search
Sök
menu
Meny
Sök

Hovslättsskolan F-6

Här finns information om Hovslättskolan, en F-6 skola som ligger centralt i samhället Hovslätt, strax söder om Jönköping. På skolan går cirka 350 elever.

Hovslättsskolan sedd utifrån.

Hovslättsskolan ligger centralt i samhället nära till grönområde, idrottsplats, affärer och kollektivtrafik.

Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga och trivas på vår skola.

På vår skola arbetar alla pedagoger tillsammans för att lära och och ta ansvar för våra elever från förskoleklass till och med skolår 6. Skolan har ca 350 elever från förskoleklass till år 6.

På Hovslättskolan skolan finns fyra fritidshemsavdelningar.

Styrdokumenten för utbildningsenhetens verksamhet utgörs av skollag, grundskoleförordning, Läroplan för grundskolan (LGR11)

Vi vill att:

 • barnet/eleven alltid ska vara i centrum
 • att alla barn/elever ska känna sig trygga och ha en arbetsmiljö som inbjuder och stimulerar till utveckling och lärande.
 • att all personal ska känna sig delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje.
 • att den samlade kompetensen som finns i personalgruppen ska tillvaratas och utvecklas.
 • att vi tillsammans ska bemöta alla barn/elever och föräldrar på ett sådant sätt att de väljer vår förskola/skola även i fortsättningen.

Läsårstider

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedag 2020/2021

 • 22 september
 • 18 januari
 • 22/9, 18/1 (fritids öppet som vanligt).

Stängdag
19/11, 19/3, 12/5 är skola och fritidshem stängd för planering.

Skolmåltid

På Hovslättskolan har vi ett stort fint kök där våra kokerskor lagar en fantastisk skolmåltid! Varje dag serveras två rätter där en av dem är ett vegetariskt alternativ.

 Skolmaten är en gratis app till din mobiltelefon eller surfplatta.

Följ gärna @hovslattskolan_kok på Instagram och se vad som händer i skolköket!

Din skolmat Länk till annan webbplats.

Trygghet och likabehandling

Ett av alla viktiga uppdrag utbildningsenheten har är att arbeta för att alla barn/elever känner sig trygga i vår verksamhet.

Till vår hjälp har vi bland annat Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver det kontinuerliga arbetet med främjande trygghetsarbete, kartläggning och förebyggande åtgärder.

Under höstterminen upprättar varje arbetslag tillsammans med respektive elevgrupp sin egen del i planen utifrån de behov som finns i gruppen.

Vi tror att detta kan bidra till ökad trygghet samtidigt som elevernas delaktighet och ansvarstagande i arbetet blir tydligt, samt att planen mot diskriminering och kränkande behandling blir konkret för alla.

För att ännu mer arbeta för att öka vi-känslan, arbetar vi med fadderverksamhet för de yngre barnen/eleverna och med kompisgrupper från årskurs 2-6.

Arbetet med trygghet utvärderas tillsammans med barn/elever och pedagoger under våren.

Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa på Vklass.

Kvalitetsarbete

En uppföljning av vårt arbete sker fortlöpande under året genom erfarenhetsutbyte i arbetslag, på arbetsplatsträffar, vid olika möten och konferenser.

Alla arbetslag har avsatt tid för gemensamt arbete varje vecka. Utvärdering sker regelbundet inom arbetslagen under hela läsåret genom samtal och reflektion.

Enkäter används av många arbetslag. Svaren sammanställs och diskuteras i respektive arbetslag.

Gemensam tid i form av studiedagar avsätts för utvärdering.

Synpunkter från elever och föräldrar utvärderas bland annat via enkäter.

Utbildningsenheten presenterar en årsredovisning med kvalitetsredovisning i september varje år. Denna ligger till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Bibliotek och IT

Vårt skolbibliotek är en lugn plats där det finns möjlighet läsa eller arbeta ostört, men även en stimulerande miljö med ett fräscht utbud av böcker. Det ligger centralt på skolan i ena delen av studiehallen, alldeles i anslutning till mellanstadiets klassrum samt sju grupprum.

Skolbiblioteket är möblerat med fyra inbjudande soffor som har hög rygg och stora kuddar, samt två runda bord med tillhörande fåtöljer. På väggen finns en stor TV-skärm där det löpande visas tillexempel boktips, nyinkomna böcker eller information om pågående utställning av elevarbeten i biblioteket. Nyinkomna böcker exponeras kontinuerligt i biblioteket.

Vi har öppet till skolbiblioteket varje dag under skoldagen, samt under fritidshemstid. Skolan har en pedagog anställd som lärarbibliotekarie; Emma Linder, som har viss tid (20%) av sitt uppdrag förlagd i skolbiblioteksverksamheten. Vi har ett biblioteksråd, med två representanter från varje klass på mellanstadiet, som är aktiva i inköp av nya böcker för ett ökat elevinflytande.

Skolans IT-pedagog, Bosse Almkvist, har 40% i sin tjänst för att utveckla elevernas IT-färdigheter samt att hålla datorer, iPads och nätverk igång.

I verksamheten ingår bland annat:

 • Kurser för elever i olika moment/program där IT-utrustning används
 • Arbete med kommunens lärplattform - Vklass på skolan
 • Handledning av personal

Målsättningen är att alla elever på Hovslättskolan ska ha med sig "en minsta gemensamma nämnare" vad det gäller IKT-färdigheter. Detta vill vi åstadkomma genom att ha en tydlig arbetsgång inom IT, som alla elever har genomgått när de slutar på Hovslättskolan.

Sjukanmälan

Ni anmäler frånvaro på Vklass.

Antingen loggar Ni in på vklass (mobilt bank-ID) eller

Appen Vklass på surfplatta eller smartphone. Ni loggar då in med de uppgifter ni fått hemskickade i brevlådan.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Barn och elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, skolkurator, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och kontaktpsykolog. Dessa träffas varje vecka , med undantag för skolläkare och psykolog som deltar något mer sällan.

Klasskonferenser genomförs en gång/termin för samtliga klasser i grundskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Skollagen, SFS 2010:800, 2 kap, 25 §

Kontakta elevhälsan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Dag och information

Skolsköterska åk 1–6

Eva Sandberg

036-10 37 52

Arbetar måndag, tisdag och fredag.
Om jag inte kan svara kan du tala in meddelande så ringer jag så snart jag kan.

Skolsköterska åk F

Ellinor Magnusson

070-3986127

Torsdagar

Skolläkare

Karin Jönsson

Tidsbokning genom Eva

Finns på skolan ca 1 dag var 6-8 vecka.

Skolkurator

Jennie Aspegren Johansson

036-10 25 82

Arbetar måndag, onsdag torsdag och vissa fredagar.
Du kan vända dig till mig när du behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Jag kan hjälpa dig vidare.

Speciallärare

Katarina Olausson

036-10 37 82

Arbetar måndag – torsdag.
Du kan vända dig till mig när det gäller elever i förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3 (HT).

Specialpedagog

Lena Junhammar

036-10 37 72

Arbetar måndag–torsdag.
Du kan vända dig till mig när det gäller elever i åk 3 (VT), åk 4, åk 5 och åk 6.

 

Kontakta oss

Hovslättskolan
Västra Hällstorpsvägen 4
556 26 Jönköping

Telefon 036-10 37 61
Fax 036-10 37 65

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Åsa Selvander

036-10 37 60

Biträdande rektor

Anna Jakobsson

 036-10 37 61

Handläggare

(må, ti och fre jämna veckor)

Annika Lind

036-10 54 41

Kurator

Jennie Aspegren

036-10 25 82

Skolsköterska

Eva Sandberg

036-10 37 52

Specialpedagog

Lena Junhammar

036-10 37 72

Speciallärare

Katarina Olausson

036-10 37 82

Arbetslag

Fritidshem