LTA-pump, avlopp med tryckledningar

Här finns information om LTA, Lätt Tryck Avlopp, för dig som är fastighetsägare eller fackman.

Anslutning för enskilda fastigheter

Inom området där din fastighet/arrendetomt ligger har ledningar för vatten och avlopp byggts ut. Avloppsledningarna har byggts ut i form av ett så kallat LTA-system. Detta står för Lätt Tryck Avlopp och betyder att avloppsledningen byggts ut med tryckledningar. Vanligtvis bygger Jönköpings kommun ut så kallade självfallssystem, vilket innebär att avloppsvattnet rinner av sig självt ned till ett reningsverk eller en större, gemensam pumpstation. Inom en del områden är detta inte möjligt, exempelvis på grund av svåra mark- eller höjdförhållanden, och då byggs LTA-system ut istället. En pumpstation måste därför installeras på varje fastighet. Avloppsledningar inne i huset och ut till pump­stationen byggs på vanligt sätt med självfallsledningar.

LTA pumpstation

Pumpstationen kommer från företaget Xylem. Pumpstationen består av pumpbrunn, avloppspump och automatikskåp med larm. Den tillhandahålls av Jönköpings kommun medan installationen beställs och bekostas av fastighetsägaren/arrendatorn och utförs av behörig personal med fackkunskap. Pumpstationen grävs ned på ett djup av cirka 1,9 m (möjlighet till förlängning finns) och har på toppen ett låsbart inspektionslock som är cirka 0,8 m i diameter.

Placering av pumpstation och automatikskåp

Pumpstationen ska placeras så att den blir lätt åtkomlig för service och reparation. Den ska kunna tömmas med slamsugsbil vilket innebär att den får placeras maximalt cirka 20 m från väg som bär tungt fordon.

Automatikskåpet placeras väl synlig inomhus. Om den larmar måste det gå att se och höra larmet.

Illustration av automatikskåp

Illustration av larmvippor

Karta: Koppling el 1-pump Pdf, 43.6 kB.

Beskrivning av installation

Fastighetsägaren/arrendatorn svarar för all VA-installation från förbindelsepunkt (ventil ca 0,5 m utanför tomtgräns) samt inom tomt, dvs. förläggning av tryckledning från förbindelsepunkt till pumpstation, installation av pumpstation samt förläggning av självfallsledningar mellan pumpstationen och aktuella byggnader. Fastighetsägaren/arrendatorn svarar också för att behörig elinstallatör kopplar el och automatikskåp på ett fackmannamässigt sätt. Pumpstationen kräver 3-fas elanslutning. Kommunens personal har inte tillåtelse att utföra elarbeten på abonnentens elanläggning. Av den anledningen ska ni anlita en privat firma.

Observera att el- och larminstallation måste utföras av en behörig elinstallatör. VA-installation utförs av person med fackkunskap. Anvisningar för förläggning av pumpstation samt el- och automatikskåp följer med pumpstation. Viktigt att planera elarbetet i pumpstation så att det finns utrymme att sänka ned pump och att kablar kortas till lämpliga längder. Se bild nedan.

Illustration av placering av elanslutningsdon

Tryckledning mellan pumpstationen och förbindelsepunkten ska vara av materialet Polyeten (PE) med dimensionen 50 mm. Denna ledning kan formas så att den följer eventuella nivåskillnader på tomten. Självfallsledningen mellan aktuella byggnader och pumpstationen ska vara av materialet Polypropen (PP) med dimensionen 110 mm. Alla ledningar ska läggas frostfritt, normalt djup ca 1,5 m (hjässan på röret) vid grönytor och 1,6 m (hjässan på röret) vid körbana/infart. I vissa fall kan en förhöjningsring vara nödvändig, speciellt då exempelvis källare finns.

Pumpstationen är endast till för spillvatten (avloppsvatten). Därför får inte stuprör eller dränering vara kopplade till ledning som går till pumpstationen. För att förhindra att regn- eller smältvatten rinner ytledes måste marken runt pumpstationen luta från den. Tänk på att ta bort grus som hamnar i pumpstationen vid grävning. Stor risk att pumpen skadas om grus sugs in.

Installation av pumpstationen i mark med högt grundvatten kan medföra vissa problem. Följ installationsanvisningarna från leverantören.

Under installationen ska bifogat egenkontrollprogram fyllas i, inkl. uppgifter om entreprenör och elinstallatör.

Steg för steg för anslutning av kommunalt VA

 1. Planera placering av pumpstation på tomten så nära vägen som möjligt. Vid rådfrågning prata med någon gräventreprenör för tips om vad som kan bli bäst för just din installation. Vid tveksamheter kontaktas kundtjänst. Tänk på frysrisken!
 2. Skicka in en servisanmälan till tekniska kontoret. Detta ska ske innan installations-/grävarbetet startar. Blankett finns på hemsidan eller ring VA-kundtjänst.
 3. Planera placering av vattenmätare – tänk på våtutrymme i din fastighet. Beskrivning finns på blanketten ”Rekvisition av vattenmätare” längre ned på sidan samt på vår hemsida.
 4. Kontakta elinstallatör för anslutning av pumpstation och larm som levereras med pumpstation. Tänk på att fastighetsägaren är betalningsansvarig för kostnader som orsakas av elinstallatör.
 5. Kontakta gräventreprenör för grävning och förläggning av VA-ledningar och pumpstation.
 6. Kontakta VA-kundtjänst cirka tre veckor innan önskad leverans av pumpstation och automatikskåp. Pumpen kommer i samband med driftsättningen.
 7. Installations-/grävarbetet utförs på tomt. Under arbetet fylls bifogat egenkontrollprogram i. Det ifyllda egenkontrollprogrammet lämnas till kommunens personal i samband med driftsättning.
 8. Efter avklarad installation av pumpstation ska två st. foton (mobilkamera) tas på LTA pumpstationen. Ett uppifrån och det andra från sidan.
  Se illustration av foto taget uppifrån.
  Se illustration av foto taget från sidan.
  Dessa foton mejlas till VA-kundtjänst, va-kund@jonkoping.se. Ange ditt namn och fastighetens adress.
 9. En vecka innan driftsättning av anläggningen tar du kontakt med VA-kundtjänst för att boka tid. En viktig förutsättning för att bokning skall kunna ske är att installationen är rätt utförd. Det bedöms med hjälp av de bilder som ni mejlat till oss. Viktigt att bilderna är tydliga.
 10. Se till att pumpsumpen är tom och ren innan driftsättning och pump sätts på plats.

Kontroll och driftsättning

Kontroll av hela installationen görs med hjälp av foton som fastighetsägaren tar och mejlar in till VA-kundtjänst. Personal från tekniska kontoret kontrollerar att alla uppgifter på egenkontroll-programmet är korrekt ifyllda. Saknas blanketten eller delar av informationen görs en anmärkning om detta. Därefter kan driftsättning ske, pumpen sätts i pumpstationen och systemet provkörs. Om personalen upptäcker att elen är felkopplad eller att installationen påvisar brister som omöjliggör driftsättning avbryts arbetet. Arbetet återupptas först efter att bristerna åtgärdats och ny tid har bokats. Det första mötet räknas då som förgäves bokat (förannonserat) besök, och debiteras enligt gällande taxa.

Vattenanslutning och vattenmätare

Vattenanslutning får inte ihopkopplas med eventuella vattenledningar från egen brunn. Vattenmätare ska placeras i vattentåligt utrymme, helst med golvbrunn. Tekniska kontoret tillhandahåller vattenmätare och fastighetsägaren/arrendatorn monterar vattenmätarkonsol med avstängningsventiler. Vattenmätarbrunn utanför huset kan också användas om det inte finns plats för vattenmätarkonsol inomhus. En godkänd typ är KZ mätarbrunn. Endast mätaren är VA-huvudmannens egendom. Mätaren ska vara lätt åtkomlig för byte och kontroll.

Skötsel

Pumpstationen ska skyddas mot frost och åverkan. Till pumpstationen får endast avloppsvatten tillföras och inget regnvatten från exempelvis takytor eller dräneringsvatten.

Tekniska kontoret svarar för reparation. Fastighetsägaren/arrendatorn får dock inte släppa ut fasta föremål, kemikalier eller annat som kan påverka pumpen negativt som till exempel tops, bindor och våtservetter. Spola ner så lite fett som möjligt eftersom fettet när det stelnar hindrar pumpen att fungera på rätt sätt. Fettet kan med fördel samlas i petflaskor och sorteras som restavfall eller torka av stekpannan med papper och släng i restavfall.

Larm

Pumpstationen levereras med ett automatikskåp som larmar bl.a. vid hög nivå. Vid larm kontrollera först att säkringar är hela samt att strömbrytare är tillslagen. Notera vidare vad det är för larm på displayen. Försöka att återställa det, om det inte försvinner eller om larmet återkommer ska fastighetsägaren/arrendator snarast ringa Kontaktcenter.

Vid larm kan ytterligare vatten inte spolas i avloppet förrän felet avhjälpts! Observera att kommunens kostnader för utryckning på larm om fel som orsakats av fastighetsägaren/arrendatorn kommer att debiteras denne.

Vid strömavbrott

Vid strömavbrott fungerar inte avloppspumpen och ytterligare avloppsvatten får inte spolas i avloppet förrän strömmen kommit tillbaka! Skulle man mot förmodan spola ner avloppsvatten så klarar pumpstationen av detta någon gång vid strömavbrott men skulle det bli stora mängder som spolas ner i avloppet finns det risk för att avloppsvatten tränger upp i huset.

Står en fastighet oanvänd vintertid bör vatten stängas av med ventil utanför huset och systemet tappas ur för att inte riskera skador och vattenläckage vid ett eventuellt strömavbrott.

Frysrisk

Vatten som inte används under vinterhalvåret bör stängas av och tappas ur för att inte frysa om man inte vill ha värme på i sin fastighet. Tänk på att även WC-stol töms. Man bör tänka till vid installationen så att man planerar för avtappningsmöjligheten. Det finns exempelvis avstängningsventiler med dränering som kan installeras utanför huset om man har lutning ut från huset. Man kan också ha begränsad uppvärmning vid vattenmätaren och inkommande vatten och tappa ur systemet innanför mätaren.

Kontaktuppgifter

 • Vid frågor om servisanmälan, avgifter, leverans av pumpstation och bokning för driftsättning av pumpstation, kontakta VA-kundtjänst 036-10 75 05. Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–15.00, fredagar 9.00–12.00.
 • Vid larm eller problem med pumpstation, ring Kontaktcenter: 036-10 50 00.

Information om LTA pumpstation, för fastighetsägare

Tillsyn och underhåll

 • Det är endast toalettpapper som får spolas ner. Undvik fett och matolja i avloppet. Använd miljötratt för att samla upp fett. För dig som privatperson finns den att hämta kostnadsfritt i kommunens reception, Juneporten, Västra Storgatan 16.
 • Du bör rengöra sumpen regelbundet och spola rent så ofta att den alltid fyller avsedd funktion.
 • Till pumpstationen får endast spillvatten tillföras.
 • En gång om året kommer kommunen att renspola pumpstationen.

Stopp i avloppet

 • Har du stopp i ditt avlopp ska du först felsöka din egen fastighet. Kontakta en fackman som undersöker ledningarna på din fastighet. Om stoppet inte kan avhjälpas kontaktar du kommunens Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Larm och problem med pumpstationen

 • Automatikskåp med larm placeras väl synligt och hörbart inomhus.
 • Vid larm ska du först notera vad det är för larm på displayen. Försök att återställa det.
 • Kontrollera att säkringar är hela samt att strömbrytaren är tillslagen.
 • Om larmet inte försvinner eller vid problem med pumpstationen ringer du kommunens Kontaktcenter, 036-10 50 00.

Fastighetsägarens kostnader

 • El som behövs för att driva pumpenheten.
 • Fel orsakat av elektriker.
 • Avgift för ”förgäves avtalat besök”, orsakat av dig, enligt aktuell VA-taxa.
 • Fel orsakat av dig. Till exempel stopp i pumpen och den kostnad kommunen har för att åtgärda felet. Det handlar då om slamsugning, spolning, reparation av pump och utryckningskostnad.

Kommunens kostnader

 • Kommunen bekostar slamsugning i samband med den årliga tillsynen av din pump.
 • Kommunen betalar för reparationer av pumpenheten som inte orsakats av fastighetsägaren.

Ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att:

 • Servisanmälan är inskickad.
 • All VA-installation från förbindelsepunkt (se VA-ordlista längre ned på sidan) till pumpstation samt ledningar mellan pumpstation och aktuella byggnader.
 • Elinstallationen fram till pumpstationen och att elinstallationen utförs av behörig elektriker.
 • Installation av pumpstationen är färdig och yrkesmässigt utförd när vi kommer för att driftsätta anläggningen.
 • Egenkontrollprogram är ifyllt.
 • Endast avloppsvatten och toalettpapper spolas ner.

Anslutningsinformation, för elektriker

Tänk på att:

 • Allt som monteras i pumpsumpen ska vara rostfritt.
 • Klamra kablarna till uttag och dosa i pumpsumpen.
 • Om strips används, använd UV-beständig.
 • Vippornas kablar är väldigt långa så dessa kan kortas av.
 • Märk vipporna med ”start” och ”larm”, finjustering görs vid igångkörning.
 • Placera styrenheten väl synlig så man ser och hör larmet.
 • Placera uttaget enligt bild nedan.
 • Använd helst 7G-1,5 eller 7G-2,5 beroende på ledningslängd till 3-fasuttag.
Illustration av hur ett foto ska tas på LTA-pumpstationen ovanifrån.
 • Vid installation av två pumpar används 1 st. högnivåvippa och 1 st. nivågivare/tryckgivare.
 • Temokontakten kopplas på plint 5 & 6 i 3-fasuttaget.
 • Allt som monteras i pumpsumpen skall vara rostfritt.
 • Klamra kablarna till uttag och dosa i pumpsumpen
 • Om strips används, använd UV-beständig.
 • Högnivåvippans kabel är väldigt lång så den kan kortas av.
 • Tryckgivarens kabel får ej kortas, placera givaren så nära botten som möjligt.
 • Finjustering av högnivåvippan och tryckgivaren görs vid igångkörning.
 • Placera styrenheten väl synlig så man ser och hör larmet.
 • Placera uttaget enligt bild nedan.
 • Använd helst 7G-1,5 eller 7G-2,5 beroende på ledningslängd till 3-fasuttag.


Illustration över hur uttaget ska placeras. 

Anslutning för industrifastighet

Inom området där din fastighet/arrendetomt ligger har ledningar för vatten och avlopp byggts ut. Avloppsledningarna har byggts ut i from av ett så kallat LTA-system. Detta står för Lätt Tryck Avlopp och betyder att avloppsledningen byggts ut med tryckledningar. En pumpstation måste installeras på varje fastighet. Avloppsledningar inne i huset och ut till pump­stationen byggs på vanligt sätt med självfallsledningar.

LTA Pumpstation

Pumpstationen kommer från företaget Xylem. Pumpstationen består av pumpbrunn, avloppspump, 2 st. och automatikskåp med larm. Den tillhandahålls av Jönköpings kommun medan installationen beställs och bekostas av fastighetsägaren/arrendatorn och utförs av behörig personal med fackkunskap. Pumpstationen grävs ned på ett djup av ca 1,9 m (möjlighet till förlängning finns) och har på toppen ett låsbart inspektionslock.

Placering av pumpstation och automatikskåp

Pumpstationen ska placeras så att den blir lätt åtkomlig för service och reparation. Den ska kunna tömmas med slamsugsbil vilket innebär att den får placeras maximalt ca 20 m från väg som bär tungt fordon.

Placering av pumpstation och automatikskåp

Pumpstationen ska placeras så att den blir lätt åtkomlig för service och reparation. Den ska kunna tömmas med slamsugsbil vilket innebär att den får placeras maximalt ca 20 m från väg som bär tungt fordon.

Automatikskåpet placeras väl synlig inomhus. Om den larmar måste det gå att se och höra larmet. Larmet bör också vara kopplat till ansvarig personal för fastigheten med SMS-larm eller dylikt.

Illustration av automatikskåp

PDF: Koppling el 2-pump Pdf, 37.9 kB.

Beskrivning av installation

Fastighetsägaren/arrendatorn svarar för all VA-installation från förbindelsepunkt (ventil ca 0,5 m utanför tomtgräns) samt inom tomt, dvs. förläggning av tryckledning från förbindelsepunkt till pumpstation, installation av pumpstation samt förläggning av självfallsledningar mellan pumpstationen och aktuella byggnader. Fastighetsägaren/arrendatorn svarar också för att behörig elinstallatör kopplar el och automatikskåp till pumpstationen på ett fackmannamässigt sätt. Pumpstationen kräver 3-fas elanslutning. Kommunens personal har inte tillåtelse att utföra elarbeten på abonnentens elanläggning. Av den anledningen ska ni anlita en privat firma.

Observera att el- och larminstallation måste utföras av behörig elinstallatör och VA-installation utförs av person med fackkunskap. Anvisningar för förläggning av pumpstation samt el- och automatikskåps anslutning följer med pumpstation. Viktigt att planera elarbetet i pumpstation så att det finns utrymme att sänka ned pump och att kablar kortas till lämpliga längder.

Illustration av korrekt placering för elanslutningsdon

Tryckledning mellan pumpstationen och förbindelsepunkten ska vara av materialet Polyeten med dimensionen 50 mm. Denna ledning kan formas så att den följer eventuella nivåskillnader på tomten. Alla ledningar (självfall och tryckledning) ska läggas frostfritt, normalt djup ca 1,6 m vid grönytor och 1,8 m vid körbana/infart.

Pumpstationen är endast till för spillvatten (avloppsvatten). Därför får inte stuprör eller dränering vara kopplade till ledning som går till pumpstationen. För att förhindra att regn- eller smältvatten rinner ytledes måste marken runt pumpstationen luta från den. Tänk på att ta bort grus som hamnar i pumpstationen vid grävning. Stor risk att pumpen skadas om grus sugs in.

Installation av pumpstationen i mark med högt grundvatten kan medföra vissa problem. Följ installationsanvisningarna från leverantören.

Under installationen ska bifogat egenkontrollprogram fyllas i, inkl. uppgifter om entreprenör och elinstallatör.

Steg för steg för anslutning av kommunalt VA

 1. Planera placering av pumpstation på tomten så nära vägen som möjligt. Vid rådfrågning prata med någon gräventreprenör för tips om vad som kan bli bäst för just din installation. Vid tveksamheter kontaktas kundtjänst. Tänk på frysrisken!
 2. Skicka in en servisanmälan till tekniska kontoret. Detta ska ske innan installations-/grävarbetet startar. Blankett finns på hemsidan eller ring VA-kundtjänst.
 3. Planera placering av vattenmätare – tänk på våtutrymme i din fastighet. Beskrivning finns på blanketten ”Rekvisition av vattenmätare” längre ned på sidan samt på vår hemsida.
 4. Kontakta elinstallatör för anslutning av pumpstation och larm som levereras med pumpstation. Hur man kopplar larmet finns i tillverkarens anvisningar som medföljer automatikskåpet.
 5. Kontakta gräventreprenör för grävning och förläggning av VA-ledningar och pumpstation.
 6. Kontakta VA-kundtjänst cirka tre veckor innan önskad leverans av pumpstation och automatikskåp. Pumpen kommer i samband med driftsättningen.
 7. Installations-/grävarbetet utförs på tomt. Under arbetet fylls bifogat egenkontrollprogram i. Det ifyllda egenkontroll programmet lämnas till kommunens personal i samband med driftsättning.
 8. Kontakta VA-kundtjänst för att boka tid för kontroll och driftsättning av anläggningen. Ta kontakt cirka 1 vecka innan du vill ha kontrollen/driftsättningen utförd. Se till att pumpsumpen är tom/ren innan driftsättning och pump sätts på plats.

Kontroll och driftsättning

Kontroll av hela installationen görs på plats tillsammans med fastighetsägaren. Personal från tekniska kontoret kontrollerar att alla uppgifter på egenkontroll-programmet är korrekt ifyllda. Saknas blanketten eller delar av informationen görs en anmärkning om detta. Därefter kan driftsättning ske, pumpen sätts i pumpstationen och systemet provkörs. Om personalen upptäcker att elen är felkopplad eller att installationen påvisar brister som omöjliggör driftsättning avbryts arbetet. Arbetet återupptas först efter att bristerna åtgärdats och ny tid har bokats. Det första mötet räknas då som förgäves bokat (förannonserat) besök, och debiteras enligt gällande taxa.

Vattenanslutning och vattenmätare

Vattenanslutning får inte ihopkopplas med eventuella vattenledningar från egen brunn. Vattenmätare ska placeras i vattentåligt utrymme, helst med golvbrunn. Tekniska kontoret tillhandahåller vattenmätare och fastighetsägaren/arrendatorn monterar vattenmätarkonsol med avstängningsventiler. Vattenmätarbrunn utanför huset kan också användas om det inte finns plats för vattenmätarkonsol inomhus. En godkänd typ är KZ mätarbrunn. Endast mätaren är VA-huvudmannens egendom. Mätaren ska vara lätt åtkomlig för byte och kontroll.

Skötsel

Pumpstationen ska skyddas mot frost och åverkan. Till pumpstationen får endast avloppsvatten tillföras och inget regnvatten från exempelvis takytor eller dräneringsvatten.

Tekniska kontoret utför reparation av pump men fastighetsägaren får stå för kostnaderna om denne ha orsakat felet. Fastighetsägaren/arrendatorn får dock inte släppa ut fasta föremål, kemikalier eller annat som kan påverka pumpen negativt som till exempel tops, bindor och våtservetter. Spola ner så lite fett som möjligt eftersom fettet när det stelnar hindrar pumpen att fungera på rätt sätt. Fettet kan med fördel samlas i petflaskor och sorteras som restavfall eller torka av stekpannan med papper och släng som restavfall.

Larm

Pumpstationen levereras med automatikskåp med larm som larmar bl.a. vid hög nivå. Vid larm kontrollera först att säkringar är hela samt att strömbrytare är tillslagen. Notera vidare vad det är för larm på displayen. Försöka att återställa det och om det inte försvinner eller om larmet återkommer ska fastighetsägaren/arrendator snarast ringa Kontaktcenter .

Vid larm kan ytterligare vatten inte spolas i avloppet förrän felet avhjälpts!

Observera att kommunens kostnader för utryckning på larm om fel som orsakats av fastighetsägaren/arrendatorn kommer att debiteras denne.

Vid strömavbrott

Vid strömavbrott fungerar inte avloppspumpen och ytterligare avloppsvatten får inte spolas i avloppet förrän strömmen kommit tillbaka! Skulle man mot förmodan spola ner avloppsvatten så klarar pumpstationen av detta någon gång vid strömavbrott men skulle det bli stora mängder som spolas ner i avloppet finns det risk för att avloppsvatten tränger upp i huset.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om servisanmälan, avgifter, leverans av pumpstation och bokning för driftsättning av pumpstation, kontakta VA-kundtjänst 036-10 75 05. Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–15.00, fredagar 9.00–12.00.

Vid larm eller problem med pumpstation, ring Kontaktcenter: 036-10 50 00.

VA-ordlista

Allmän VA-anläggning: Kommunens vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer.

Huvudman: Jönköpings kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och ansvarar för den.

Fastighetsägarens VA-installation: ledningar för fastigheten som dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar,exempelvis tappvattenkran och tvättställ som anslutits till en sådan ledning.

Servisledning: ledning som förbinder min fastighet med det allmänna ledningsnätet.

Förbindelsepunkt: punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

Juridisk ansvarsfördelning: den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Kostnadsfördelning: fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för
VA-installationen. Huvudmannen svarar på motsvarande vis för den allmänna anläggningen.

KONTAKT

VA-kundtjänst

E-post: va-kund@jonkoping.se

Telefon: 036-10 75 05

Kontaktcenter

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: