Tabergsskolan F-6

Tabergsskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi är en F-6 skola med ca 230 elever, vår profil är natur och kultur. På skolan finns också fritidshem.

På Tabergsskolan har vi nära till naturen. Skolan ligger på promenadavstånd till berget och toppen, Åsasjön och stora skogspartier. Vi har en stor skolgård som inbjuder till lek. Vi tillbringar också mycket tid i hembygdsparken, där vi får vara både under idrottslektioner, raster och fritidstid.

Vår verksamhet är fördelad i tre hus: Det Gula huset (åk1 -3), Lilla röda (förskoleklass) och Röda huset (åk 4-6). Vårt fritidshem Gruvan har tre avdelningar: Silver, Guld och Diamant. I Lilla röda finns också vår matsal och idrottshall.

Varje klass består i nuläget av två grupper med ca 15-19 elever i varje grupp med två klasslärare kopplade till varje klass.

Välkommen till Tabergsskolan!

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Tabergsskolans vision

Vi erbjuder en tillgänglig och inkluderande lärmiljö, präglad av delaktighet, med ansvar och respekt, vilket utgör grunden för den gemenskap och trygghet som möjliggör ett livslångt lärande.

Tabergsskolans värdegrund

Värdegrundsord vi arbetar med är lärande, mångfald, livsglädje, respekt, trygghet, samtycke och ansvar. I samband med skolstarten i augusti genomförs många lektioner i värdegrundsarbete utifrån värdegrundsorden. Även under vårterminens första vecka arbetar vi med värdegrundsorden men i något mindre omfattning än vid höststarten.

Tabergsskolans trygghetsarbete

Vi vill ha en trygg och god miljö för alla elever, personal och besökare. Det ska kännas bra att gå till skolan varje dag. En sådan miljö skapar vi tillsammans genom att komma överens om regler och förhållningssätt som alla tar ansvar för att följa.

Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att motverka diskriminering och kränkande behandling. På skolan finns även en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Denna finns att läsa i Vklass.

Målet för arbetet är att ingen utsätts för trakasserier och kränkande behandling eller diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Arbetssätt för att nå målen:

 • Personal på skolan har gemensamt ansvar för alla elever. Vuxna finns alltid ute bland elever och ingriper vid behov.
 • Vi arbetar för att barnens empatiska förmåga utvecklas
 • Vi vuxna finns i barnens närhet,
 • vi arbetar med aktiviteter som stärker gemenskapen mellan grupperna.

Inflytande och samarbete

Elever

Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden. Här lyfter eleverna frågor med skolledningen och lärare. Ibland får vi besök av skolmåltidsföreståndaren. Eleverna samlar synpunkter från sin klass via klassråd. På elevrådet finns möjlighet att påverka, ställa frågor och komma med förslag. Rektor, representant från lärarna och utsedda elevrådsrepresentanter från varje klass ingår i elevrådet.

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen till oss med frågor och tankar. Vid återkommande föräldramöten, vanligtvis en gång per termin, informeras du som vårdnadshavare om skolans verksamhet och det dagliga arbetet.

Vid höstens och vårens utvecklingssamtal får du information om ditt barns utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

Våra informationsvägar är via skolplattformen Vklass för dig som vårdnadshavare. För de äldre eleverna används Teams för att lägga ut uppgifter och läxor.

Tabergsskolans fritidshem

På Tabergsskolans fritidshem Gruvan finns tre avdelningar med ca 150 elever:

 • Silver, förskoleklass. Vi finns i Lilla röda.
 • Guld, årskurs 1-2. Vi finns i gula huset.
 • Diamant, årskurs 3-6. Vi finns i Röda huset.

Fritidshemmen har öppet från kl 6 till 18. (som längst). Frukost serveras kl 7-7.45 och mellanmål från kl 14.

Sammanslagning av fritids sker ca 16-16.30 varje dag. Ska du hämta ditt barn efter 16.30 finns vi i lilla röda (matsalsbyggnaden).

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Tabergsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Elevhälsoteamet träffas vanligtvis varannan vecka. Här samordnas insatser som syftar till att stärka elevens hälsa både fysiskt och psykiskt. Specialpedagogen och specialläraren har ett särskilt ansvar för frågor som rör elevernas kunskapsutveckling och samverkar med klass- och ämneslärare för att hitta anpassningar och stödåtgärder för att varje elev ska nå så långt som möjligt.

Natur och kultur - Tabergsskolans profil

Tabergsskolans profil innebär att skolans elever får delta i olika aktiviteter under olika årskurser. Taberg och närheten till naturen, där berget historiskt sett varit i centrum, ger oss möjlighet till spännande och lärorika dagar i omgivningarna kring Taberg. Innehåll och planering för de olika aktiviteterna utgår från elevens ålder och läroplanens syfte och innehåll för de olika årskurserna. Vi utgår från teman som vatten, skogen, ängen, berget och mossen. Eleverna lär sig mycket om närmiljön via vandringar som genomförs i åk 2, 4 och 6.

I åk 5 åker vi till Brittebo för att genomföra en lägerskola och uppleva friluftsliv. Vi ger oss bland annat ut på kanotäventyr och sover i vindskydd.

Vår idrottslärare är ansvarig för profilen.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Välkommen att söka lediga tjänster hos oss. Här finns goda förutsättningar att utvecklas som lärare inom skola och fritids i en trygg och tillåtande miljö.

VFU-skola

Vi är en av de skolor som tar emot studenter från lärarhögskolan under deras VFU. Hos oss finns engagerade pedagoger som sätter eleven i centrum. Tabergsskolan erbjuder en god arbetsmiljö med ett nära samarbete inom och mellan personalgrupp och ledning. På Tabergsskolan hjälps vi åt!

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Gemensamma dagar för planering/kompetensutveckling då skolan och fritidshem är stängda:

 • 16 augusti 2023
 • 22 november 2023
 • 8 januari 2024
 • 21 maj 2024

Studiedagar för skola och förskoleklass, skolan är stängd, fritidshem öppet:

 • 18 september 2023
 • 5 mars 2024

Kontakta oss

Tabergsskolan
Nissanvägen 19
562 40 Taberg

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Johanna Edlund

036-10 38 03

072-469 08 03

Biträdande rektor

Henrik Eriksson

036-10 38 34

Kurator

Elvira Pettersson Löfgren

036-10 53 68

Skolsköterska

Camilla Stål

036-10 64 52

072-518 73 16

Specialpedagog

Therese Lindbom

036-10 38 38

070-538 16 03

Kökschef

Elham Sauma

036-10 61 56

Vaktmästare

Anders Nilsson

036-10 65 38

070-862 16 35


Länkar

Senast granskad/publicerad: