Stadsgårdsskolan 7-9

Stadsgårdsskolan har ca 300 elever i årskurs 7-9. Här finns också kommunens gemensamma undervisningsgrupp Herrgården, för elever med diagnos inom autismspektrum.

Stadsgårdsskolan ligger i bostadsområdet Råslätt, strax söder om Jönköping. I samma byggnad finns områdets idrottshallar, simhall, fritidsgård och bibliotek. I nära anslutning finns även en konstgräsplan, beachvolleyplan, friidrottsarena och konstfrusen isbana. Dessutom har skolan nära till skog och natur.

Stadsgårdsskolan har bra förbindelser till Jönköpings centrum med bussar som går ofta.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Stadsgårdsskolan har vi under flera år arbetat aktivt för att skapa en tillgänglighet i all vår undervisning. Att anpassningar, så som tydliga instruktioner, förtydligande av texter, begreppslistor etc. finns tillgängligt för alla elever, ger en större andel elever möjlighet att lyckas i sitt lärande.

Att personal och elever har goda och förtroendefulla relationer ser vi som en självklar framgångsfaktor. Det är av största vikt att alla elever har någon eller några vuxna på skolan som de litar på och kan anförtro sig åt. Detta gör att vi ofta lär känna elever och familjer lite mer än vad som krävs i skolans kärnuppdrag. Närheten till och samverkan med olika aktörer på området Råslätt gör att detta faller sig än mer självklart.

Stadsgårdskolan har sedan flera år ett utvecklat värdegrundsarbete som leds av skolans värdegrundsgrupp. Gruppen, som består av representanter för alla skolans lärararbetslag samt elevhälsan, skapar underlag för lektioner och arbete som varje mentor genomför tillsammans med sin klass. Värdegrundsarbetet stegras under årskurserna 7-9 och anpassas efter respektive årskurs eller klass. Vanliga teman kan vara: Vad är kränkning i lagens mening?, språkbruk, våldsprevention samt normer och normkritik.

Inflytande och samarbete

Elever

Elevers delaktighet och upplevelse av inflytande är centralt för att de ska fostras och mogna i fråga om ansvarstagande. Det mest påtagliga inflytandet har eleverna självklart i de vardagliga mötena med sina lärare inom ramen för undervisningen. I det sammanhanget kan eleverna uttrycka och bli bemötta i sina frågor kring undervisningen upplägg och innehåll samt i frågor som rör samhället runt omkring oss.

Tre till fem gånger per termin har vi elevråd och däremellan har eleverna tillsammans med sina mentorer klassråd med olika frågor från elevrådet. Vår ambition är att eleverna ska lära sig vad som är rimligt att ha inflytande över och att lägga energin på rätt saker. Till exempel har eleverna mycket stor möjlighet att påverka hur tryggheten upplevs på skolan eller hur undervisning läggs upp, men inte lika stor möjlighet att påverka till exempel läroplanens innehåll. Vid minst ett elevråd per termin deltar personal från skolmåltiden.

Vårdnadshavare

På Stadsgårdsskolan har vi mycket goda erfarenheter av relationer och kommunikation med elevernas vårdnadshavare. Vår erfarenhet är alla vårdnadshavare vill sina barns bästa och att eleverna vill göra sina föräldrar stolta över sin insats i skolan. För att eleverna ska lyckas i skolan är det mycket viktigt att du som vårdnadshavare ställer frågor till ditt barn om skolan, ser till att ditt barn sover och äter ordentligt och på andra sätt engagerar dig i ditt barns utveckling.

Vi möter vårdnadshavare varje termin vid föräldramöten, som är gemensamma för respektive årskurs eller klass, och vid utvecklingssamtal, som utgår från den enskilde elevens kunskapsutveckling och trivsel i skolan. Utvecklingssamtalen har syftet att vara framåtsyftande.

Vi möter också vårdnadshavare genom olika samverkansengagemang på området Råslätt eller genom att delta i föräldramöten i årskurs 6 på F-6-skolor i vårt upptagningsområde. Ganska ofta har vi också anledning att möta eller kommunicera med enskilda vårdnadshavare utifrån specifika händelser, om en elev haft hög frånvaro eller uttryckt oro på något sätt, i dessa sammanhang är all skolans personal delaktig utifrån respektive profession.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Stadsgårdsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • socialpedagog
 • skolsköterska
 • kurator

Elevhälsan på Stadsgårdsskolan möts varje vecka för att stämma av olika frågor som rör det förebyggande och främjande arbetet för lärande och trygghet samt det åtgärdande arbetet med enskilda elever som är i behov av stöd. Flera gånger per termin har elevhälsan möten med respektive lärararbetslag för att stämma av elevernas kunskapsresultat, eventuell skolfrånvaro, fördela resurser inom arbetslaget etc.

Flera av elevhälsans professioner deltar i samverkan med fältgruppen och fritidsgården för att dela kunskap och skapa bra aktiviteter i arbetet med det förebyggande och främjande trygghetsarbetet.

Herrgården - särskild undervisningsgrupp med inriktning inom autismspektra

Herrgården på Stadsgårdsskolan är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspektrat. I gruppen ingår elever från hela Jönköpings kommun.

En särskild undervisningsgrupp innebär att hemskolans rektor fattar beslut efter att utvärdering av åtgärdsprogram visar på detta behov. Vid önskemål om placering på Herrgården ansöker hemskolans rektor om plats via utbildningsförvaltningens mottagningsgrupp.

Så här jobbar vi

 • Vi erbjuder en trygg bas som gör det möjligt för att utveckla elevens potential genom att utmaningar anpassas efter individens förutsättningar och intressen.
 • Vi satsar på en bra lärandemiljö där vi anpassar arbetssätt efter elevens förutsättningar. Eleverna arbetar tillsammans i ett mindre sammanhang, några elever behöver i vissa moment få sin undervisning i par eller enskilt med särskilt stöd.
 • Verksamheten på Herrgården har delvis egna centralt belägna lokaler på Stadsgårdsskolan. I till exempel idrott och hälsa, slöjd och musik används Stadsgårdskolans specialsalar och eleverna möter lärare från Stadsgårdsskolans övriga arbetslag.
 • Inom Herrgården samverkar pedagoger och Stadsgårdsskolans elevhälsopersonal för att skapa en så tillgänglig skolmiljö som möjligt för eleverna.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider och lovdagar 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni
 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Läsårstider och lovdagar 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni
 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Postadress:
Stadsgårdsskolan
Box 8047
550 08 Jönköping

Besöksadress:
Stadsgårdsskolan
Pärlugglegatan 11
556 11 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass, via telefon 036-10 28 00

Kontaktuppgifter Stadsgårdsskolan

Titel

Namn och E-post

Telefon

Rektor

Marcus Simonsson

036-10 64 32

Biträdande rektor

Pernilla Hjelm

036-10 39 10

Skoladministratör

Yesim Ek

036-10 64 73

Vaktmästare

Pontus Eklind

036-10 64 83

Kurator

Annelie Eriksson

036-10 37 04

Skolsköterska

Ida Andersson

036-10 64 78

Specialpedagog

Kirsi Karhu

036-10 67 18

Socialpedagog

Khadar Mohamed Abdi

036-10 34 39

Studie- och yrkesvägledare

Frida Svensson

036-10 64 77

Kökschef

Kristina Jallow

036-10 67 10


Senast granskad/publicerad: