Månsarpsskolan F-6

Månsarpsskolan är en mindre, gemytlig skola med klasser från F-6. För att skapa en "vi-känsla" och stärka gemenskapen på vår skolan, där alla känner alla, satsar vi på gemensamma temadagar, projekt och friluftsdagar. 

Skylt Månsarpsskolan.

Skol- och fritidsverksamhet finns i Gula skolan samt Röda huset. I skolans nyare del, den grå byggnaden finns förskoleklassen och åk 1 samt tillhörande fritidsverksamhet.

Eleverna i åk 2 och 3 inryms i  Gula skolan. Där finns textilslöjdsal samt fritidsverksamhet.

Eleverna i åk 4-6 har sina lokaler i Röda skolan där skolbibliotek, slöjdsal med inriktning trä, studiehall och matsal finns. Fritidsverksamhet för åk 4-6 bedrivs här.

Läsårstider 2022/2023

Höstterminen 2022:

22 augusti – 22 december

Vårterminen 2023:

9 januari – 16 juni

Lovdagar för eleverna:

 • Vecka 44 (höstlov)
 • Vecka 7 (sportlov)
 • Vecka 14 (påsklov)
 • Lovdag den 19 maj, 5 juni

Planeringsdagar/stängningsdagar

 • Fritidshem: 15/8, 23/9, 9/1 och 17/5
 • Studiedagar/planeringsdagar skolan: 23/9, 24/11, 9/1, 7/3 och 17/5

Värdegrund

Månsarps förskole- och skolområdes värdegrund ska genomsyra hela verksamheten och gälla för alla barn, elever och personal. Föräldrarådet är med och beslutar om värdegrunden och ordningsreglerna.

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Lgr 11

Vi vill att alla ska känna trygghet, glädje och lust att lära. En förutsättning för detta är vår gemensamma värdegrund.

Alla är lika mycket värda

Det vet vi när:

 • Alla känner tillhörighet och får vara med
 • Man blir respekterad för den man är
 • Alla känner sig sedda
 • Vi reagerar snabbt på bråk och mobbing
 • Vi visar hänsyn
 • Vi är vänliga och trevliga
 • Vi lyssnar på och visar intresse för varandra
 • Vi ger varandra arbetsro

Vi tar ansvar

Det vet vi när:

 • Vi tar ansvar för våra handlingar
 • Vi är rädda om egna och gemensamma saker, samt den gemensamma miljön
 • Vi kommer i tid
 • Vi gör vårt bästa i arbetet
 • Vi är goda kompisar och arbetskamrater
 • Vi följer gemensamma beslut

Vi känner gemenskap

Det vet vi när:

 • Vi trivs och har roligt tillsammans
 • Vi tröstar, hjälper och visar varandra omtanke
 • Vi jobbar mot gemensamma mål

Vi känner glädje

Det vet vi när:

 • Vi har bra kompisar
 • Vi får vara med i leken och ha kul
 • Vi säger snälla saker
 • Vi lär oss något nytt

Hondurasprojektet

Månsarpsskolan arbetar för att hjälpa och stödja barn i Honduras. Skolan anordnar årliga Honduraskonserter och varje år säljs jul- eller hälsningskort, för att samla in pengar och stödja organisationen "Hopp för Honduras barn".

Med vår årliga Honduraskonsert är vi på Månsarpsskolan mycket glada och stolta över att vi kan vara med och göra en insats för världens barn.

Det hela började VT-88 med att Elisabeth Johansson besökte Månsarpsskolan i samband med att skolan hade samlingar under temat Fred och Internationalisering.

Som ett led i skolans internationaliseringsarbete beslutades att skolan skulle vara med och stödja Elisabeth i hennes arbete i Honduras. För att få in pengar till detta ändamål har sedan olika aktiviteter gjorts. Dessa har varit julklappsadresser, almanackor, julkort och de senaste åren hälsningskort. År 2000 spelade vi in en egen skiva "Bubblor av glädje".

Under åren som gått har vi haft ett många besök av Elisabeth och vid ett flertal tillfällen har vi också haft besök av någon som bor, har besökt eller arbetar i Honduras. I början av maj 2005 reste fem av skolans pedagoger, med hjälp av stipendiepengar och besökte Elisabeth i Honduras. De kunde då på plats se vad skolans internationella projekt stöder och att det ger många barn möjlighet till ett bättre liv.

Fr.o.m. -94 har vi i skolan arrangerat årliga konserter i Månsarps kyrka. Dessa har varit fyllda till sista plats. Konserterna har hjälpt till att öka vårt stöd till "Hopp för Honduras barn", då vi fått in större summor både genom inträde, insamling samt försäljning av kort och sponsorbidrag. Alla intäkter går oavkortat till "Hopp för Honduras barn".

Vid flera av konserterna har vi haft olika "gästmedverkande" bl.a. Perla Bjurenstedt, Edo Bumba, Daniel Karlsson och Monika Zak.

Månsarpsskolans arbete till förmån för "Hopp för Honduras barn" har i dagsläget bidragit med cirka 1 000 000 kr.

Temaarbetet

I Månsarpsskolans temaarbete utgår vi från elevernas erfarenhetsvärld och intresse. Det stimulerar till att söka kunskap och att samspela med andra.Samarbetsformer ska utvecklas mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Lgr 11

Kunskap är inget entydigt begrepp utan kan komma till uttryck som – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Tillfällen ges till att utforska, analysera, samtala och reflektera enskilt och i samarbete med andra. Temaarbetet pågår under ett läsår.

 • I början av sommaren får alla elever en sommaruppgift som anknyter till det ”hemliga temat”. Den tar de med sig första skoldagen i augusti.

 • Intresse och nyfikenhet väcks genom en gemensam upptakt vid läsårsstarten. Den kan innehålla teater och sång. Därefter återkommer upplevelser av olika slag.

 • Eleverna är delaktiga och har inflytande på temats innehåll och utformning genom brainstorming och samtal.

 • Varje upplevelse följs av någon form av bearbetning t.ex. skapande och skrivande.

 • Utifrån elevernas idéer och läroplanernas mål arbetar vi vidare i verkstäder med fördjupning som skapande, skrivande, forskande, läsning m.m.

 • Temat redovisas i olika former beroende på elevernas ålder och temats utformning.

Månsarpsskolans historia

Månsarpsskolan har en lång och spännande historia. Gula skolan byggdes redan 1896. Idag är skolan en F-5 skola, fördelad i tre olika byggnader.

1896 byggdes "Gula skolan", skolan mitt emot Månsarps kyrka. Det är den andra skolan på samma plats. I början av 70-talet fanns där 3 klassrum, alla med fernissade trägolv och ett podium där en stor kateder och en ännu större tramporgel stod.  När barnen skulle ha gymnastik röjdes ett av klassrummen från bänkar, för där var gymnastiksalen med ribbstolar på väggarna.

Månsarp växte och det började bli trångt. 1976 togs första spadtaget till en ny skoldel. Under vintern kunde vi följa bygget och höstterminen 1977 var det dags att flytta in i den Röda skolan.

Elev och föräldrainflytande

Månsarps skolområde arbetar för ett aktivt elev- och föräldrainflytande.

Månsarpsskolan har elev- och matråd en gång per månad, där eleverna kan uttrycka sina tankar, önskningar och åsikter. Något tillfälle per termin arbetar rådet med miljöfrågor som sedan arbetas med i respektive klass.

Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin där de tar upp frågor och tankar kring skolans utveckling.

Elev- och matråd

Elevrådet är ett forum för elevmedverkan och elevinflytande då det gäller gemensamma frågor för skolan.

Elevrådet är också ett av elevernas forum där de har möjlighet att framföra sina åsikter och påverka och bli "lyssnade på". Vi tränar också den demokratiska processen och mötesteknik.

Elevråd och matråd föregås alltid av klassråd i respektive klass F-5. Personalrepresentanter i elevrådet är rektorn, vaktmästare samt en fritidslärare. Matrådet leds av skolmåltidsföreståndaren.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare väljs i år 5 för hela läsåret.

Kontakta oss

Senast granskad/publicerad: