Månsarpsskolan F-6

Månsarpsskolan ingår i skolenheten Månsarp och Tahe skolområde. Här finns behörig, engagerad och erfaren personal där alla ålderskategorier är representerade. Här går ca 170 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skylt Månsarpsskolan.

Vi är en VFU-skola vilket innebär att vi samarbetar med högskolan och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter. Detta är ett viktigt och utvecklande samarbete för oss.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Stängningsdagar och studiedagar Månsarpsskolan

  • Stängningsdagar fritidshem och skola: 16/8, 22/11, 8/1 och 21/5
  • Övriga studiedagar skola: 18/9 och 5/3

Elevhälsa och likabehandlingsplan

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

I Månsarpsskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektorer
  • specialpedagog
  • speciallärare
  • skolsköterska
  • kurator

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

Inflytande och samarbete

Elever: Vi har varje månad ett elevråd som leds av en ansvarig personal. I detta elevråd fattar vi beslut tillsammans med elevrepresentanter från alla klasser. Dessa beslut är förankrade i klasserna genom klassråden som hålls veckan innan elevrådet. Vi har dessutom biblioteksråd och matråd ett par tillfällen varje termin där representanter från varje klass finns med. Biblioteksrådet leds av biblioteksansvarig och matrådet av chefskocken.

Vårdnadshavare: Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin där man tar upp frågor och tankar kring skolans verksamhet. Vid frågor kontakta Emmeli Hultgren.

Erasmus +

I skolans styrdokument är de internationella frågorna en del av skolans uppgifter. Även skolformernas läroplaner beskriver hur ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Det internationella perspektivet ska även bidra till att utveckla barn och elevers förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Jönköpings kommun är ackrediterade vilket innebär att vi har ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande fram till år 2027. Alla kommunala grundskolor kan ta del av ackrediteringen och våren 2023 anmälde Månsarp och Tahe skolområde sitt intresse. Under hösten 2023 startade vi upp med några internationella projekt och vi ser fram emot fler utbyten och samarbeten fram till år 2027.

Syftet med det internationella arbetet är att elever, pedagoger och personal ska få möjlighet till internationella utbyten för att öppna dörrar till Europa och världen. Internationalisering skapar läsglädje och utvecklar gemenskap, engagemang och nytänkande. Även elevers självförtroende stärks och personliga utveckling möjliggörs genom att lära sig andra språk och få stöd i att utveckla en europeisk och global identitet.

Genom internationalisering får även skolans medarbetare möjlighet att få kompetensutveckling och att stärka sin professionalism. Lärare får tillfälle att se andra skolsystem och andra metoder vilket kan utveckla pedagogiska och administrativa tillvägagångssätt och rektorer kan få intryck och idéer för att utveckla organisationen och verksamheten.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

För att skapa en "vi-känsla" och stärka gemenskapen på skolan har vi flera gemensamma projekt, temadagar och friluftsdagar. Ett exempel på detta är vårt internationella Hondurasprojekt.

Hondurasprojektet

För att skapa en "vi-känsla" och stärka gemenskapen på skolan har vi flera gemensamma projekt, temadagar och friluftsdagar. Ett exempel på detta är vårt internationella Hondurasprojekt.

Månsarpsskolan arbetar för att hjälpa och stödja barn i Honduras. Skolan anordnar årliga Honduraskonserter och varje år säljs jul- eller hälsningskort, för att samla in pengar och stödja organisationen "Hopp för Honduras barn".

Med vår årliga Honduraskonsert är vi på Månsarpsskolan mycket glada och stolta över att vi kan vara med och göra en insats för världens barn.

Det hela började VT-88 med att Elisabeth Johansson besökte Månsarpsskolan i samband med att skolan hade samlingar under temat Fred och Internationalisering.

Som ett led i skolans internationaliseringsarbete beslutades att skolan skulle vara med och stödja Elisabeth i hennes arbete i Honduras. För att få in pengar till detta ändamål har sedan olika aktiviteter gjorts. Dessa har varit julklappsadresser, almanackor, julkort och de senaste åren hälsningskort. År 2000 spelade vi in en egen skiva "Bubblor av glädje".

Under åren som gått har vi haft ett många besök av Elisabeth och vid ett flertal tillfällen har vi också haft besök av någon som bor, har besökt eller arbetar i Honduras. I början av maj 2005 reste fem av skolans pedagoger, med hjälp av stipendiepengar och besökte Elisabeth i Honduras. De kunde då på plats se vad skolans internationella projekt stöder och att det ger många barn möjlighet till ett bättre liv.

Fr.o.m. -94 har vi i skolan arrangerat årliga konserter i Månsarps kyrka. Dessa har varit fyllda till sista plats. Konserterna har hjälpt till att öka vårt stöd till "Hopp för Honduras barn", då vi fått in större summor både genom inträde, insamling samt försäljning av kort och sponsorbidrag. Alla intäkter går oavkortat till "Hopp för Honduras barn".

Vid flera av konserterna har vi haft olika "gästmedverkande" bl.a. Perla Bjurenstedt, Edo Bumba, Daniel Karlsson och Monika Zak.

Månsarpsskolans arbete till förmån för "Hopp för Honduras barn" har i dagsläget bidragit med cirka 1 000 000 kr.

Månsarpsskolans historia

Månsarpsskolan har en lång och spännande historia. Gula skolan byggdes redan 1896. Idag är skolan en F-5 skola, fördelad i tre olika byggnader.

1896 byggdes "Gula skolan", skolan mitt emot Månsarps kyrka. Det är den andra skolan på samma plats. I början av 70-talet fanns där 3 klassrum, alla med fernissade trägolv och ett podium där en stor kateder och en ännu större tramporgel stod.  När barnen skulle ha gymnastik röjdes ett av klassrummen från bänkar, för där var gymnastiksalen med ribbstolar på väggarna.

Månsarp växte och det började bli trångt. 1976 togs första spadtaget till en ny skoldel. Under vintern kunde vi följa bygget och höstterminen 1977 var det dags att flytta in i den Röda skolan.

Kontakta oss

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Marcus Mohlin

036-10 35 54

Biträdande rektor

Christina Arvidsson

036-10 21 00

Administratör

Anna Stenman

036-10 38 25

Skolsköterska

Tilda Gustafsson

036-10 39 93

Språkpedagog

Anna Thorman

0703-911011

Specialpedagog

Susanne Granberg

036-10 25 97

Speciallärare

Kristin Johansson Weström

0703-911011

Kurator

Elvira Pettersson Löfgren

036-10 53 68

Vaktmästare

Bertil Tedefält

036-10 38 50

Skolmåltid

Eva-Lotte Lyck

036-10 38 46

 

Senast granskad/publicerad: