Frister för rengöring/sotning

Här finns information om hur ofta din eldstad, förbränningsanordning ska rengöras/sotas.

Fristerna/tidsintervallerna gäller från 2015-05-01. Fristerna bestäms av MSB.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Typ av panna eller bränsle

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.
  Frist 3 gånger per år.
 • Pannor som eldas med fast bränsle, som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
  Frist 2 gånger per år.
 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.
  Frist 1 gång per år.
 • Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
  Frist 3 gånger per år.
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
  Frist 1 gång per år.
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
  Frist 1 gång vartannat år.
 • Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
  Frist 1 gång vart tredje år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad eller bränsle

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
  Frist 6 gånger per år.
 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt,
  motsvarande bränsle.
  Frist 1 gång per år.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder ex. braskamin, kakelugn och öppen spis

Omfattning av eldning

 • Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  Frist 1 gång per år.
 • Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för
  uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. Eldning i mindre
  omfattning, innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, cirka en kubikmeter.
  Frist 1 gång vart tredje år.
 • Eldstäder som finns i ett fritidshus. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.
  Frist 1 gång vart tredje år.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Typ av anläggning

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
  Frist 3 gånger per år, fördelat jämt över året.
 • Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.
  Frist 1 gång per år.

Undantag och övergångsbestämmelser

 • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
 • Kommunen kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.
 • Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya sotningsfrister.

Senast granskad/publicerad: