Nyarpsskolan F-6

Nyarpsskolan är en skola med klasser från F-6 i Bankeryd. Skolan ligger inbäddad i ett lugnt och grönskande villaområde i sluttningen ner mot Vättern.

Nyarpsskolan hittar du i vackra Bankeryd ca 1 mil norr om centrala Jönköping. Skolan ligger vackert beläget på Nyarpsområdet med utsikt över Vättern. I skolans närhet finns fina skogsområden och lekparker.

Området har många bilfria gångvägar som gör det säkert att ta sig till skolan samt närhet till kollektivtrafik bestående av både buss och tåg. Till oss är det enkelt att pendla!

Skolgården är stor och inbjuder till rörelse. Flera gånger i veckan erbjuds spännande rastaktiviteter som leds av våra fritidslärare.

Nyarpsskolan är en F-6 skola som både välkomnar elever som går i grundskolan samt elever som går i anpassad grundskola. Varje dag undervisas ca 275 elever hos oss och det viktigaste för oss är att det går bra för ditt barn. Tillsammans skapar vi lärglädje hela vägen!

Vi erbjuder också en mycket välfungerande fritidshemsverksamhet på de tre avdelningarna Fyren, Kajutan och Jollen.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Nyarpsskolan månar vi om att alla ska trivas, både elever och medarbetare. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete bestående av faddergrupper, arbete med ”bråka smartare” som är ett värdegrundsmaterial samt att på vår skola löser vi konflikter med hjälp av ”minimedling” en strukturerad metod från medlingscentrum för att lösa mindre konflikter.

Raster är en viktig del av elevernas dag på skolan. På rasterna möts våra elever av rastvärdar med gula västar. Vi erbjuder rastbod med olika material som inbjuder till lek och gemenskap. Styrda rastaktiviteter erbjuds av våra fritidslärare.

Lektionerna leds av tydliga ledare och arbetsron är hög på skolan. Eleverna erbjuds en varierad undervisning som innebär både enskilt arbete men också arbete i grupp. Precis som i alla kommunens skolor har eleverna tillgång till en egen digital enhet och klassrummen är utrustade med Clever touch.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår tillgängliga lärmiljö vilket möjliggör för alla våra elever att lyckas. Lärarna använder sig av bildstöd som ett naturligt inslag.

Inflytande och samarbete

Elever

Elevers inflytande är viktigt på Nyarpsskolan. Varje månad genomför vi ett gemensamt elevråd samt klassråd i våra klasser. Elevrådet leds av elever i åk 6 som innehar både ordförandeposten och sekreterarrollen. På fritidshemsavdelningarna genomförs fritidsråd.

Matråd genomförs två gånger per termin och leds av vår kock i köket.

Elevers röster och tankar kommer också fram genom årliga enkäter eller fokusintervjuer samt trygghetsvandringar på vår skolgård.

Elevaktiva utvecklingssamtal är en viktig del i vår verksamhet. Eleverna ansvarar utifrån ålder och mognad för olika delar i utvecklingssamtalen.

Vårdnadshavare

Vi strävar efter en god och förtroendefull kontakt med vårdnadshavare. En kontakt som bygger på respekt för varandra och ödmjukhet inför våra olika uppdrag att fostra ett barn till att bli en kompetent samhällsmedborgare.

Nyarpsskolan har en genomarbetat plan för föräldramöten. Våra vårdnadshavare möter olika teman och innehåll på föräldramötena i de olika årskurserna. Att få möjlighet till reflektion med andra föräldrar är en viktig del.

Vårdnadshavare erbjuds att delta i olika enkäter under deras barns år i skolan. I enkäterna ges möjlighet att uttrycka sin åsikt om skolans innehåll och verksamhet.

Under läsåret bjuds vårdnadshavare in till olika tillställningar för att ta del av det eleverna lärt sig/utvecklat.

Fritidshem på Nyarpsskolan

Nyarpsskolan har tre avdelningar:

 • Fyren, F-1
 • Kajutan, 2-6
 • Avdelning Jollen, anpassad grundskola (läs mer under rubriken "Nyarpsskolan anpassad grundskola)

Fritidshemmen har öppet kl 06.00-18-00.
Frukost äter vi i matsalen kl 07.20.  En stund innan skolan börjar har vi en gemensam utevistelse.
Varje dag har vi planerade aktiviteter utifrån våra styrdokument.

Det går att nå oss kl 06.00- 07.30. Vi är med barnen under skoltid och kan därför inte ta emot telefonsamtal. Vid akuta ärenden, kontakta administratör, telefon 036-10 65 22.

