search
Sök
menu
Meny

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för dig som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning.

I gymnasiesärskolan får du en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad så att du ska utvecklas som person, förberedas för arbete, vidare studier på till exempel folkhögskola, yrkeshögskola och för att du ska kunna leva ett aktivt liv som vuxen med samhällsgemenskap och delaktighet.

Inför ansökan till gymnasiesärskola gör alltid din hemkommun en bedömning om du är behörig till gymnasiesärskolan motsvarande den enligt 7 kap. 5 § Skollagen, som görs inför beslut om mottagande i grundsärskolan. Om du har gått i grundsärskola fortsätter du din utbildning i gymnasiesärskola, men i vissa fall kan man behöva komplettera tidigare bedömningsunderlag enligt 18 kap. 5 § Skollagen.

Flexibel utbildning

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna dig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan flexibel så att du kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Utbildningen i gymnasiesärskolan är 4 år och består av nationella och individuella program.

Du hittar alla program som erbjuds i Jönköpings kommun på gymnasievalswebben:

Gymnasiesärskolans program i Jönköpings kommun – till gymnasieval.selänk till annan webbplats

Korttidstillsyn inom gymnasiesärskolan

Efter vårterminens slut, det år du fyller 13 år, har du rätt till korttidstillsyn. Det innebär att du före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov får tillsyn, trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning utanför ditt hem.

Korttidstillsyn är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS). Grunden för beslut är ditt behov och att detta behov inte går att tillgodose på annat sätt.

Korttidstillsyn är förlagd till Junedalsskolan (grundsärskola) och Sanda (grund- och gymnasiesärskola) samt FUB-gården vid Västra torget i Jönköping. Ansökan skickas till särskolesamordnaren, se uppgifter i kontaktrutan.

Kontakt

Mari-Ann Isaksson
särskolesamordnare, utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 26 20