Vätterslundsskolan F-3

Stor gul tegelbyggnad i två plan, sett från gaveln. I förgrunden en klätterställning på skolgårdsplan.

Vätterslundsskolan är en F-3 skola som ligger i Jönköpings västra del. Den är naturskönt belägen och har en fantastisk utsikt över Vättern.

Vi har ett mycket väl fungerande samarbete på skolan där vi tar tillvara på personalens olika kompetenser.

På skolan går det cirka 110 elever.

Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat. Olika är bra!

Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

Vi värnar om att ha ett gott och nära samarbete med föräldrarna vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål. 

Vätterslundsskolans fritidshem

Genom god pedagogisk verksamhet kompletterar vi skolan, vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid, omsorg och stöd i sin utveckling.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
    skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Vår skola och fritids ligger med utsikt över Vättern och vi har närhet till både skog och sjö. Vi har en öppen och inbjudande skolgård och en skolskog i direkt anslutning. Detta ger stora möjligheter till friluftsverksamhet och annan utevistelse. Vi har tillgång till alla lokaler som finns på skolan, t.ex. idrottshall, ateljé och bibliotek.

Vi har två fritidshem på Vätterslundsskolan.

På fritidshemmet arbetar fritidspedagoger och förskollärare.

Vätterslundsskolans elevhälsoteam

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa, att stödja elevernas utveckling mot målen och att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleverna.

I detta ingår även att förebygga ohälsa och att uppmärksamma och utreda orsaker som kan utgöra hinder för lärande och utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i samverkan.

Elevhälsoteamet på Vätterslundsskolan består av

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Linda Landén

036-10 70 92

Biträdande rektor

Jeanette Karlsson

036-10 68 84

Kurator

Sara Gärdelöv

036-10 27 51

Specialpedagog

Cecilia Rydberg

036-10 28 57

Skolsköterska

Maria Myrholm

036-10 61 74

Speciallärare 4-6

Kristina Haage Ekelund


Speciallärare fsk-3 (Hi)

Nahide Zogai


Speciallärare fsk-3 (Vä)

Therese Alfheim


Dessutom ingår skolläkare (bokas via skolsköterskan) och psykolog, som deltar vid behov.

Kontakta oss

Adress

Vätterslundsskolan
Hallmansvägen 113
554 48 Jönköping

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Linda Landén

036-10 70 92

Biträdande rektor

Jeanette Karlsson

036-10 68 84

Skoladministratör

Harriet Holstein

036-10 66 19

Vaktmästare

Krister Green

036-10 61 73

Vaktmästare

Jörgen Heinhagen

036-10 77 42

Skolsköterska

Maria Myrholm

036-10 61 74

Skolläkare

Maria Lind

skolläkartid bokas genom skolsköterskan

Kurator

Sara Gärdelöv

036-10 27 51

Specialpedagog

Cecilia Rydberg

036-10 28 57

Kökschef

Johan Öhlin

0725-93 02 66

  • Anmäla sjukdom, Vklass 036-10 28 00

Fritidshem

Senast granskad/publicerad: