Olika typer av avfall som vi hanterar på Miljöhantering i Jönköping

Här har vi samlat information om olika sorters avfall som du som företagskund kan lämna hos oss.

Miljöhanteringsverksamheten hanterar och behandlar en bred variation av avfallstyper samt arbetar med sluttäckning av den nedlagda deponin i Hult. Anläggningen riktar sig mot både företag och kommuner. Privatpersoner ska vända sig till June Avfall & Miljö.

Vår vision är att aktivt stödja våra kunder i processen att effektivt och ansvarsfullt ta hand om sitt avfall. Vi tror på möjligheten att hitta en lösning för varje unikt behov. Kontakta oss gärna för detaljerad prissättning och skräddarsydd rådgivning.

För att kunna erbjuda den mest effektiva och kostnadseffektiva lösningen, uppmuntrar vi er att dela så mycket information som möjligt om ert avfallsmaterial. Ju mer vi vet, desto snabbare och mer exakt kan vi skräddarsy ett prisförslag för er. Det gäller också i de fall provtagning krävs. Lämna därför gärna provtagningsresultat i samband med prisförfrågan.

För att vi ska ta emotschaktmassor, avfall som ska deponeras och farligt avfall behövs avfallsdeklaration fyllas i e-tjänsten. Vi behöver godkänna din avfallsdeklaration före transport till avfallsanläggningen. För hästgödsel (animalisk biprodukt) används blankett (handelsdokument) i pdf-format. Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten kan du kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Har du tillstånd för att transportera avfall? På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om de tillstånd som krävs för att yrkesmässigt transportera avfall. Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige.

Asbest

Asbest deponeras och ska alltid vara ordentligt inplastat så det inte sprids till omgivningen. Läckande eller trasiga inplastningar innebär en hälsorisk både för dig och personalen. Därför är det viktigt att asbesten är noggrant förpackat så att vi kan ta emot den.

Företag som lämnar asbest ska även lämna in deklaration för deponi samt transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). För mer information se flikar deponi och farligt avfall.

Asfalt

Ren asfalt får innehålla:

 • uppbrutna asfaltsmassor från vägar
 • asfaltskross
 • urfräst asfalt
 • Asfalt som är förorenad

Kontakta oss om asfalten innehåller:

 • föroreningar som trä, plast, jord, sten etc.
 • PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och annat organiskt material.

Provtagning på all asfalt gör det enklare för oss att snabbt ge dig som kund ett pris samt säkerställer rätt hantering när den kommer till anläggningen.

För asfalt som utförs av farligt avfall ska deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall fyllas i och lämnas in. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). För med information se flikar deponi och farligt avfall.

Askor

Vi tar emot bioaska. Provtagning på askan gör det enklare för oss att snabbt ge dig som kund ett pris samt säkerställer rätt hantering när den kommer till anläggningen.

Avfall från industri och andra verksamheter

Det finns ett stort antal typer av avfall som utgörs av industriavfall och verksamhetsavfall. För att avfallet skall kunna hanteras på miljöbästa sätt bör det vara sorterat. Möjligheterna att återvinna avfallet utvecklas ständigt och därmed även förutsättningarna för sorteringen.

Industri och verksamheter kan lämna utsorterade restfraktioner så som trä, gips, plast och metaller till oss. Men även osorterat avfall tas emot. Beroende på avfall kommer avfallet efter sortering på anläggningen att materialåtervinnas, energiåtervinnas eller som ett sista alternativ deponeras.

Betong

Ren betong får innehålla:

 • rena betongblock, större än 200 mm med max 5 procent av fraktionen 0- 200 mm
 • ren betong i storleken 0- 200 mm med mindre innehåll av grus och puts
 • rester från betonggjutning

Kontakta oss om betongen innehåller:

 • PCB-haltiga fogmassor eller andra föroreningar som klassas som farligt avfall.
 • Ytor med beläggning målade med specialfärg, lättbetong (blåbetong), lättklinker, jord eller andra i vatten flytande material.
 • Andra föroreningar
 • Armeringsjärn får inte sticka ut mer än 200 mm.

Provtagning på all betong gör det enklare för oss att snabbt ge dig som kund ett pris samt säkerställer rätt hantering när den kommer till anläggningen.

För betong som ska deponeras och utgörs av icke farligt avfall ska deklaration för deponi fyllas i. För betong som utgörs av farligt avfall ska deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall fyllas i och lämnas in. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). För med information se flikar deponi och farligt avfall.

Bygg och rivningsavfall

Byggen och rivningar är verksamheter som alstrar mycket avfall. Förr placerades det mesta på deponi, men idag är det inte alls nödvändigt. Mycket av materialet kan återvinnas eller förbrännas och bli energi.

Det första steget för att återvinna byggavfallet är att sortera bort tunga massor, som betong och tegel. Dessa massor kan helt och hållet återvinnas.

Det finns många olika fraktioner som byggavfallet sedan bör sorteras i. Det är inte bara bra för miljön att sortera utan också mycket lönsamt för den som lämnar avfallet, eftersom man slipper betala deponiskatt. Olika fraktioner behandlas sedan på olika sätt.

Dessa typer av byggavfall tar Miljöhantering i Jönköping emot:

 • trä
 • tryckimpregnerat trä
 • gips
 • metallskrot
 • betong
 • asfalt
 • sten och tegel
 • brännbart
 • asbest
 • deponiavfall
 • osorterat avfall

Deponi

Karaktärisering av avfall till deponi
Avfall som inte kan återvinnas ska sorteras ut separat för att sedan deponeras, till exempel isolering. Deponiavfall beskattas enligt lag med en extra avfallsskatt, vilket gör att deponiavfallet är dyrt att bli av med för avfallslämnaren. Ju mer du som kund kan sortera ut till återvinning och materialåteranvändning, ju mindre kostar det att bli av med ditt avfall!

Tänk på att vi har rätt att klassa om ett avfall om vi anser att kunden klassat det fel och då kan priset ändras. Om vi misstänker att avfallet är förorenat har vi rätt att göra provtagning som bekostas av lämnaren.

Ska man lämna deponiavfall till anläggningen krävs det enligt lag (NFS 2004:10 4§ ) att en blankett för avfall till deponi fylls i. Karaktäriseringen ska lämnas till anläggningen innan första intransport. Denna blankett ska vara korrekt ifylld och underskriven för att vi ska kunna deponera ditt avfall.

Farligt avfall

Vi har tillstånd att behandla, mellanlagra och deponera farligt avfall. Vi tar vi emot farligt avfall i form av jord, asbest och tryckimpregnerat trä och liknande fraktioner. Om du har farligt avfall ska du fylla i blanketten "Transportdokument farligt avfall" samt rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister. För farligt avfall som ska deponeras, till exempel asbest och förorenade jordar, krävs även att en Grundläggande karaktärisering av avfall till deponi fylls i.

Avfallsslag och avfallskoder finns i avfallsförordning (2020:614). För tryckimpregnerat trä är avfallskoden 20 01 37* och avfallsslaget benämns som trä som innehåller farliga ämnen. För isolermaterial som innehåller asbest är avfallskoden 17 06 01*. För byggmaterial som innehåller asbest är avfallskoden 17 06 05*. All asbest ska vara ordentligt inplastat så att asbest inte sprids till omgivningen.

Har ni behov att bli av med annat farligt avfall kontakta oss.

Hästgödsel (ABP-material)

Vi tar emot hästgödsel kategori 2-material enligt lagen om animaliska biprodukter (ABP). Transportören ska ha tillstånd för transport som ska omfatta obehandlat kategori 2-material i form av naturgödsel. Övriga typer av animaliska biprodukter tas ej emot.

Blankett: Handelsdokument för transport inom Sverige av obehandlad naturgödsel och obehandlat mag- och tarminnehåll Pdf, 64.6 kB.

Rännstensbrunnsslam

Vi tar emot flytande avfall som exempelvis slam från rännstensbrunn och dylikt.

Schaktmassor

Vi tar emot jord- och schaktmassor som är förorenade av till exempel petroleum eller metall. Behandlingsmetod väljer vi utifrån förorening och jordens beskaffenhet. Om massorna inte kan behandlas deponerar vi dem.

Det finns vissa möjligheter att lagra massor inför analys och karaktärisering för att ge tid och underlag för beslut om vidare hantering. Vi kan erbjuda rådgivning inför markarbeten och provtagning.

Vi tar också emot rena massor för återanvändning.

Vi tar inte emot invasiva växter och grobara delar. Det gäller till exempel parkslide, jättebalsamin och jätteloka. Det är förbjudet att lägga grobara växtdelar från dessa växter i jord- och schaktmassor. Mer information om hur dessa ska hanteras hittar du via länken nedan:

Invasiva arter, Jönköpings kommun

När du som kund tar en första kontakt med oss om att vi ska ta hand om jord- och schaktmassor bör du kunna svara på följande frågor:

 • Vet du om massorna innehåller föroreningar eller misstänker du det?
 • Finns provtagning och i så fall hur omfattande är den?
 • Vad är bakgrunden till att massorna är förorenade?
 • Vilken verksamhet har bedrivits på platsen eller vad för sorts olycka ligger bakom?
 • Vad för sorts förorening handlar det om?
 • Hur är massornas beskaffenhet? Blöta? Blandade? Sandiga, Leriga? Steniga? Annat?
 • Finns det synbart stor mängd organiskt material i, t ex torv, löv, papper, annat?
 • Hur stor mängd är det?
 • Hur ska intransporten ske och när i tiden vill ni lämna massorna?
 • Deklaration av jord- och schaktmassor
 • Du som kund ska fylla i en blankett för schaktmassor. Blanketten ska lämnas till anläggningen innan första intransport.

Innan vi tar emot schaktmassor ska ni som kund fylla i avfallsdeklaration i vår e-tjänst. För schaktmassor som utgörs av farligt avfall ska deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall fyllas i och lämnas in. rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (naturvårdsverkets e-tjänst).

Sop- och sandningssand

Vi tar emot sop- och sandningssand

Stubbar

Vi tar emot stubbar och GROT.

KONTAKT

Miljöhantering i Jönköping

Telefon: 036-10 35 00

Telefontid: Vardagar kl. 07.00–16.00 (rast kl 09.00–09.30 samt 13.00–13.30)

E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: