av arbetet är föräldrastödssamtal, eftersom många föräldrar upplever högstadietiden som extra svår. Samtalen gäller ibland vilka gränser som är rimlig att sätta. Målet med alla samtal och insatser är att skapa en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för varje elev. 

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens roll är att hjälpa och stödja elever inför de olika valsituationer som elever har att ta ställning till under högstadietiden t.ex. prao, gymnasieval och studiebesök.

För att hjälpa eleven i dessa beslut genomförs samtal och informationer individuellt och gruppvis utifrån elevens behov. Studievägledaren samarbetar bl.a. med föräldrar, lärare, elevhälsoteam och annan personal inom myndigheter och förvaltningar samt övriga arbetsplatser. Studievägledaren har sekretess. 

Välkommen med frågor! 

Här hittar du information om bl.a. PRAO och gymnasieval.

Gymnasieguiden Länk till annan webbplats.

Alla studier Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: