Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om musikbuller som stör

I en stad ska många samsas om ljudutrymmet. En levande stad behöver både ha ett rikt kultur- och restaurangliv men också ge möjlighet för människor att kunna bo i centrum. Ibland uppstår problem med att buller från musikanläggningar stör omgivningen.

Att få sin nattsömn störd av musikbuller kan klassas som en olägenhet enligt miljöbalken. Här följer vanliga frågor och svar om musikbuller.

Vad gör jag om jag blir störd av musik från en restaurang eller nattklubb?

Kontakta i första hand den som stör, det vill säga den som är ansvarig för verksamheten. Då har de möjlighet att sänka volymen eller åtgärda störningen på annat sätt.

Om detta inte hjälper kan du kontakta hälsoskyddsenheten på miljö- och hälsoskyddskontoret. Vi kontrollerar att verksamheteterna följer miljöbalken med tillhörande råd. Vi arbetar aktivt för att se till att restauranger och nattklubbar följer gällande regler.

Kontaktcenter Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Hur hög musik får nattklubbar spela?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd reglerar hur hög ljudnivå verksamheter, så som en nattklubb, får ge upphov till i bostäder för att inte orsaka olägenhet för människors hälsa.

Definition av en olägenhet för människors hälsa

En störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Riktvärdet för musikbuller i bostäder är 25 dBA i ekvivalent ljudnivå.

Hur ofta och hur länge får en nattklubb har öppet?

Nattklubbars öppettider styrs av olika saker. För att driva en nattklubb krävs tillstånd för att ha offentlig tillställning. Dessa tillstånd ges av polisen. För att servera alkohol på tillställningen krävs ett serveringstillstånd. Dessa ges av tillståndsenheten vid socialnämnden.

Tillstånden reglerar mellan vilka tider och hur ofta verksamheten får bedriva offentlig tillställning och servera alkohol. Kontakta respektive ansvarig myndighet för att ta reda på vilka tillstånd en verksamhet har.

Kontakta polisen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Tillståndsenheten Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Kan miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma vilka tider en nattklubb har öppet?

Miljö- och hälsoskyddskontoret styrs av en politisk nämnd; miljö- och hälsoskyddsnämnden som delegerar vissa beslut till kontoret. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är remissinstans och får ofta lämna synpunkter innan serveringstillstånd ges. Om vi ser att det finns risk för att en verksamhet kommer att störa omkringboende eller överskrida gällande riktvärden för buller i bostäder, kan vi råda socialnämnden att begränsa tiderna för att servera alkohol. Det är socialnämnden som beslutar om vad som ska gälla.

Jag störs av en restaurang/nattklubb i mitt hem - kan hälsoskyddsenheten göra något åt den störande musiken?

Hälsoskyddsenheten vid miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att verksamheterna följer miljöbalken med tillhörande allmänna råd. Vi arbetetar aktivt för att se till att restauranger och nattklubbar följer gällande regler.

Om du störs av en nattklubb kan du kontakta oss. I vissa fall kan det finnas beslut som verksamheten ska följa. Vi kan kontrollera om verksamheten följer dessa beslut och lagstiftning. Om det inte finns beslut kan vi starta ett tillsynsärende och utreda om verksamheten orsakar olägenhet för människors hälsa.

Kontaktcenter Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Jag hyr en båtplats i en gästhamn och störs av nattklubbar - kan kommunen göra något åt den störande musiken?

Hälsoskyddsenheten vid miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att verksamheterna följer miljöbalken med tillhörande allmänna råd. Vi arbetar aktivt för att se till att restauranger och nattklubbar följer gällande regler. Riktvärdet för musikbuller i bostäder är 25 dBA i ekvivalent ljudnivå.

En båt i en gästhamn räknas generellt som ett tillfälligt boende och omfattas därför inte av reglerna. En annan faktor är att de allmänna råden för musikbuller i bostäder utgår ifrån att bostäderna har ett visst bullerskydd i fasaden. Den som äger bostaden har därmed ett visst eget ansvar för att skydda sig mot bullerstörningar. En båt har ju generellt ett lägre skydd mot buller än ett hus, därmed är vår möjlighet att hjälpa till begränsad.

Jag är hotellgäst och störs av nattklubbar - kan kommunen göra något åt musiken?

Hälsoskyddsenheten vid miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att verksamheterna följer miljöbalken med tillhörande allmänna råd. Vi arbetar aktivt för att se till att restauranger och nattklubbar följer gällande regler. Riktvärdet för musikbuller i bostäder är 25 dBA i ekvivalent ljudnivå.

Ett hotellrum räknas generellt som ett tillfälligt boende eftersom man sällan bor på ett hotell under längre tid än en månad. Oftast omfattas hotellrum inte av reglerna och därmed är vår möjlighet att hjälpa till begränsad.

Jag blir störd av en tillfällig musikspelning på allmän plats, vad gör jag?

Det kan vara svårt att veta vem som är ansvarig för ett tillfälligt evenemang. Det är viktigt att klagomål på musikbuller kommer till miljöskyddsenheten. Vi kan inte avhjälpa för stunden men vi kan använda oss av tidigare klagomål för att ställa krav på åtgärder inför årligen återkommande evenemang.

Kan ni göra något åt enskilda bilister som spelar hög musik?

Polisen har sedan 1 juli 2021 möjlighet att bötfälla enskilda bilister som spelar för hög musik. Kontakta polisen vi pågående störning.

Kontakta polisen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Vad gör man åt studenter som har mobila musikanläggningar och samlas i parker under insparken?

Insparken är ett årligt återkommande evenemang och det är Jönköpings Universitets (JU) respektive kårhus som ansvarar för insparken. Vid pågående störning kan du kontakta polisen. För allmänna klagomål på kårernas verksamhet kontaktar du JU:s växel för att bli kopplad till ansvariga för insparken.

Jönköpings Universitet (JU) Länk till annan webbplats.

Kontakta polisen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Var kan jag klaga om jag störs av musikbuller från en restaurang eller nattklubb?

Det är viktigt att du vet vilken verksamhet det gäller, annars kan vi inte hantera klagomålet. För att kunna ta reda på om verksamheten följer miljöbalken och tillhörande allmänna råd behöver vi få tillgång till din bostad för att mäta buller inomhus. Vi behöver därför veta var du bor.

Kan jag lämna klagomål anonymt?

Du har rätt att lämna klagomål anonymt. Men vet vi inte var du bor kan vi oftast inte utreda ditt klagomål.

Hur hanteras mitt klagomål?

Besök miljöskyddsenhetens sida om klagomål för information om hur vi hanterar klagomål.

Anmäl klagomål på boendemiljön