Attarpsskolan 7-9

Attarpsskolan sedd utifrån.

Här finns information om Attarpsskolan, en högstadieskola 7-9 belägen i Bankeryd. På skolan går cirka 450 elever.

Välkommen till oss på Attarpsskolan 7–9 i Bankeryd. Vi erbjuder en skola där kompetens, trygghet och glädje står i centrum. Vi är en skola med hög behörighet hos personalen och god måluppfyllelse över tid.

Attarpsskolan är belägen ca1 mil nord/väst om Jönköping. Vi är en 7–9 skola med ca 450 elever och drygt 50 personal. Vi har sex klasser i varje årskurs och varje årskurs är knuten till ett arbetslag.

I arbetslaget följer lärarna eleverna från det att de börjar i åk 7 till att de slutar i åk 9. Varje klass har 1–2 mentorer som möter klassen regelbundet på bland annat mentorstid. Varje arbetslag har en arbetslagsledare och minst en representant från vårt resurscentrum knutna till sig.

Skolan har ett EHT (Elevhälsoteam) som arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med arbetslagen för att alla elever ska få det så bra som möjligt. I EHT ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, SYV, skolpsykolog och vid behov skolläkare.

Trygghet på Attarpsskolan 7–9

Attarpsskolan åk 7–9 är en skola där våra elever känner sig trygga. 96% av våra elever uppger i vår likabehandlingsenkät att de känner sig trygga varje dag på Attarpsskolan. Vi har ett likabehandlingsteam som arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och trivas varje dag.

Idrott för bättre hälsa

I Bankeryd är idrottsintresset stort och vi inom skolan vet att elever som rör på sig oftast presterar bättre. Skolan har flertalet aktivitetsdagar under året och en egen skolskog med möjlighet till att utöva friluftsliv.

Förväntningarna på eleverna är höga och det bidrar till att vi har en tradition av hög behörighet till gymnasiet.

Resurscentrum (RC)

För att skolan ska kunna tillgodose alla elevers rätt till stöd finns Resurscentrum, vårt RC, en flexibel resursorganisation varifrån skolans samlade resurser utgår.

Av RC kan elever få stöd i skolarbetet i större eller mindre omfattning, som extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. Målet är att samtliga elever som är i behov av stöd, ska få det. Skälen till varför elever har behov av stöd från RC varierar stort, allt från inlärningssvårigheter, behov av lugn miljö, mindre sammanhang, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter till svårigheter på det sociala planet.

Vi strävar efter att ha en flexibel organisation där elevens behov ska styra hur stödet ges. Det innebär att det stöd som personalen på RC ger sker på RC likväl som i klassrummet. Genom att finnas med ute i klasserna når vi ut till stor del av skolans elever. Ibland kommer även behöriga lärare med resurstid in till RC och undervisar elever i mindre grupp.

Elevhälsoteamet och RC är en viktig del av skolans helhet och vi arbetar tillsammans med våra lärare för en skola för alla.

Personalen som är knuten till RC idag är en specialpedagog, två speciallärare och några resurspersoner med mångårig erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.
Förutom att stötta elever på RC och ute i klassrummen är personalen också högst delaktiga på arbetslagsmöten som ett kitt mellan RCs och övriga skolans verksamhet.

Resurscentrum erbjuder:

 • Stöd allt från enstaka lektioner till hela skoldagen på RC
 • Anpassad studiegång: ämne kan förläggas till RC
 • Stöd vid inlärningssvårigheter/koncentrationssvårigheter
 • Stöd i klass
 • Alternativa verktyg
 • Hjälp att strukturera sin dag/vecka
 • Stöd i socialt samspel/konfliktsituationer
 • Reträttplats i lugn miljö
 • Läxhjälp
 • Stöd till hemmasittare
 • Lovskola
 • Likabehandlingsteamet = LBT
 • Nätverk mellan skola, polis och fritidsförvaltning

Skolhälsan

Skolhälsovården omfattar alla barn och ungdomar i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Tillsammans med skolans pedagogiska personal och övriga medarbetare inom elevvården är skolhälsovården en viktig del i elevvårdsarbetet, både när det gäller förebyggande hälsoarbete och att tidigt upptäcka elever som behöver särskilt stöd. Skolhälsovården fungerar som elevernas företagshälsovård och deltar aktivt i skolans miljöarbete.

Prioriterade arbetsområden

 • Elever i behov av särskilt stöd
 • Elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö
 • Livsstilsrelaterade hälsorisker
 • I Skollagen beskrivs skolhälsovårdens mål: Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.


Kontaktuppgifter åk 7-9

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tid

Skolsköterska

Lise-Lotte Carlson

036-10 65 14

mån–tors kl. 7.30–16
fre kl. 7.30–15
Mottagningstid:
mån-fre kl 11–12

Skolläkare

Maria Lind

Nås via skolsköterska


Kurator

Emelie Rogö

036-10 65 08

mån–fre kl 8–16

Viktigt att tänka på
Det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom som övre luftvägsinfektion/influensa och maginfektion som tex. vinterkräksjuka. Minst en dags feberfrihet före återgång till skolan och två dagars symtomfrihet vid vinterkräksjuka. Detta för att hålla nere smittspridningen på skolan för alla elever men särskilt för extra infektionskänsliga elever som just nu finns på skolan. Vid snuva och hosta utan feber får allmäntillståndet avgöra.

Vid infektionstider
Tänk på att en god handhygien är det bästa skyddet.

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA!

Skolmåltid

Skolmåltiden på Attarpsskolan 7-9 ger alla elever en trevlig matupplevelse och den ork de behöver för att prestera på en hög nivå under hela dagen.

På Attarpsskolan har vi ett tillagningskök, dvs. att vi tillagar maten både för egen del och för andra enheters del. Varje dag har vi elever från år 8 som hjälper till i verksamheten med att torka bord, plocka bestick och att serva där det behövs hjälp. Detta är i ett led i att eleverna ska vara delaktiga i olika delar av verksamheten.

Skolmåltid i Jönköpings kommun

Frånvaroanmälan

Du kan anmäla frånvaro för ditt barn via Vklass (app eller webb).

Vid sjukdom måste du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn varje dag. Lärarna ser anmälningen direkt i sin dator. Gör gärna detta så tidigt som möjligt under dagen.

Ledighetsansökan

Eventuella ledigheter beviljas av rektor. Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn i Vklass. I menyvalet Ledighetsansökan fyller du i den information som behövs. Svar på ledighetsansökan kommer till den e-postadress som du har registrerad i Vklass.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Kontakta oss

Adress
Attarpsvägen 7
564 33 Bankeryd

Skolledning

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Henrik Wallin

036-10 65 07

Tillförordnad biträdande rektor

Mimmi HallebrinkAdministration

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skoladministratör

Ingela Andersson

036-10 65 03

IT-administratör

Andreas Ogenblad

036-10 60 95

SYV

Maria Törnqvist

036-10 34 53

Skolhälsovård

Lise-Lotte Carlson

036-10 65 14

Kurator

Malin Evermyr

036-10 65 08

Kökschef

Damir Eminovic

036-10 65 17

Vaktmästare

Stefan Lindström

036-10 65 11

Specialpedagog

Charlotte Karlsson

036-10 79 61

Elevkoordinator

Sebastian Klarström

036-10 79 12

Fritidsledare

Patrik Blomdahl

036-10 69 52

Senast granskad/publicerad: