search
Sök
menu
Meny

Hovslättsskolan F-6

Hovslättskolan F-6 ligger i den gröna vackra dalen i samhället Hovslätt, ca 8 km söder om centrala Jönköping. Skolan ligger centralt i samhället nära till grönområde, idrottsplats, affärer och kollektivtrafik.

Hovslättsskolan sedd utifrån.

Hovslättskolan är en F-6 skola som ligger centralt i samhället Hovslätt. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga och trivas på vår skola.

På vår skola arbetar alla pedagoger tillsammans för att lära och och ta ansvar för våra elever från förskoleklass upp t.o.m skolår 6. Skolan har ca 350 elever från förskoleklass till år 6.

På Hovslättskolan skolan finns fyra fritidshemsavdelningar.

Styrdokumenten för utbildningsenhetens verksamhet utgörs av skollag, grundskoleförordning, Läroplan för grundskolan (LGR11)

Vi vill att:

 • barnet/eleven alltid ska vara i centrum
 • att alla barn/elever ska känna sig trygga och ha en arbetsmiljö som inbjuder och stimulerar till utveckling och lärande.
 • att all personal ska känna sig delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje.
 • att den samlade kompetensen som finns i personalgruppen ska tillvaratas och utvecklas.
 • att vi tillsammans ska bemöta alla barn/elever och föräldrar på ett sådant sätt att de väljer vår förskola/skola även i fortsättningen.


Läsårstider

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedag 2020/2021

 • 22 september
 • 18 januari
 • 22/9, 18/1 (fritids öppet som vanligt).

Stängdag
19/11, 19/3, 12/5 är skola och fritidshem stängd för planering.

Skolmåltid

På Hovslättskolan har vi ett stort fint kök där våra kokerskor lagar en fantastisk skolmåltid! Varje dag serveras två rätter där en av dem är ett vegetariskt alternativ.

 Skolmaten är en gratis app till din mobiltelefon eller surfplatta.

Följ gärna @hovslattskolan_kok på Instagram och se vad som händer i skolköket!

Din skolmatlänk till annan webbplats

Trygghet och likabehandling

Ett av alla viktiga uppdrag utbildningsenheten har är att arbeta för att alla barn/elever känner sig trygga i vår verksamhet.

Till vår hjälp har vi bland annat Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver det kontinuerliga arbetet med främjande trygghetsarbete, kartläggning och förebyggande åtgärder.

Under höstterminen upprättar varje arbetslag tillsammans med respektive elevgrupp sin egen del i planen utifrån de behov som finns i gruppen.

Vi tror att detta kan bidra till ökad trygghet samtidigt som elevernas delaktighet och ansvarstagande i arbetet blir tydligt, samt att planen förmot diskriminering och kränkande behandling blir konkret för alla.

För att ännu mer arbeta för att öka VI-känslan, arbetar vi med fadderverksamhet för de yngre barnen/eleverna och med kompisgrupper från årskurs 2-6.

Arbetet med trygghet utvärderas tillsammans med barn/elever och pedagoger under våren.

Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa på VKlass.

Kvalitetsarbete

En uppföljning av vårt arbete sker fortlöpande under året genom erfarenhetsutbyte i arbetslag, på arbetsplatsträffar, vid olika möten och konferenser.

Alla arbetslag har avsatt tid för gemensamt arbete varje vecka. Utvärdering sker regelbundet inom arbetslagen under hela läsåret genom samtal och reflektion.

Enkäter används av många arbetslag. Svaren sammanställs och diskuteras i respektive arbetslag.

Gemensam tid i form av studiedagar avsätts för utvärdering.

Synpunkter från elever och föräldrar utvärderas bland annat via enkäter.

Utbildningsenheten presenterar en årsredovisning med kvalitetsredovisning i september varje år. Denna ligger till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Bibliotek och IT

Hovslättskolans Bibliotek ligger centralt på skolan i ena delen av studiehallen.

Förutom böcker och tidskrifter är biblioteket utrustat med läsplattor och Daisyspelare. Tillstånd finns för nerladdning av talböcker.

Biblioteket är tillgängligt under hela skoldagarna och är bemannat under större delen av onsdagarna och torsdagarna.

Biblioteksvärdar från år 6 hjälper till med att ställa tillbaka återlämnade böcker och att hålla ordning i hyllorna.

En lärarbibliotekarie har 40 % i sin tjänst för att driva bibliotekets verksamhet. I verksamheten ingår b la:

 • Biblioteksråd med representanter från åk 3-6
 • Att anordna lässtimulerande aktiviteter som "Hela skolan läser"-dagar
 • Bokprat
 • Läsprojekt
 • Inköp av böcker och tidskrifter
 • Handleda och undervisa i bibliotekskunskap och informationssökning i samarbete med skolans IT-pedagog.

Skolans IT-pedagog har 40% i sin tjänst för att utveckla elevernas IKT-färdigheter samt att hålla datorer och nätverk igång.

I verksamheten ingår bland annat:

 • Kurser för elever i olika moment/program där IKT-utrustning används
 • Arbeta med kommunens lärplattform - Vklass på skolan
 • Handleda personal
 • Handleda och undervisa i bibliotekskunskap och informationssökning i samarbete med skolans lärarbibliotekarie

För att driva detta samarbete framåt ingår skolan i projektet Idébibliotek 2,0 sedan hösten 2012. Målsättningen är att alla elever på Hovslättskolan ska ha "en minsta gemensamma nämnare" vad det gäller IKT-färdigheter, informationsfärdigheter och förmåga att analysera olika typer av texter. Detta vill vi åstadkomma genom att ha en tydlig arbetsgång inom ovanstående områden, som alla elever har genomgått när de slutar på Hovslättskolan.

Sjukanmälan

Ni anmäler frånvaro på Vklass.

Antingen loggar Ni in på vklass (mobilt bank-ID) eller

Appen Vklass på surfplatta eller smartphone. Ni loggar då in med de uppgifter ni fått hemskickade i brevlådan.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Barn och elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, skolkurator, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och kontaktpsykolog. Dessa träffas varje vecka , med undantag för skolläkare och psykolog som deltar något mer sällan.

Klasskonferenser genomförs en gång/termin för samtliga klasser i grundskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Skollagen, SFS 2010:800, 2 kap, 25 §

Kontakta elevhälsan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Dag / information

Skolsköterska åk 1–6

Eva Sandberg

036-10 37 52

Måndag, tisdag och fredag. Om jag inte kan svara kan du tala in meddelande så ringer jag så snart jag kan.

Skolsköterska åk F

Ellinor Magnusson

070-3986127

Torsdagar

Skolläkare

Karin Jönsson

Tidsbokning genom Eva

Finns på skolan ca 1 dag var 6-8 vecka

Skolkurator

Jennie Aspegren Johansson

036-10 25 82

Du kan vända dig till mig när du behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Jag kan hjälpa dig vidare. Mina arbetstider på skolan är måndag, onsdag torsdag och vissa fredagar.

Speciallärare

Katarina Olausson

036-103772


Specialpedagog

Lena Junhammar

036-10 37 72Kontakta oss

Västra Hällstorpsvägen 4
556 26 Jönköping

Telefon 036-10 37 61
Fax 036-10 37 65

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Åsa Selvander

036-10 37 60

Biträdande rektor

Henrik Strängby

 036-10 37 61

Handläggare

(må,ti och fre jämn v.)

Annika Lind

036-10 54 41

Specialpedagog

Lena Junhammar

036-10 37 72

Kurator

Jennie Aspegren

036-10 25 82

Skolsköterska

Eva Sandberg

036-10 37 52

Arbetslag

 • Arbetslag Förskoleklass, telefon 0722 24 58 92
 • Arbetslag 1, telefon 0738 14 37 88
 • Arbetslag 2, telefon 0730 28 80 49
 • Arbetslag 3, telefon 0738 31 37 89
 • Arbetslag 4, telefon 0730 23 94 33
 • Arbetslag 5, telefon 0725 70 91 52
 • Arbetslag 6, telefon 0730 46 74 58

 • Idrott och hälsa, telefon 0730 40 33 99
 • Förskoleklass, telefon 036-10 37 64

Fritidshem

 • Ankaret, telefon 036-10 37 51
 • Fritidshem Bojen, telefon 036-10 37 24
 • Fritidshem Kajutan, telefon 036- 10 37 47
 • Fritidshem Jollen, telefon 036-10 37 64