Fagerslättsskolan F-6

Här finns information om Fagerslättsskolan, en nybyggd F-6 skola belägen på Huskvarnas höjder. Skolgården inbjuder till lek och rörelse i olika former.

På Fagerslättsskolan skapar all personal tillsammans en helhetssyn på elevens dag. Våra ledord är Utvecklas och lär utifrån den du är!

Skolan ligger cirka 4 km från Huskvarna centrum med goda förbindelser till närområden. Busshållplats finns i direkt anslutning till skolan.

Skolan öppnades vårterminen 2022 och i dagsläget har vi åk 3-5 med cirka 140 elever. Till hösten 2022 blir vi en F-6 skola och när samtliga elever är på plats 2023 blir vi cirka 350 elever. Vi har idag ett fritidshem beläget på bottenplan med 53 elever.

Skolan har fyra våningsplan med plats för förskoleklass och fritidshem på plan 1. Där finns även bild/no/tekniksal, slöjdsalar, hemkunskapssalar, bibliotek och matsal. På våning två och tre har idag åk 3-5 sina klassrum med tillhörande grupprum. Utöver detta har vi en fullstor idrottshall med läktare.

Vi har en fin skolgård som inbjuder till lek och rörelse, som till exempel hinderbana, klätterställning, sandlådelek, bandyplan, basketplan och fotbollsplan. Där har vi även ett uteklassrum som fungerar som ett utvidgat klassrum. I vår närmiljö har vi bra tillgång till skog och mark som vi kan utnyttja under lektionstid, lek och rekreation.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Inflytande och samarbete

Elever

Vi har regelbundna klassråd och matråd. Där får klasserna diskutera olika ämnen och de lär sig hur demokratiska processer går till. Efter ett klassråd får en representant från varje klass mötas på ett elevråd där alla får lyssna in varandra.

Vårdnadshavare

Via Vklass får vårdnadshavare regelbunden.
Skolan erbjuder två utvecklingssamtal per läsår, samt minst ett föräldramöte per läsår.

Fagerslättsskolans fritidshem

Fagerslättsskolans fritidshem består just nu av en avdelning för åk 3–5. Vi håller öppet kl 6.00–18.00. Elever som kommer till vårt morgonfritids har möjlighet att äta frukost kl 7.30. Mellanmål serveras ca 14.30.

Vi vill bidra till att ge eleverna en meningsfull fritid med inspirerande aktiviteter och tillfällen till rekreation. Undervisningen på våra fritidshem är situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Elevernas behov, intressen och egna initiativ utgör grunden för undervisningen. Här ges eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem i Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Fagerslättsskolans elevhälsoteam ingår:

  • Rektor
  • Biträdande rektorer
  • Skolsköterskor
  • Kurator
  • Specialpedagog
  • Speciallärare

Kopplat till vårt elevhälsoteam finns även skolpsykolog och skolläkare.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Text

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Besöksadress:
Fagerslättsskolan
Sotåsgatan 64
561 40 Huskvarna

Postadress:
Fagerslättsskolan
Jönköpings kommun
55189 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Frida Hallin

036-10 36 27

Biträdande rektor

Ingela Lorin

036-10 23 70

Skolsköterska

Johanna Berggren

036-10 74 70

Kurator

Theresa Hellberg

036-10 69 75

Speciallärare

Lena Selmqvist

Helena Gunnarsson

036-10 37 80


Vaktmästare

Dan Stjerneklev

036-10 74 97

Kökschef

Vasa Ostrovac

036-10 55 81


Senast granskad/publicerad: