Rosenlundsskolan F-6

Rosenlundsskolan F-6 ligger centralt i Jönköping. Vi har nära till Vättern och Bondbergets naturreservat. På skolan finns även fritidshem och grund­särskola.

På Rosenlundsskolan F-6 går ca 300 elever. Verksamheten består av grundskola indelat i arbetslagen F-3 och 4-6, flera fritidshemsavdelningar och grundsärskola med olika spår. På skolan finns lokaler för både idrott, slöjd, hemkunskap, musik samt två skolbibliotek. Klassrummen är utrustade med interaktiva skrivtavlor och varje elev har tillgång till en egen iPad i sitt skolarbete.

Vi har flera utrustade skolgårdar och inom gångavstånd ligger Upptech, simhall, fotbollsarena och ishall. Vi har nära till naturen genom Bondbergets naturreservat och vår skolskog vid Rosenlunds bankar. Vi har också ett nära samarbete med Kulturskolan genom olika projekt.

Rosenlundsskolan har ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar med tillgänglig lärmiljö för alla elever. För oss är det viktigt att varje elev behåller lust och nyfikenhet till ett livslångt lärande, detta med hjälp av behörig, engagerad och erfaren personal. Varje elev ska känna sig sedd, respekterad o känna sig delaktig i allt som handlar om skoldagen. Lika viktigt är ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare, tillsammans kan vi nå goda resultat i ditt barns kunskapsutveckling och i värdegrundsarbetet.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Rosenlundsskolans mål:

 • Alla elever ska utvecklas i sin läsförmåga. En god läsförmåga är grunden för goda skolresultat.
 • Vi ska arbeta med alla skolämnen för att alla elever ska nå goda resultat utifrån kunskapskraven för varje årskurs.

Inflytande och samarbete

Elever

På Rosenlundsskolan har eleverna möjlighet att påverka skolans arbete bl.a. genom klassråd och elevråd. Elevrådet arbetar med olika frågor som berör elevernas vardag och varje klass utser sina representanter till rådet, som har möten flera gånger varje termin.

Vårdnadshavare

Föräldramöten
Utvecklingssamtal

Fritidshem på Rosenlundsskolan

Rosenlundsskolans fritidshem har fyra avdelningar: Lunden (F-2), Knoppen (F-2), Taggen (åk 3) och Toppen (åk 4-6) . Grundsärskola har tre avdelningar: Solen, Strålen och Satelliten.

Vi har öppet kl 6–18 efter omsorgsbehov. Vi samarbetar med de olika avdelningarna vid öppning och stängning. Elever som kommer från förskolan skrivs in tidigast vecka 31.

På Rosenlundsskolans fritidshem har vi tillgång till skolskog, vätterstranden, närområdets lekplatser, KFUM med mera. Vi erbjuder många olika aktiviteter och material både inomhus och utomhus, så som skapande, idrott, lekar och musik utomhus, biblioteksbesök och mycket mer. Våra lov är värdefulla, som planeras väl och genomtänkt.

Vårt fritidshem är en levande verksamhet som formas av elevernas intresse, behov och egna initiativ.

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och respekterade, därför är vårt värdegrundsarbete ett fokusområde som genomsyrar hela verksamheten dagligen. Vi arbetar varje vecka med samlingar där vi diskutera olika frågor kring värdegrund.

Hör gärna av dig om du har frågor. Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Rosenlundsskolans grundsärskola

På Rosenlundsskolan finns grundsärskola 1-6. Grundsärskolan är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I grundsärskolan får eleven en utbildning som är individuellt anpassad och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Läs mer om Rosenlundsskolans grundsärskola

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

I Rosenlundsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

  Läsårstider 2023/2024

  • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
  • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

  Lovdagar 2023/2024

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

  Nationella prov

  De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

  Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

  Rosenlundsskolan F-6 skolfria dagar 2022

  • datum
  • datum

  Kontakta oss

  Rosenlundsskolan F-6
  Källgatan 9
  554 53 Jönköping

  Sjukfrånvaro och ledighet

  Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

  Fritidshem

  • Lunden: Telefon 036-10 72 21
  • Knoppen: Telefon 036-10 76 76
  • Toppen: Telefon 036-10 72 24
  • Taggen: Telefon 036-10 20 98
  • Solen, grundsärskola: Telefon 036-10 75 06
  • Strålen, grundsärskola: Telefon 036-10 22 86
  • Satelliten, grundsärskola: Telefon 036-10 38 07

  Kontaktuppgifter

  Titel

  Namn och e-post

  Telefon

  Rektor grundskola

  Jessica Schönbeck

  036-10 63 51

  Rektor grundsärskola

  Anna Torstensson

  036-10 78 65

  Biträdande rektor grundskola

  Anders Berlin

  036-10 63 63

  Skoladministratör

  Marina Glans

  036-10 63 52

  Vaktmästare

  Alber Babil

  036-10 63 58/070-680 42 48

  Vaktmästare

  Rickard Johansson

  072-202 47 28

  Skolsköterska

  Patricia Tisell

  036-10 73 01

  Kökschef

  Madeleine Häggblad

  036-10 55 86

  Specialpedagog

  Eva Krantz

  036-10 54 56/070-522 32 49

  Skolkurator

  Vakant

  036- 10 25 63

  IT-administratör

  Anders Gustafsson

  073-028 06 25

  IT-administratör

  Carl Du Rietz

  072-742 14 61

  IT-administratör

  Ivan Ndayizeye

  073-075 11 09

  Arbetslag F-3


  036-10 72 22

  Arbetslag 4-6


  036-10 58 67

  Grundsärskolan


  036-10 63 68

  Förberedelseklass


  036-10 58 22