Schema och sjukanmälan

Nytt grundschema ska lämnas via Vklass inför terminsstart. Schemat utgår från vårdnadshavarnas arbets- eller studietider. Alla schemaändringar (även vid lov) och sjukanmälningar görs i Vklass.

Lämna och hämta på fritids

Vi ser helst att ni hämtar eller lämnar barnet på fritids minst en gång i veckan och då har kontakt med personalen. Om barnet går själv, uppmana barnet att alltid ta kontakt med personal och säga "Hej, nu är jag här"!

Kläder

Se till att det finns extrakläder och regnkläder på fritids och att alla kläder och skor är märkta. Självklart ser vi helst att barnen har "kläder efter väder" varje dag.

Ta med en kompis hem från fritids

Om ditt barn ska följa med en kompis hem är det önskvärt att överenskommelsen är gjord i förväg. Vårdnadshavare ska alltid meddela fritidspersonal när detta är bestämt. Om önskan uppstår i samband med en hämtning kontaktas barnets vårdnadshavare på plats. Det är alltid vårdnadshavarna som har ansvar för kompishämtning. Telefonnummer får ej lämnas ut av personalen på skolan.

Lov och studiedagar

Under lovdagar slår vi ibland ihop våra avdelningar. Tänk på att göra schemaändringar i god tid, då kan vi lättare planera för verksamheten och måltider.

Förskoleklass

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Förskoleklassens syfte:

 • Att stimulera elevens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
 • Att främja allsidiga kontakter och social gemenskap
 • Att lek och skapande ska ingå som väsentliga delar i lärandet.

Vårt uppdrag och övergripande mål är att varje elev:

 • Utvecklar en förmåga att vara i grupp.
 • Respekterar andra människors egenvärde.
 • Visar respekt och omsorg om inre och yttre miljö.
 • Utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

Rastverksamhet

Rastaktiviteterna är ett komplement till den fria leken. Eleverna har inflytande och delaktighet och veckans aktiviteter planeras utifrån elevernas förslag. Aktiviteter tränar bland annat samarbete, regler och turtagning. Alla är med utifrån sina egna förutsättningar.

Genom vuxenledda aktiviteter på rasten blir det flera vuxna ute och förhoppningsvis en tryggare rast. 

Rastboden

Skolans två rastbodar är öppna ett antal tillfällen varje dag och riktar sig till alla eleverna på skolan. Här finns lekmaterial som inte finns i klasserna vilket ger fler möjligheter till en meningsfull rast.

Rastboden bygger på att barnen själva har ansvar för materialet och ser till att det lämnas tillbaka efter avslutad lek. En rast i veckan har årskurs 5 ansvar för en av bodarna.

Rastaktiviteterna och rastbodarna ska bidra till:

 • meningsfull rast
 • ökad rörelse
 • nya kompisrelationer
 • ökat elevinflytande
 • ökat ansvar

Nyarpsskolan anpassad grundskola

På Nyarpsskolan finns anpassad grundskola 1-6. Den anpassade grundskolan är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I grundsärskolan får eleven en utbildning som är individuellt anpassad och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Läs mer om Nyarpsskolan anpassad grundskola

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Nyarpsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • skolsköterska
 • kurator

Nyarpsskolans kurator och sjuksköterska delar tjänst med Torps skola. Kurator och sjuksköterska finns på plats på Nyarpsskolan måndagar och tisdagar samt fredagar jämn vecka. Skolläkaren kommer till skolan ett par ggr/termin. Tid bokas genom skolsköterskan.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Studiedagar Nyarpsskolan 2023

 • 16/8 även fritids är stängt
 • 21/9
 • 22/11 även fritids är stängt

  Studiedagar Nyarpsskolan 2024
 • 8/1-24 även fritids är stängt
 • 5/3
 • 23/5 även fritids är stängt

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakta oss

Nyarpsskolan
Vättergatan 48
564 32 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Marika Eskdahl

036-10 65 36

Biträdande rektor

Marielouise Johansson

036-10 58 80

Administratör

Yvonne Tolf

036-10 65 22

Specialpedagog

Marie Ågren

036-10 28 73

Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

036-10 25 64

Skolsköterska

Annika Fast

036-10 65 41

Kökschef

Damir Eminovic

036-10 65 17

Vaktmästare

Stefan Hollender

036-10 65 45

Arbetsrum 4-6


036-10 26 35


Senast granskad/publicerad: