Stadsgårdsskolan 7-9

Stadsgårdsskolan ligger i bostadsområdet Råslätt, strax söder om Jönköping. Skolan har ca 300 elever i årskurserna 7-9 samt särskilda undervisningsgrupper inom autismspektrat.  

Skolan ligger i samma byggnad som områdets idrottshallar, simhall, fritidsgård och bibliotek. I nära anslutning finns även en konstgräsplan, beachvolleyplan, friidrottsarena och konstfrusen isbana. Dessutom har skolan nära till skog och natur.

Stadsgårdsskolan har bra förbindelser till Jönköpings centrum med bussar som går ofta.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Stadgårdsskolans målsättning:

 • att nå höga och över tid jämna resultat
 • att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar
 • att alla elever trivs och utvecklar goda relationer.

Organisation

Skolans elever och personal är organiserade i fem arbetslag; åk 7, åk 8, åk 9 och Herrgården (autismgrupp). Lärartätheten är hög och arbetslagen arbetar nära eleverna och har en god kännedom om varje elevs hela skolsituation. Varje elev har en mentor som hen möter i undervisning samt i dagliga och nära kontakter inom skolan. Vi vet att nära relationer med elever och deras vårdnadshavare är grunden för att kunna möta varje elev utifrån dess förutsättningar.

Stadsgårdsskolan har genom åren utvecklat ett stort kunnande för att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. Tillsammans skapar personal, elever och vårdnadshavare en god skolmiljö som präglas av trygghet och goda möten. Vi har tilltro till elevernas vilja och förmåga att ta ansvar och göra det som är bra och rätt för dem själva och för varandra.

Vår personal har mycket hög kompetens som ser och möter varje elev och skapar lärande tillsammans med eleverna. Genom goda relationer mellan elever och personal arbetar vi med att stödja och utmana eleverna såväl kunskapsmässigt som socialt.

Inflytande och samarbete

Elever:

 

Vårdnadshavare:

 

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Stadsgårdsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Herrgården - särskild undervisningsgrupp med inriktning inom autismspektra

Herrgården på Stadsgårdsskolan är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspektrat. I gruppen ingår elever från hela Jönköpings kommun.

En särskild undervisningsgrupp innebär att hemskolans rektor fattar beslut efter att utvärdering av åtgärdsprogram visar på detta behov. Vid önskemål om placering på Herrgården ansöker hemskolans rektor om plats via utbildningsförvaltningens Mottagningsgrupp till särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Mottagningsgruppen svarar också på frågor och ger stöd till kommunens skolor i frågor kring autism.

Så här jobbar vi

 • Vi erbjuder en trygg bas som gör det möjligt för att utveckla elevens potential genom att utmaningar anpassas efter individens förutsättningar och intressen.
 • Vi satsar på en bra lärandemiljö där vi anpassar arbetssätt efter elevens förutsättningar. En del elever arbetar tillsammans i ett mindre sammanhang, andra behöver delvis få sin undervisning i par eller enskilt med särskilt stöd.
 • Inom Herrgården samverkar pedagoger och specialpedagog med utbildningsförvaltningens autismteam, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, fritids och samhället. Samverkan sker också med Stadsgårdsskolans elevhälsopersonal.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider och lovdagar 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni
 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Läsårstider och lovdagar 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni
 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Stadsgårdsskolan
Pärlugglegatan 11
556 11 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass, via telefon 036-10 28 00

Kontaktuppgifter Stadsgårdsskolan

Titel

Namn och E-post

Telefon

Rektor

Marcus Simonsson

036-10 64 32

Biträdande rektor

Pernilla Hjelm

036-10 39 10

Skoladministratör

Yesim Ek

036-10 64 73

Vaktmästare

Sebastian Svensson

036-10 64 83

KuratorSkolsköterska

Ida Andersson

036-10 64 78

Specialpedagog

Kirsi Karhu

036-10 67 18

Speciallärare

Vakant


Studie- och yrkesvägledare

Jimmy Tilstam

036-10 64 77

Kökschef

Kristina Jallow

036-10 67 10

Arbetsrum åk 9 (Röd Hemvist)


036-10 27 45

Arbetsrum åk 7 (Blå Hemvist)


036-10 27 17

Arbetsrum åk 8 (Grön Hemvist)


036-10 27 22

Arbetsrum förberedelseklass åk 7-9


036-10 69 19


Senast granskad/publicerad: