Sota din eldstad själv

Här finns information om vad du behöver veta för att kunna ansöka om att sota/rengöra din eldstad själv.

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för fastighetsägaren att själv utföra sotning på den egna fastigheten. För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Är det någon annan, namngiven person, som ska rengöra, ska hen vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska sota ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Brandskyddskontrollen får inte göras av fastighetsägaren själv utan måste alltid utföras genom kommunens försorg.

Krav på dig som vill sota själv

Den som får ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och förbinder sig att:

 • Sota anläggningen så ofta som är sagt enligt instruktioner/fristerna.
 • Dokumentera sotningar på särskild blankett och som skall kunna visas upp vid en brandskyddskontroll.
 • Anmäla ändrade förhållande av anläggningen till kommunen. Ändrade förhållande kan till exempel vara ett nytt bränsle eller att du eldar mer eller mindre än tidigare. Även ändrade förhållanden i övrigt som till exempel ägarbyte ska anmälas till kommunen.

Ansökan om att sota själv

Den som vill ansöka om att själv få sota den egna fastigheten ska fylla i en särskild blankett som du hittar under E-tjänster. I blanketten ska den sökande fylla i:

 • Uppgifter om ägare och fastighet.
 • Uppgifter om sotningsobjekt.
 • Ägarens/utförarens kompetens. Sökanden ska styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om brandskydd. Detta kan tillexempel ske genom intyg av genomgången kurs.
 • Teknisk utrustning och redskap som sökanden har eller avser att skaffa för att utföra sotningen.
 • Ägarens underskrift som intygar att uppgifterna är riktiga samt att ägaren/utföraren har fysik förmåga att sota anläggningen.

Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

Ansök om att sota själv

Vad händer när din ansökan har kommit in?

När ansökan kommit in till kommunen så tittar vi på hur komplex objektet eller anordningen är. Vi tittar också på hur riskbilden ser ut samt vilka kunskaper du som ansökt har för att kunna sota själv? Ett tillstånd kan dras tillbaka om det visas att sotningen inte gjorts på rätt sätt.

Kommunen fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Ett medgivande kan bara ges till fastighetsägaren eller någon i dennes familj. Det förutsätts att den som ska utföra sotningen även bor i fastigheten.

Ett medgivande gäller normalt tillsvidare men kan återkallas vid brandskyddskontroll eller tillsyn om sotningen inte utförts på rätt sätt (på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt). Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte.

Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering samt anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

Sotningsjournal

Den som beviljas att sota själv får en sotningsjournal där du som fastighetsägare ska dokumentera de sotningar som utförts.

I sotningsjournalen ska fastighetsägaren fylla i:

 • Sotningsobjekt
 • Sotningsdatum
 • Eventuella anmärkningar
 • Signatur

Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Sotningsjournalen hittar du under dokument.

Återta den kommunala sotarfirman

Om du av någon anledning inte lägre vill sota din anläggning själv kan få tillbaka kommunens upphandlade sotare. Detta gör du genom att anmäla detta via blanketten "Anmälan om att återta den kommunalt upphandlade sotarfirman" som du hittar under E-tjänster.

Senast granskad/publicerad: