Ölmstadskolan F-6

I förgrunden en bandyrink, I bakgrunden skog, byggnad och lekredskap, allt på e skolgård. 

Ölmstadskolan är en F-6 skola belägen i en vacker landsbygd i nordöstra delen av Jönköpings kommun. Vår verksamhet innehåller även fritidshem. Vi erbjuder en trygg skolmiljö och har höga förväntningar på våra elever där lärglädjen står i centrum.

På Ölmstadskolan går ca 220 elever. Skolans geografiska upptagningsområde är stort och flertalet av eleverna åker skolskjuts till skolan. Vårt fritidshem består av två avdelningar med ca 110 inskrivna elever.

Vår skolgård bjuder in till spontan lek och rörelse i en varierad miljö. Här finns även vårt unika uteklassrum som ger möjlighet till utforskande och laborativt arbetssätt. I vår närmiljö finns god tillgång till skog och mark.

Ölmstadskolan är en skola med höga förväntningar på varje elev. Vi har ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar med tillgänglig lärmiljö för alla elever. För oss är det viktigt att varje elev behåller lust och nyfikenhet till ett livslångt lärande, detta med hjälp av behörig, engagerad och erfaren personal hos oss.

Ölmstadskolan är i ett expanderingsskede och en ny skola beräknas stå klar inom några år.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Ölmstadskolan är ett av våra huvudfokus är att arbeta med utomhuspedagogik, där vi har tillgång till ett utomhusklassrum och en fantastisk utomhusmiljö. Flera av våra pedagoger har utbildning i utomhuspedagogik.

Vi fokuserar även på daglig rörelse i samtliga klasser. Forskning visar att daglig rörelse leder till bättre inlärning.

Ölmstadskolan är en skola med hög trygghet och trivsel och vi arbetar aktivt med värdegrunds­arbetet för att bibehålla detta.

Inflytande och samarbete

Elever

Våra elever har elevinflytande genom klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd. Elevinflytande är ett av våra prioriterade mål och något vi arbetar aktivt med att förtydliga och synliggöra för eleverna.

Vårdnadshavare

Vi har en aktiv föräldraförening som vi har ett gott samarbete med. Våra regelbundna föräldramöten har god uppslutning i samtliga årskurser.

Skolan erbjuder utvecklingssamtal för varje elev en gång per termin.

Fritidshem på Ölmstadskolan

Ölmstadskolans fritidshem har tre avdelningar: Saltkråkan, Junibacken och Mattisskogen. Det är sammanlagt ca 110 elever inskrivna på fritidshemmen.

Fritidshemmen har öppet kl 6–18. Elever som kommer till vårt morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl 7.30.

Vi erbjuder mellanmål och frukt varje dag, för tider kontakta avdelningen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Ölmstadskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektor
  • specialpedagog
  • speciallärare
  • skolsköterska
  • kurator

Ölmstadskolans aktivitetsytor

Ölmstadskolan har många olika aktivitetsytor där barnen kan leka och utvecklas tillsammans. Vår sporthall ligger i anslutning till skolan så det är enkelt för eleverna att ta sig till och från sina idrottsaktiviteter. Daglig rörelse är något vi lägger stor vikt vid.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På Ölmstadskolan har vi en hög trivsel och en god gemenskap bland personal och elever. Vi har behörig, engagerad och erfaren personal där alla ålderskategorier är representerade. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter samtidigt som vi arbetar aktivt med det kollegiala lärandet.

Vår skola är sedan några år tillbaka VFU-skola. Vi samarbetar med högskolan och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ölmstadskolan
Sörgårdsvägen
563 93 Gränna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter

Titel

E-post

Telefon

Rektor

Erica Karlsson

036-10 66 74

Biträdande rektor

Liselotte Lundell

036-10 24 22

Kurator

Lovisa Bosinaki

036-10 75 91

Speciallärare

Karin Frostfeldt

036-10 25 79

Skolsköterska

Emma Karlsson

036-10 39 55

Speciallärare

Anne Axelsson Lejon

073-805 89 90

Vaktmästare

Göran Ernst
Senast granskad/publicerad: