Anpassad gymnasieskola

Här finns information till dig som vill veta mer om anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) och hur ansökan går till. Här finns också länk till den anpassade gymnasieskolans program i Jönköping.

Anpassad gymnasieskola är till för dig som inte har förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskaps­krav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

I anpassad gymnasieskola får du en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad så att du ska utvecklas som person, förberedas för arbete eller vidare studier på till exempel folkhögskola och yrkeshögskola. Utbildningen ska också ge dig en bra grund för att du ska kunna leva ett aktivt liv som vuxen med gemenskap och deltagande i samhällslivet.

Nationella program och individuella programmet

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är fyra år och du kan söka nationella program eller det individuella programmet

Nationella program förbereder dig för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program har minst 22 veckor APL – arbetsplatsförlagt lärande. Här får du lära dig mer om arbetslivet genom att vara ute på olika arbetsplatser.

Individuella programmet är till för dig som som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Ett individuellt program är anpassat utifrån dina egna förutsättningarna. På individuella programmet läser du ämnesområden istället för ämnen.

Allt om gymnasievalet och den anpassade gymnasieskolans program finns på webbsidan: gymnasieval.jonkoping.se

Här hittar du information om anpassad gymnasieskolas program i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Ansökan till anpassad gymnasieskola

Inför ansökan till anpassad gymnasieskola behöver din hemkommun göra en utredning om du tillhör målgruppen (målgruppstillhörighet). För att säkerställa att du tillhör målgruppen görs bedömningen av flera olika professioner, t.ex. specialpedagog, kurator, psykolog och skolläkare.

Du har rätt att börja i anpassad gymnasieskola om du tillhör målgruppen och du börjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Du söker till gymnasiet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på din skola. Efter att ni kommit fram till vilket gymnasieprogram som passar just dig får du hjälp med att söka programmet via ansökningswebben.

Information om den anpassade gymnasieskolans program finns på gymnasievalswebben.

Här hittar du information om anpassad gymnasieskolas program i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Korttidstillsyn för ungdomar

Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, § 9:7 (LSS).

Korttidstillsyn är till för ungdomar som har en funktionsnedsättning och som inte längre har rätt till fritidshem. Syftet med korttidstillsyn är att ge den unge en trygg situation, en meningsfull sysselsättning och möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn.

Korttidstillsyn är en fortsättning på fritidsverksamhet och erbjuds från och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år och så länge eleven går i skolan.

Den unge har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Korttidstillsynen är förlagd till Junedalsskolan (anpassad grundskola) och Sanda (anpassad gymnasieskola) samt på FUB-gården vid Västra Torget i Jönköping.

Vårdnadshavare betalar för kost (frukost, lunch och mellanmål), priserna justeras inför ett nytt läsår.

Skolan informerar vårdnadshavare om att fritidshemsplatsen upphör i och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år. Om eleven har fortsatt behov av omsorg och tillsyn kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

Vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn via blankett som finns nedan. Blanketten skickas till samordnare för anpassad skola. Om behovet av korttidstillsyn upphör ska vårdnadshavare ta tillbaka ansökan. Vid väsentligt ändrade förhållanden kan beslutet komma att omprövas.

pdf: Blankett för ansökan till korttidstillsyn för skolungdomar fr.o.m. det år man fyller 13 år Pdf, 290.6 kB.

pdf: Blankett för ansökan om byte av korttidstillsyn Pdf, 251.2 kB.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Återtagande av sökt LSS-insats Pdf, 245.5 kB.

Senast granskad/publicerad: