Barnarpsskolan F-6

Barnarpsskolan och delar av skolgården

Här finns information om Barnarpsskolan, en F-6 skola belägen söder om Jönköping. På skolan går cirka 400 elever.

Barnarpskolan är en trygg och gemytlig skola med närmare 400 elever och drygt 50 engagerade medarbetare. Tillsammans skapar vi en hjärtlig och välkomnande atmosfär!

Barnarpsskolan ligger drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Här finns goda förbindelser till närområdena med busshållplats i direkt anslutning till skolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även antalet elever. Med våra sex fritidshem har vi möjlighet att ha mindre elevgrupper, vilket vi är stolta över.

Vi lyfter varandra mot målen, det är vår devis.

Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningarna för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla.

Här finns tillgång till ett modernt mediatek och under det pågående läsåret kompetensutvecklar vi oss inom IT för bättre lärande.

Utöver skolans lokaler, där bland annat en fullstor idrottshall ingår, använder vi också vår skolskog och den närliggande naturen för att hämta in kunskaper men den är lika viktig för fritid och rekreation. Sedan skolstart läsåret 19/20 möts hela skolan en gång i månaden i gemensam rörelse på skolgården.

Kom och var en del av oss som utvecklar framtidens starka medborgare!

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Barnarpsskolan arbetar vi tillsammans med vårdnadshavare med målet att ge barnen kunskaper för livet. Vår gemensamma strävan är att eleverna utvecklas till vuxna samhällsmedborgare som upplever att de själva kan påverka och styra sina liv. En viktig kunskap att ha med sig är kännedom om den natur som omger oss. I Barnarp tar vi vara på våra många möjligheter att använda naturen som klassrum (se vidare under rubriken Skolgård och natur runt Barnarpsskolan).

Gemensamma temadagar
Genom att elever och personal rör sig mellan årskurser och grupper lär vi känna varandra. Vi arbetar med gemensamma temadagar och det övergripande målet att främja gemenskap och trygghet för alla våra elever. Relationer och nya vänskapsband kan knytas. Rädsla för andra eller äldre elever kan bytas till positiv känsla av förebild eller ny kontakt. Världen utanför skolan är sällan åldersfixerad utan personkemi uppstår förhoppningsvis normlöst. Genom att samla ihop timplanens elevens val till ett antal temadagar, skapar vi möjlighet att borra lite djupare inom ämnena och erbjuda eleverna valmöjligheter till extra spännande undervisning.

Tillgänglig undervisning
I alla årskurser öppnas klassrumsdörren en stund innan skolklockan ringer. Elever kan därmed välja att gå in i klassrummet i lugn och ro och där ha en arbetsuppgift att komma igång med innan skoldagen börjar kl. 8 för alla elever. I varje årskurs används Inprint-bilder som bildstöd vid genomgång av dagens schema, liksom användandet av interaktiva tavlor i alla klassrum.

Våra sex fritidshemsavdelningar arbetar nära årskurserna. Hos oss innebär denna samverkan att skola och fritids samarbetar kring eleverna upp till och med årskurs 6. Genom att ge eleverna exempel på meningsfull fritid arbetar vi dessutom hälsofrämjande.

Värdegrundsarbete vid varje terminsstart
Sedan några år tillbaka satsar hela skolan lite extra på värdegrundsarbete terminernas första två veckor. Efter ett längre uppehåll är det alltid bra att fokusera på frågor som utvecklar ens värdegrund. I detta arbete är skolans heltidsanställda kurator och skolsköterska involverade tillsammans med all personal. Skolan är en utbildning som inte bara syftar till att utveckla kunskaper utan även hela människan.

Inflytande och samarbete

Elever

Det är viktigt för oss att varje barn känner sig sedd och lyssnad på, och att dess tankar tas tillvara. Vi vill vidareutveckla tillgängligheten i undervisningen så att alla elever upplever att de kan påverka sin skolvardag i så hög utsträckning som möjligt.

Demokrati-tid
Varje tisdagsmorgon läsåret igenom har hela Barnarpsskolan en schemamodul som vi kallar demokrati-tid. Här infaller klassråd, elevråd, mediateksråd, matråd och ”rörelse i skolan”.

Klassråden är viktiga tillfällen för eleverna att få en klar bild över hur demokratiska processer går till. Här får de möjlighet att aktivt prova på olika sätt att vara delaktiga. Genom att agera ordförande och sekreterare får de erfara hur det är att hålla i ett möte och driva processer från start till beslut. Klassråden har representanter i elevrådet, som i sin tur lyssnar in de olika gruppernas inlägg. Hos oss är det alltid elever i årskurs 6 som har rollen som elevrådsordförande och sekreterare.

Att vara med och påverka innebär inte bara att uttrycka sina egna åsikter, det är lika viktigt att kunna lyssna in andras argument och synpunkter. Kommunikation är en grundpelare i alla former av demokrati och återkommer i samtliga ämnens kunskapskrav. Att kunna använda ett nyanserat språk som tydligt och effektivt förklarar just det som man vill få fram, är en förmåga som gynnar eleverna och som därför är viktig att öva på i många olika forum. Eleven lär sig samtidigt att delaktighet och inflytande även förutsätter ansvar att följa de överenskommelser som är gjorda, på samma sätt som eleven aktivt lär sig att fundera ut vilka följder som olika beslut skapar.

Vårdnadshavare

Varje termin bjuds vårdnadshavare in till ett större föräldramöte, där skolan informerar om sådant som berör undervisningen eller elevgruppen. Dessa forum ska utgöras av en dialog där vårdnadshavare och skola möts. Skolan är ansvarig för att genomföra den utbildning som alla barn i Sverige enligt skolplikten ska få medan vårdnadshavare bland annat är ansvariga för att barnen kommer utsövda och mätta till skolan så att inlärning kan ske. Tillsammans ska vi hjälpas åt så att skoltiden kan fungera på bästa sätt.

Utöver föräldramöten bjuds alla vårdnadshavare in till utvecklingssamtal en gång per termin där det finns möjlighet till enskilda samtal. Förutom träffarna är Jönköpings kommuns lärplattform Vklass en viktig länk mellan hem och skola. På Vklass läggs månadsbrev, olika nyheter och information ut, samtidigt som det är via Vklass som scheman, frånvaroanmälningar görs och det är där även möjligt att skriva enskilda meddelanden till berörda.

Vårdnadshavare är välkomna att höra av sig till all personal på skolan i frågor som behövs diskuteras. Vi är måna om att våra möten ska vara fruktsamma och leda till utveckling. Vår devis ”Vi lyfter varandra mot målen!” innebär just att vi alla hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt.

Fritidshem på Barnarpsskolan

Barnarpsskolans fritidshem består av fyra avdelningar (Gläntan, Ravinen, Ängen och Klippan/Klubben) som arbetar nära årskurserna.
Skola och fritids samarbetar kring eleverna från förskoleklass till årskurs 6.
Inför varje nytt läsår skrivs eleverna in på sitt nya fritidshem från och med vecka 31. I samband med att eleven skrivs in på fritids får du ett välkomstbrev med öppettider och annan viktig information.

Vi vill bidra till att ge eleverna en meningsfull fritid med inspirerande aktiviteter och tillfällen till rekreation. Undervisningen på våra fritidshem är situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Elevernas behov, intressen och egna initiativ utgör grunden för undervisningen. Här ges eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete genom bland annat samarbetsövningar och gruppstärkande lekar.

Vi har tillgång till en fullstor idrottshall samt en fin skolskog med grillplats som används dagligen av våra olika fritidshem. Eleverna ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Vi erbjuder även ett stort utbud av olika material och tekniker för skapande där eleverna får möjlighet att utforska, testa på och vara kreativa.

Fritidshemmet håller öppet kl 6–18 beroende på elevens behov. De olika avdelningarna samarbetar vid öppning och stängning, och under lov och studiedagar kan avdelningarna slås ihop. Det är förträffliga tillfällen att utöka kontaktytorna mellan olika åldrar. Barnarpsskolans fritidshem har stängt fyra veckor i juli, veckorna 27, 28, 29 och 30. Under dessa veckor erbjuds istället plats på Råslättsskolans fritidshem.

Gläntan, förskoleklass och årskurs 1

Ravinen, förskoleklass och årskurs 1

Ängen, elever i årskurs 2

Klippan/Klubben, elever i årskurs 3–6

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

Inom Barnarps skolområde satsar vi på stark elevhälsa. Elevhälsoteamets fokus är att arbeta brett och på alla nivåer. I första hand är varje elevs bästa huvudfokus, men även på gruppnivå och organisationsnivå.

Barnarpsskolans elevhälsoteam består av:

  • rektor
  • biträdande rektor
  • skolsköterska
  • kurator
  • specialpedagog
  • speciallärare i svenska
  • speciallärare i matematik

Kopplat till vårt elevhälsoteam finns även skolpsykolog och skolläkare.

En grundläggande tanke är att ett starkt elevhälsoteam med spetskompetenser inom olika områden skapar trygghet och stabilitet för både elever, personal och vårdnadshavare. Spets­kompetenserna kompetensutvecklar ständigt personalen, vilket i sin tur leder till att alla elever möts av kompetent personal. Genom att årligen screena och följa upp elevers kunskapsresultat inom olika begränsade områden, tas fakta fram och analyseras på organisationsnivå. Målet är att skapa för inlärning främjande lärmiljö!

Kärnhuset är en undervisningsgrupp på skolan där elever har möjlighet att under en period vistas för att kunna få arbeta i en mindre grupp, man tillhör fortfarande sin ordinarie klass. Det är elevhälsoteamet på skolan som avgör vilka elever som går på kärnhuset. Olika elever ges olika mycket tid på kärnhuset beroende på vad vi ser att eleven har för förutsättningar och behov.

Rörelse i skolan

Att få igång kroppen hjälper även knoppen. En gång i månaden har vi skolgemensam rörelse på vår stora skolgård. Vi kallar det ”rörelse i skolan”.

Vi har många fina cykel- och promenadvägar i Barnarp som gör det möjligt för våra elever att dagligen kunna gå eller cykla till skolan. Upptagningsområdet är stort och skolskjuts erbjuds till ett stort antal elever utanför det tätbebyggda området. Genom rörelse i skolan vill vi på olika sätt uppmuntra eleverna till enkel, vardaglig rörelse som på många sätt är tydligt gynnsam för inlärningen.

Skolgård och natur runt Barnarpsskolan

Barnarpsskolans stora skolgård bjuder på det mesta. Här finns backar för pulkaåkning, stora gräsytor, fotbollsplaner, lekplatser, skate-ramp, asfaltsytor med aktivitetsslingor och basket­korgar. Fotbollsplanen spolas till is och skolan har köpt in längdskidor för att erbjuda vintriga utomhusaktiviteter när vädret tillåter. Under rasterna erbjuder vi styrda rastaktiviteter, ofta med musik som lockande inslag.

Ett stenkast från skolan ligger Barnarpssjön. Här kan undervisning ske i form av experiment, fågelskådning och massa annat som går att upptäcka runt livet i vattnet.

Vi har en skolskog som fritidshemmet besöker nästan varje dag med olika grupper. En skolskog innebär att allemansrätten är utökad, vilket innebär att vi kan bygga och fixa mer än vanligt. Här provar eleverna att bygga vindskydd, laga mat eller mellanmål över öppen eld, samlas, leka och lära.

Gemensamma samlingar

Varje läsår samlar vi alla elever och all personal ett antal tillfällen. Vi tycker att det är viktigt att känna tillhörighet och gemenskap med dem som befinner sig på samma geografiska yta varje skoldag i flera år. Det är lätt att tro att alla elever upplever sig ha kännedom om hur många vi är eller vilka alla övriga elever är, men sannolikt skapar våra samlingar känslan av att ha den kollen. Det är i alla fall det som vi önskar uppnå. Första skoldagen varje läsår samlas hela skolan i backen utanför fritidsavdelningen Backen. Då välkomnas alla till skolan, rektorerna håller tal, sånger sjungs, personalen presenterar sig och gör vågen. Vi samlas på likande sätt på FN-dagen och vid Valborg då vi sjunger in våren.

Årskurs 5 bjuder på lucia-tåg i idrottshallen och det är även där som vi har vår gemensamma julavslutning. Sommaravslutningen sker på samma plats som där vi startade, i backen utanför Backen. Det har hänt att vi på grund av alltför riklig nederbörd behövt hålla sommar­avslutningen i idrottshallen. För någon kanske det kan kännas lite trist och kanske inte fullvärdig avslutningsmiljö men vid just sådana tillfällen blir det tydligt och klart vad vi står för. Inom Barnarps skolområde ser vi varandra och vi är måna om vår hjärtliga atmosfär. Det är känslan av mening och gemenskap som allting bygger på och det är den som vi lyfter fram. Vi lyfter varandra mot målen!

Genom att elever och personal rör sig mellan årskurser och grupper lär vi känna varandra. Vi arbetar med gemensamma temadagar och det övergripande målet att främja gemenskap och trygghet för alla våra elever. Relationer och nya vänskapsband kan knytas. Rädsla för andra eller äldre elever kan bytas till positiv känsla av förebild eller ny kontakt. Världen utanför skolan är sällan åldersfixerad utan personkemi uppstår förhoppningsvis normlöst.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktig datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Mobrovägen 5
556 31 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

E-post

Telefon

Rektor

Marie Jildestedt

036-10 39 08

Bitr. rektor

Christian Syversen

036-10 39 11

Skoladministratör

Ellinor Hellquist

036-10 38 48

Skolsköterska

Monica Küch Pettersson

036-10 39 50

Kurator

Arta Bajqinca

036-10 39 13

Specialpedagog, språkprojektet

Thomas Forsberg

036-10 39 47

Speciallärare

Linda Starby


Speciallärare

Maria Dahlberg

070-372 12 98

Kärnhuset


036-10 39 17

0725-74 89 05

IT-administratör

Victor Johansson


Vaktmästare

Anders Heinhagen

036-10 39 01


Senast granskad/publicerad: