Gymnasiesärskola

Här finns information till dig som vill veta mer om gymnasiesärskola och hur ansökan går till. Här finns också länk till gymnasiesärskolans program i Jönköping.

Gymnasiesärskolan är till för dig som inte har förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskaps­krav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

I gymnasiesärskolan får du en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad så att du ska utvecklas som person, förberedas för arbete eller vidare studier på till exempel folkhögskola och yrkeshögskola. Utbildningen ska också ge dig en bra grund för att du ska kunna leva ett aktivt liv som vuxen med gemenskap och deltagande i samhällslivet.

Nytt namn

Den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn! Inför läsåret 2023/24 är den nya benämningen anpassad gymnasieskola.

Nationella program och individuella programmet

Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyra år och du kan söka nationella program eller det individuella programmet

Nationella program förbereder dig för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program har minst 22 veckor APL – arbetsplatsförlagt lärande. Här får du lära dig mer om arbetslivet genom att vara ute på olika arbetsplatser.

Individuella programmet är till för dig som som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Ett individuellt program är anpassat utifrån dina egna förutsättningarna. På individuella programmet läser du ämnesområden istället för ämnen.

Allt om gymnasievalet och gymnasiesärskolans program finns på webbsidan: gymnasieval.jonkoping.se

Här hittar du information om gymnasiesärskolans program i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Ansökan till gymnasiesärskola

Inför ansökan till gymnasiesärskola (fr.o.m. 2 juli 2023 anpassad gymnasieskola) gör alltid din hemkommun en bedömning om du är behörig. För att säkerställa din behörighet görs bedömningen av flera olika professioner, t.ex. specialpedagog, kurator, psykolog och skolläkare.

Du har rätt att börja i gymnasiesärskola om du är behörig och du börjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Du söker till gymnasiet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på din skola. Efter att ni kommit fram till vilket gymnasieprogram som passar just dig får du hjälp med att söka programmet via ansökningswebben.

Information om gymnasiesärskolans program finns på gymnasievalswebben.

Här hittar du information om gymnasiesärskolans program i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Korttidstillsyn för ungdomar

Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, § 9:7 (LSS). Grunden för beslut är den enskildes behov och att detta behov inte tillgodoses på annat sätt

Korttidstillsyn är till för dig som har en funktionsnedsättning och som inte längre har rätt till fritidshem. Syftet med korttidstillsyn är att ge dig en trygg situation, en meningsfull sysselsättning och möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn. 

Kommunen erbjuder korttidstillsyn efter vårterminens slut, det år du fyller 13 år. När du slutar gymnasiesärskolan upphör rätten till korttidstillsyn.

Du har rätt till korttidstillsyn utanför ditt eget hem före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov. Tillsynen kan se olika ut och anpassas efter dina individuella behov.

Korttidstillsynen är förlagd till Junedalsskolan (grundsärskolan) och Sanda (grundsärskolan/gymnasiesärskolan) samt på FUB-gården vid Västra Torget i Jönköping.

Vårdnadshavare betalar för kost, priserna justeras inför ett nytt läsår.

Vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn via blankett som kan hämtas här på webben. Om behovet av korttidstillsyn upphör ska vårdnadshavare ta tillbaka ansökan.

pdf: Blankett för ansökan till korttidstillsyn Pdf, 190.4 kB.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: