Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om vad som gäller för anslutning till kommunalt vatten och avlopp och hur du gör en beställning (servisanmälan)

För att ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avlopps-nät (VA-nät) måste du göra en beställning (servisanmälan).

Du gör anmälan genom att skicka in en ritning på yttre VA-ledningar (eller en skiss som visar hur dessa ska byggas) tillsammans med en ifylld servisanmälan.

Lämna in servisanmälan i god tid, senast 6 veckor innan du vill att anslutningen ska bli utförd. Det gäller även när det redan finns servisavsättning.

Anmäl förändring av fastighet

Fastighetsägare är skyldiga att anmäla utökning av tomtyta, utökning av antal lägenheter eller anslutning av fler byggnader samt tillbyggnad av kontor/lokaler. Det gäller alla fastigheter som är anslutna till kommunens VA-nät.

Blankett: Anmälan av ändring av fastighet, ansluten till kommunalt vatten och avlopp Pdf, 134.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Omläggning av ledningar för dränering eller dagvatten

Omläggning av ledningar för dränering och/eller dagvatten och byte av servisledningar ska anmälas till kommunen.

Fastighetsägaren är ansvarig för servisledning ut till förbindelsepunkten, en ventil ca 30 cm från tomtgränsen.

Återställning av gångbanan eller gatan efter ett servisbyte ska göras av fastighetsägaren i samråd med tekniska kontorets gatusektion. Kontakta dem via kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Om du vill veta hur befintliga ledningar går på din tomt kan du också kontakta kontaktcenter som hjälper dig vidare.

Speciell utrustning för avlopp från verksamheter

Vid anslutning av annat avlopp än från "normalt hushåll", krävs i vissa fall speciell utrustning, t.ex. verkstäder, fordonstvättar, garage (större än 50 kvadratmeter), P-hus, lokaler för livsmedelshantering, restauranger, korvkiosk med mera.

I en del fall krävs skydd mot återsugning på renvatteninstallationen, till exempel alla kranar där slang kan monteras. Kontrollera alltid med tekniska kontoret vilka krav som gäller.

Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns vatten- och avloppsanläggningar, ABVA

Bestämmelserna bygger på lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen, Jönköpings kommun.

Alla fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser.

pdf: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA Pdf, 621.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: