Bidrag och regler för fritidsföreningar

Här hittar du information om vilka bidrag som finns att söka, vilka villkor föreningen behöver uppfylla och hur ni gör för att söka.

Här nedan benämns kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN och kultur- och fritidsförvaltningen med KFF.

Definitioner för fritidsföreningar

Fritidsförening (inom fritidssektorn)

Begreppet fritidsförening är ett samlat begrepp för idrotts-, scout-, funktionshinder-, nykterhets-, sociala, pensionärs-, allmänna, etniska och religiösa föreningar med flera. Begreppet har kommit till för att skilja fritidsföreningar från kulturföreningar.

Bidragsberättigad förening

Bidragsberättigad förening är en allmännyttig ideell förening som ansökt om, och officiellt godkänts av KFN att vara berättigad att ansöka om bidrag hos KFF i Jönköpings kommun.

Medlem – medlemsregister/-matrikel

 • Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift och finns registrerad i föreningens medlemsregister/medlemsmatrikel.
 • Medlemsregistret/medlemsmatrikeln ska innehålla medlemmens namn, adress, födelseår och en notering om medlemsavgiften är betald.
 • Medlemsregistret/medlemsmatrikeln ska uppdateras varje år och sparas tillsammans med föreningens värdehandlingar i sju år.
 • Förening som av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift, kan ansöka om dispens. För giltig dispens krävs att det i stadgarna står inskrivet att föreningen inte tar ut medlemsavgift.
 • En person som har supportermedlemskap eller bara deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller studiecirkel-/lärgruppsverksamhet räknas inte som medlem.

Sammankomst

En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet planerad av föreningen. Sammankomsten ska bestå av minst 3 deltagare utöver ledare och bidrag kan genereras upp till 20 deltagare utöver ledare. För pensionärsförening gäller 3 deltagare utöver ledare men ingen övre gräns för antal deltagare. En sammankomst ska pågå i minst 60 minuter.

Ledare

Med ledare menas en person som är 15 år eller äldre och utsedd av föreningen att leda föreningens verksamhet (sammankomster).

Deltagare

 • Deltagare är person som deltar i en ledarledd sammankomst planerad av föreningen.
 • Deltagare vid prova-på-verksamhet kan generera aktivitetsbidrag om deltagaren närvaroregistreras i KFF:s e-tjänstportal eller i kompatibelt digitalt närvarosystem.
 • Deltagare i studiecirkel/lärgrupp i föreningens regi, utan stöd av studieförbund kan generera aktivitetsbidrag.
 • Arrangör av tävling eller annat arrangemang kan endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen enligt principer för godkänd sammankomst.

Bidrag beviljas inte till

 • Studiecirkel/lärgruppsverksamhet via studieförbund, kommersiella eller öppna arrangemang som exempelvis bingo eller tipspromenad.
 • Partipolitisk organisation, med undantag för ungdomsförbund vars moderparti har mandat i Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun.
 • Supporter-, kamratförening eller annan stödförening, som har direkt syfte att stödja annan förening.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas nedsatt fysisk, psykisk, intellektuell eller emotionell förmåga. Det innebär att personen har behov av extra stöd i förhållande till sin omgivning för att kunna delta i verksamhet.

Social förening

Social förening är en förening med främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd. Verksamheten ska ha koppling till eller på något sätt stödja funktionsstödsnämndens ansvarsområden i enlighet med socialtjänstlagen.

Pensionärsförening

Pensionärsförening, är en förening med huvudsyfte att vara en mötesplats för gemenskap och samvaro för pensionärer i Jönköpings kommun. Föreningen ska tillhöra SPF, PRO, SKPF, RPG eller SFP och därigenom medlem i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Civilsamhälle

Civilsamhälle är enligt Sveriges riksdags definition, ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Årshandlingar

Förening som ansöker om bidrag från KFF ska redovisa årshandlingar när begäran om det anges. Med årshandlingar menas följande dokument,

 • Verksamhetsberättelse, undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse, undertecknad.
 • Årsmötesprotokoll för föregående verksamhetsår, undertecknat.
 • Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 • Budget för innevarande verksamhetsår.

Ansökan om att bli bidragsberättigad för aktivitetsbidrag

Ändamål

Förening som planerar att bedriva närvarobaserad verksamhet, kan ansöka om att bli bidragsberättigad för aktivitetsbidrag.

Villkor

 • Föreningen har en styrelse.
 • Föreningen genomför verksamhet för åldersgruppen 7-25 år. För funktionshinder-föreningar gäller från 7 år och uppåt och för pensionärsförening gäller 62 år och uppåt.
 • Föreningen har en medlemsmatrikel, med medlemmens namn, adress, födelseår, kön, datum för inbetalning av medlemsavgift eller datum för skriftlig alternativt elektronisk dokumenterad ansökan om medlemskap.
 • Föreningen har stadgar och ett protokoll från föreningens bildande alternativt det senaste årsmötesprotokollet om ansökan avser en verksam förening. Av protokollet ska framgå att stadgarna har antagits, styrelsens sammansättning och firmatecknare.
 • Föreningen har ett intyg om anslutning till riksorganisation.
 • Föreningen har ett plus- eller bankgiro i föreningens namn.
 • Föreningen har ett organisationsnummer från Skatteverket.

Bidrag

Under processen med föreningens etablering och för att kunna uppfylla grundläggande bestämmelser, kan begränsat ekonomiskt stöd utgå. Bedömning av stöd utgår ifrån föreningens behov och i dialog med handläggare på KFF.

Ansökan

Ansökan kan göras när som helst under året. Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal.

Övrigt

Föreningen ska föra närvaro vid varje sammankomst. Verksam vuxenförening som inte är bidragsberättigad men startar verksamhet för barn och ungdomar, kan ansöka via KFF:s föreningsportal om att bli bidragsberättigad.

Närvaroregistrering för föreningar

Föreningar som får bidrag utifrån verksamhetens omfattning, ska registrera närvaro via KFF:s e-tjänstportal.

Använder föreningen IdrottOnline (IOL) eller annat digitalt program som är kompatibelt med IOL, ska föreningen slutföra registrerad närvaro och se till att uppgifterna är kompletta och tillgängliga i IOL. Registreringen ska vara gjord senast i samband med föreningens ansökan om aktivitetsbidrag.

Föreningens samlade närvaroregistrering för hela föregående kalenderår förs automatiskt över till KFF:s e-tjänstportal. Detta under förutsättning att föreningen skapat kommunfiler i IOL, en fil för våren och en fil för hösten och bockat för att kommunen får hämta kommunfilerna.

Förening som närvaroregistrerar i ett system som kan generera DAK-filer, kan ladda upp DAK-filen via KFF:s e-tjänstportal och på så sätt läsa närvaron in i kommunens system. Föreningen måste begära att få denna funktion aktiverad, vilket ni gör via kontakt med föreningsutvecklare eller via e-post till kff-föreningsstöd. DAK-filen ska skapas och laddas upp först när all närvaro för kalenderåret är inrapporterad.

Bidrag till fritidsföreningar

Aktivitetsbidrag

Ändamål

Syftet är att stödja föreningens verksamhet.

Aktivitetsbidrag kan utgå till följande föreningskategorier,

 • Fritidsföreningar med verksamhet för åldersgruppen 7-25 år.
 • Funktionshinderföreningar med verksamhet för åldersgruppen 7 år och uppåt.
 • Pensionärsföreningar med verksamhet för åldersgruppen 62 år och uppåt.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Aktivitetsbidraget beräknas på föregående kalenderårs verksamhet.
 • Vid verksamhetsårets slut ska föreningen ha genomfört minst 15 godkända sammankomster.
 • Föreningen kan söka bidrag för deltagare som inte är folkbokförd i Jönköpings kommun.
 • Fullständigt personnummer krävs för att kunna göra en säker identifiering och kontroll av underlag för en tillförlitlig grund vid fördelning av aktivitetsbidrag.
 • En deltagare kan bara räknas en gång per dygn och förening.
 • Sammankomster ska alltid vara ledarledda och pågå minst 60 minuter.
 • All närvaroregistrering ska ske digitalt.

Godkänd sammankomst

En godkänd sammankomst ska bestå av minst 3 deltagare utöver ledare, bidrag genereras upp till 20 deltagare utöver ledare. En godkänd sammankomst för pensionärsförening ska bestå av minst 3 deltagare utöver ledare, för pensionärsförening ingen övre gräns för antal deltagare. Varje sammankomst måste vara ledarledd för att kunna ge aktivitetsbidrag.

Ledare

Ledare är en person som är 15 år (födelseår) eller äldre, utsedd av föreningen att leda föreningens verksamhet. Flera ledare kan dela på ansvaret för en grupp, men maximalt två ledare per grupp och sammankomst kan generera bidrag. En ledare kan leda ett obegränsat antal sammankomster per dag och generera bidrag vid alla godkända sammankomster. En ledare kan aldrig leda mer än en sammankomst/grupp på samma gång.

Bidrag

Aktivitetsbidraget är tvådelat och består av en fast och en rörlig del.

Fast aktivitetsbidrag

Föreningar som uppfyller villkoren för aktivitetsbidrag, får ett fast bidrag på 3 000 kronor.

Rörligt aktivitetsbidrag

Den närvarobaserade delen av aktivitetsbidraget, där deltagarens födelseår avgör i vilken ålderskategori deltagaren redovisas.

Deltagare vid godkänd sammankomst ger:

 • för 7-9 år, 4,25 kronor/deltagare
 • för 10-25 år, 9,25 kronor/deltagare

Deltagare med funktionsnedsättning vid godkänd sammankomst ger:

 • för 7-9 år och från 26 år och uppåt 9,25 kronor/deltagare
 • för 10-25 år, 11,75 kronor/deltagare.

Deltagare i pensionärsförening vid godkänd sammankomst ger:

 • för 62 år och uppåt 9,25 kronor/deltagare.

Ledare vid godkänd sammankomst ger:

 • för ledare (från 15 år) 9,25 kronor/ledare.

Förskott

Förskott på 50 % av föregående års aktivitetsbidrag betalas ut i början av året.

Fyllnadsutbetalning

Om KFF får pengar över i bidragsbudget till fritidsföreningar vid årets slut, kan en fyllnadsutbetalning av aktivitetsbidrag bli aktuell.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag ska alltid göras senast 1 mars, i KFF:s e-tjänstportal.

Ansökan om aktivitetsbidrag består av två delar;

 • Sammankomster som under verksamhetsåret närvaroregistrerats i KFF:s e-tjänstportal alternativt överförs från IdrottOnline eller annat kompatibelt närvarosystem för det år ansökan gäller. Registreringen/överföringen ska vara slutförd senast 1 mars.
 • Årshandlingar som avser verksamhetsberättelse (undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter), resultat- och balansräkning, revisionsberättelse (undertecknad), årsmötesprotokoll för det senaste verksamhetsåret (undertecknat). Dessutom verksamhetsplan och budget för innevarande år.

För en komplett ansökan ska årshandlingar bifogas digitalt senast en månad efter föreningens årsmöte. Tidpunkt för årsmötet styrs av föreningens stadgar och har därför ingen direkt koppling till ansökningstillfället.

Idrottsföreningar som närvaroregistrerar i IdrottOnline (IOL) eller via kompatibla program med IdrottOnline, ska godkänna att KFF får hämta uppgifterna direkt ifrån IdrottOnline (IOL).

Förening som registrerar sin ansökan mellan 2-15 mars får ett avdrag med 25 % av aktivitetsbidraget. Efter 15 mars upphör möjligheten att ansöka om aktivitetsbidrag.

Förening som missar att ansöka om aktivitetsbidrag i utsatt tid

 • Förlorar rätten till föreningstaxa vid förhyrning av kommunala lokaler/anläggningar.
 • Förlorar möjligheten att ansöka om andra bidrag.

Driftbidrag, lokal och anläggning

Ändamål

Syftet är att stötta förening som äger eller hyr en lokal/anläggning som KFN bedömer som viktig för kommunen eller föreningen.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag.
 • Föreningen ska hålla lokalen/anläggningen i gott skick.
 • Föreningen ska följa aktuella myndighetskrav.
 • Kontrakt/hyresavtal på lokal/anläggning måste ha en löptid på minst ett år.
 • Föreningen ska i punktform i samband med ansökan bifoga vilka behov som finns på anläggningen under den närmaste 3-års perioden. Exempelvis hur föreningen ska minska sina energikostnader, vilka renoveringsbehov föreningen har, eventuella nybyggnationer osv.

Klassificering

Vid klassificering av lokal/anläggning tar KFN hänsyn till verksamhet, innehåll, standard och tillgänglighet. Översyn av klassificering görs efter behov.

Bidrag

Bidrag utgår med en procentuell del av lokal/anläggningskostnaden med ett maxbelopp. De kostnader föreningen kan ta upp som beräkningsgrund för bidrag är, arrende/årshyra, el/värme, vatten/avlopp, soptömning, försäkring (gäller endast fastigheter), lagstadgade miljöavgifter.

KFN bestämmer den procentuella nivån för bidraget utifrån anläggningens klassificering och föreningens verksamhet med hänsyn till KFN:s uppdrag. Förskott på 50 % av föregående års driftbidrag betalas ut i början av året. Ridsportföreningar med ridskoleverksamhet får även bidrag utifrån antalet ridskolelektioner som genomförts.

Föreningar med anläggning eller lokal som bedöms viktig för Jönköpings kommun, kan få driftbidrag även om föreningen inte är berättigad till aktivitetsbidrag. KFF kan också välja att hantera bidrag till dessa föreningar genom avtal.

Ansökan

Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal senast 1 mars.

Investeringsbidrag

Ändamål

Syftet är att stödja investeringar med direkt koppling till föreningens verksamhet och som bedöms viktig för Jönköpings kommun.

Villkor

 • Föreningen ska följa KFN:s grundläggande bestämmelser.
 • Föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag.
 • En investering får inte påbörjas innan ansökan har skickats till KFF. Om investeringen måste påbörjas innan ansökan kan skickas in, ska föreningen ansöka om tillstånd att påbörja investeringen. Beviljat tillstånd är ingen garanti för att bidrag beviljas.
 • Om föreningen har beviljats bidrag vid tidigare handläggning, kan inte ytterligare bidrag beviljas för liknande investering innan den tidigare investeringen har slutredovisats.
 • Vid arrende eller hyresavtal måste giltigt avtal finnas med minst ett års löptid.
 • Bidrag beviljas bara för faktiska kostnader.
 • Beviljad investering måste utföras enligt ansökan. Om kostnaden blir lägre än ansökningsbeloppet, korrigeras bidraget ner vid utbetalning.
 • KFF samverkar med andra bidragsgivare för att säkerställa att en investering inte överfinansieras.
 • KFF uppmuntrar föreningar att även ansöka om stöd hos andra bidragsgivare. Om en investering överfinansieras kan KFF komma att reducera sitt bidrag. Föreningen ska vid redovisning lämna uppgifter om alla bidragsgivare i samband med investeringen, inklusive sponsring.
 • En ansökan som innehåller flera olika investeringar t.ex. energieffektiviserande åtgärder, renovering/underhåll, inköp av kapitalvara, måste specificeras med en tydlig kostnadsberäkning för varje enskild investering.
 • Vid energieffektivisering eller energibesparingsåtgärder ska en kartläggning alltid göras i dialog med KFF. Kartläggningen syftar till att ta reda på vad som är mest energi- och kostnadseffektivt och ger störst besparing. Ansökan ska innehålla en beräkning av besparing och återbetalningstid.

Ansökan ska innehålla

 • Finansieringsplan.
 • Motiv till investeringen.
 • Ritning och/eller beskrivning av investeringen.
 • Offert för investeringen alternativt specificerad och tydlig kostnadsberäkning.
 • Kopia på arrende- eller hyresavtal med minst 1 års löptid om ansökan gäller fastigheten.
 • Kopia på ansökan om föreningen ansökt om bidrag från annan bidragsgivare, exempelvis Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet etc.
 • Eventuella tillstånd från berörda myndigheter.

Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras

 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Renovering och underhållsåtgärder på byggnad inklusive värmesystem, ventilation, vatten och avlopp.
 • Miljöförbättringar, energieffektivisering och energiåtgärder.
 • Reparation av maskiner och fordon som krävs för föreningens anläggningsdrift eller verksamhet.
 • Utveckling av barn och ungdomsverksamhet på anläggningen.
 • Ombyggnad och/eller tillbyggnad för ökat nyttjande.
 • Jämställdhets- och mångfaldsskapande åtgärder.
 • Underhåll av verksamhetsytor.
 • Inköp av kapitalvaror kopplade till verksamheten. Kapitalvaror är produkter med lång beräknad livslängd som inte förbrukas. I motsats till förbruknings-/konsumtionsvaror som är en produkter som används och förbrukas inom en kortare tid.

Procentsnivåer för bidrag

Bidrag kan utgå med;

 • upp till 50 % för nyinvestering och nybyggnation
 • upp till 70 % för underhåll
 • upp till 70 % för tillgänglighetsanpassning
 • upp till 70 % för energieffektivisering

Reservation

Föreningar som fått investeringsbidrag får inte sälja, överlåta eller verksamhetsmässigt förändra anläggningen eller lokalen, eller det som investeringsbidrag beviljats för, inom 10 år utan KFN:s medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra skyldighet för föreningen att återbetala hela eller delar av investeringsbidraget. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av KFN.

Stort investeringsbidrag

 • Total investeringskostnad för stort investeringsbidrag ska vara från 100 000 kr och uppåt. Maximalt bidrag som kan beviljas är två miljoner kr.
 • Notera! Ansökan om "Tillstånd att påbörja investeringen" ska endast skickas in om det är bråttom att påbörja investeringen och föreningen ännu inte är klar med förberedelserna eller har hunnit skicka in ansökan.
 • Beviljat tillstånd är ingen garanti för att bidrag beviljas. Tillstånd att påbörja investeringen gäller fram till 1 oktober, det vill säga sista dag för ansökan om stort investeringsbidrag.

Ansökan

Ansökan om stort investeringsbidrag ska göras i KFF:s e-tjänstportal senast 1 oktober och beslutas av KFN i december.

Redovisning

Slutredovisning görs i KFF:s e-tjänstportal inom 2,5 år från beslutsdatum. Investeringskostnaden ska alltid styrkas med fakturor/kvitton utställda på föreningen.

Litet investeringsbidrag

 • Total investeringskostnad för litet investeringsbidrag ska vara från 10 000 kr och upp till 100 000 kr.
 • Notera! Ansökan om "Tillstånd att påbörja investeringen" ska endast skickas in om det är bråttom att påbörja investeringen och föreningen ännu inte är klar med förberedelserna eller hunnit skicka in ansökan. Exempelvis vid akuta reparationer eller andra akuta händelser etc.
 • Beviljat tillstånd är ingen garanti för att bidrag beviljas. Tillstånd att påbörja investeringen gäller fram till dess att ansökan om litet investeringsbidrag är inskickad.

Ansökan

Ansökan om litet investeringsbidrag ska göras i KFF:s e-tjänstportal och kan göras när som helst under året.

Redovisning

Slutredovisning görs i KFF:s e-tjänstportal inom 1,5 år från beslutsdatum. Investeringskostnaden ska alltid styrkas med fakturor/kvitton utställda på föreningen.

Bidrag till kompetensutveckling

Ändamål

Syftet är att stimulera föreningen till kompetensutveckling och på så sätt utveckla föreningens verksamhet.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag.

Bidrag

Föreningar kan maximalt få 20 000 kr per år till kompetensutveckling. Bidrag beviljas med 50 % av utbildningskostnaden. För unga ledare mellan 15-25 år beviljas hela utbildningskostnaden. Föreningen är inte garanterad bidrag eftersom "Bidrag till kompetensutveckling" har en fast budgetram. Bidraget kan endast nyttjas för ledare som medverkar i direkt verksamhet.

Utbildning

För att vara godkänd ska utbildningen pågå från 1 till 14 dagar med minst 3 timmar/dag och arrangeras av eller i samarbete med en organisation eller ett studieförbund på distrikts- eller riksnivå. Internutbildning och annan kompetensutveckling som t.ex. studiebesök, studieresa och aktiviteter för ledarvård ska tydligt innehålla kompetensutveckling och kan ge bidrag.

Ansökan

Anordnar föreningen en egen utbildning, studiebesök, föreläsning eller liknande ska ansökan göras i KFF:s e-tjänstportal, för godkännande senast en månad före genomförandet.

För utbildningar, kurser m.m. som anordnas av förbund eller motsvarande på riks- eller distriktsnivå, krävs ingen ansökan inför utbildningen eller kursen utan enbart en redovisning.

Redovisning

Redovisning av utbildningar ska göras löpande i anslutning till utbildningen. Redovisning ska göras i KFF:s e-tjänstportal, senast 20 december. Vid redovisning ska underlag alltid bifogas som styrker samtliga kostnader och deltagande i utbildning eller kurs.

Arrangemangsbidrag

Ändamål

Syftet är att stödja föreningars (fritidsföreningars) satsning på offentliga arrangemang/ evenemang, för att öka utbudet av händelser i staden som ger kommuninvånare positiva upplevelser.

Villkor

Bidrag

Bidraget är ett bedömningsbidrag. Beviljat bidrag garanterar inte fortsatt bidrag eller bidragsnivå. Bidrag utbetalas i efterskott om inte annat avtalas.

Arrangemang/evenemang som redovisar en vinst på 50 000 kr eller mer, genererar inget bidrag. Förening kan maximalt få 50 000 kr i bidrag per år.

Övrigt

 • Arrangören har ansvar att följa gällande lagstiftning. Inför och under tiden för arrangemanget/ evenemanget ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
 • Arrangemanget/evenemanget ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten.
 • Föreningen uppmanas att i all marknadsföring, i text ange ”Med stöd av Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen”.
 • Bidrag utgår inte till intern verksamhet som till exempel årsmöte, föreningsstämma, seriematcher.
 • Bidrag utgår inte för arrangemang/evenemang som arrangeras av företag, institutioner eller liknande.

Ansökan

Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal, senast två månader före arrangemanget/evenemangets genomförande.

Förening som planerar för ett nytt arrangemang/evenemang som inte tidigare genomfört, ska kontakta handläggare på KFF innan ansökan skickas in. Länk till kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Redovisning

Redovisningen ska bl.a. innehålla könsuppdelad statistik för deltagare och antal åskådare/ besökare. Redovisningen ska göras i KFF:s e-tjänstportal, senast två månader efter genomfört arrangemang/evenemang.

Bidrag för ökad jämlikhet

Ändamål

Syftet är att i nära samverkan med föreningslivet utjämna skillnader i tillgången till fritidsaktiviteter mellan olika målgrupper exempelvis mellan stad och landsbygd, utifrån funktionshinder-, köns- och inkluderingsperspektiv. Bidraget ska stimulera till utveckling av nya eller befintliga verksamheter för en ökad jämlikhet, bättre folkhälsa och social hållbarhet.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag.
 • Insatsen ska aktivt bidra till en god samhällsnytta utifrån bidragets fokusområden.

Fokusområden

 • Verksamhet för barn och unga som står långt ifrån föreningslivet.
 • Verksamhet för underrepresenterade grupper inom föreningslivet.
 • Folkhälsa med tyngdpunkt på fysisk stimulans exempelvis motion-/spontanrörelse.
 • Ökad trygghet, psykiskt välmående, goda uppväxtvillkor, livskvalitet och demokratisk utveckling.

Målgrupp

 • Prioriterad åldersgrupp 1 – 7-25 år
 • Prioriterad åldersgrupp 2 – 62 år och uppåt
 • Prioriterad åldersgrupp 3 – 0-6 år och 26 år och uppåt

Samverkan

 • Fler aktörer kan vara inblandade exempelvis flera samverkande föreningar, fritidsgård, kulturaktörer med flera men det är inget krav.
 • Målgruppen ska vara involverad och ha medbestämmande i verksamheten.

Bidrag

 • Föreningen kan få stöd för en viss insats och även i vissa fall för mindre projekt. Bidrag får inte gå till någon persons anställning eller lön, arvode kan godkännas i vissa fall.
 • För ansökan krävs att villkoren är uppfyllda och att ansökan är komplett med efterfrågade uppgifter.

Riktlinje för bidraget är upp till 50 000 kr per insats.

Ansökan

Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening som är godkänd av KFN.

Föreningen ska kontakta handläggare innan ansökan skickas in, länk till kontaktuppgifter längst ned på sidan. Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal minst tre månader före uppstart av verksamheten. KFF kan också kontakta en förening för att initiera ett projekt om det finns ett särskilt behov.

Redovisning

Redovisning ska göras i KFF:s e-tjänstportal, senast två månader efter avslutad verksamhet.

Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ändamål

Syftet är att stödja verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas nedsatt fysisk, psykisk, intellektuell eller emotionell förmåga. Det innebär att personen har behov av extra stöd i förhållande till sin omgivning för att kunna delta i verksamhet.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag.
 • KFF uppmuntrar föreningar att även ansöka om stöd hos andra bidragsgivare. KFF samverkar med andra bidragsgivare för att säkerställa att en ansökan om bidrag till specialutrustning inte överfinansieras. Om en investering överfinansieras, kan KFF komma att reducera sitt bidrag. Föreningen ska vid redovisning lämna uppgifter om alla bidragsgivare i samband med investeringen, inklusive sponsring.

Bidrag

Bidrag kan utgå till föreningens verksamhetskostnader, merkostnader eller specialutrustning som behövs i samband med genomförande av verksamheten.

Ansökan

Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal, senast två månader före verksamhetens genomförande. Ansökan ska innehålla en beskrivning av planerad verksamhet, inköp och budget.

Redovisning

Redovisning ska göras i KFF:s e-tjänstportal, senast två månader efter slutförd verksamhet eller inköp av utrustning. Merkostnader och specialutrustning ska styrkas genom fakturor/kvitton och alltid vara utställda på föreningen.

Bidrag till föreningar med social verksamhet

Ändamål

Syftet är att stödja föreningar med social verksamhet. Med social förening avses en förening som har som främsta syfte att stödja människor i behov av samhällets stöd.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Verksamheten ska vara kontinuerlig och ha en koppling till funktionsstödsnämndens ansvarsområden.

Bidrag

För föreningar med enskild ansökan, ligger senaste verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till grund för bidrag.

Vid mer omfattande verksamhet, skrivs avtal med föreningen. Verksamheten ska vara kontinuerlig, men utan krav på antal deltagare per sammankomst.

För förening med avtal regleras förutsättningarna i avtalet. Förening med avtal får ett förskott på 50 % av avtalat belopp i början av året.

Ansökan

Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening som är godkänd av KFN. Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal senast 1 mars.

För en komplett ansökan ska årshandlingar bifogas digitalt i föreningens ansökan senast en månad efter föreningens årsmöte. Tidpunkt för årsmötet styrs av föreningens stadgar och har därför ingen direkt koppling till ansökningstillfället.

Redovisning

Föreningar med löpande avtal ska redovisa statistikuppgifter i KFF:s e-tjänstportal. Redovisningen ska göras senast 1 mars.

Föreningen ska senast en månad efter föreningens årsmöte även redovisa kompletterande årshandlingar. Dessa handlingar är,

 • Verksamhetsberättelse, undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse, undertecknad.
 • Årsmötesprotokoll för föregående verksamhetsår, undertecknat.
 • Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 • Budget för innevarande verksamhetsår.

Årshandlingarna ska bifogas digitalt i KFF:s e-tjänstportal. Tidpunkt för årsmötet styrs av föreningens stadgar och har därför ingen direkt koppling till själva ansökningstillfället.

Bidrag till koloniverksamhet

Ändamål

Syftet är att stötta föreningar som genomför koloniverksamhet för barn i åldern 7-16 år.

Villkor

Verksamheten ska vara öppen för alla, pågå i minst fem dagar inklusive fyra övernattningar. Rekrytering av deltagare ska alltid ske i samråd med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen eller KFF.

Bidrag

Bidrag utgår för godkända deltagare och antal övernattningar med 400 kr/natt. Godkänd deltagare, är deltagare som rekommenderats i samråd med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen eller KFF och deltar utan deltagaravgift. Deltagare som får subventionerad deltagaravgift kan också generera bidrag i förhållande till subventionens storlek. Maximalt kan föreningen erhålla 100 000 kr per år.

Ett förskott på 50 % av föregående års kolonibidrag betalas ut i början av året.

Ansökan

Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal senast 1 mars.

 • Årshandlingar krävs för en komplett ansökan.

För en komplett ansökan ska årshandlingar bifogas digitalt senast en månad efter föreningens årsmöte. Tidpunkt för årsmötet styrs av föreningens stadgar och har därför ingen direkt koppling till ansökningstillfället.

Redovisning

Redovisning av koloniverksamheten ska göras senast 15 oktober, i KFF:s e-tjänstportal. Uppgift om antal godkända deltagare och uppgift om de parter föreningen haft samråd med, ska lämnas i samband med redovisning.

Föreningen ska senast en månad efter föreningens årsmöte även redovisa kompletterande årshandlingar. Dessa handlingar är,

 • Verksamhetsberättelse, undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse, undertecknad.
 • Årsmötesprotokoll för föregående verksamhetsår, undertecknat.
 • Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 • Budget för innevarande verksamhetsår.

Årshandlingarna ska bifogas digitalt i KFF:s e-tjänstportal. Årsmötet styrs av föreningens stadgar och har därför ingen direkt koppling till själva ansökningstillfället.

Träffpunktsbidrag

Ändamål

Syftet är att stötta föreningar och andra sammanslutningar som genomför öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 13-20 år, som ett komplement till KFF:s öppna verksamhet för ungdomar.

Villkor

Villkor för bidraget är att verksamhet i första hand genomförs på fredag/lördag kväll och därmed komplettera KFF:s öppna fritidsgårdsverksamhets utbud geografiskt och innehållsmässigt.

Bidrag

Verksamhetsstöd utgår med 150 kr/timme söndag-torsdag och 200 kr/timme fredag-lördag.

Lokalstöd kan utgå för ytor som används till verksamheten. Bidrag kan utgå för inköp av kapitalvaror.

Träffpunktsbidrag kan även sökas av föreningar/organisationer som inte är bidragsberättigade av KFF. Ansökan behandlas i dialog med KFF:s avdelning Ung Fritid.

Ansökan

Ansökan om att starta en ny träffpunkt kan göras när som helst under året. Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening, civilsamhällsförening, organisation eller grupp. Om ansökan godkänns, upprättas ett avtal mellan KFF och föreningen/organisationen/gruppen. Ansökan ska göras i KFF:s e-tjänstportal.

Redovisning

Förening med avtal ska redovisa verksamheten senast 30 juni respektive 20 december i KFF:s e-tjänstportal.

Bidrag till föreningsallians

Ändamål

Syftet är att stötta alliansens arbete som företrädare för alliansens föreningar gentemot kommunen, politiker, myndigheter och andra organisationer.

Villkor

 • Beskrivning av verksamheten
 • Beräknade kostnader

Ansökan

Ansökan ska alltid göras senast 1 mars, i KFF:s e-tjänstportal. Ansökan gäller innevarande verksamhetsår.

Redovisning

Alliansen ska senast en månad efter föreningens årsmöte redovisa kompletterande årshandlingar. Dessa handlingar är,

 • Verksamhetsberättelse, undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse, undertecknad.
 • Årsmötesprotokoll för föregående verksamhetsår, undertecknat.
 • Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 • Budget för innevarande verksamhetsår.

Årshandlingarna ska bifogas digitalt i KFF:s e-tjänstportal. Tidpunkt för årsmötet styrs av alliansens stadgar och har därför ingen direkt koppling till själva ansökningstillfället.

Årets förening

Ändamål

Syftet är att uppmärksamma en förening som under året gjort stora positiva förbättringar i sin verksamhet, organisation eller på sin anläggning. Stipendiet har sin utgångspunkt i KFN:s mål och vision, som är god och jämlik hälsa, stärkt civilsamhälle och ökad närvaro i det offentliga rummet.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser.
 • Föreningen ska under föregående kalenderår ha gjort en betydande förändring och förbättring kopplat till föreningens verksamhet. Exempelvis genom ett projekt, en utbildning, en organisationsförändring, anläggningsinvestering eller liknande, med syfte att förbättra föreningens framtida verksamhet.
 • Vem som helst kan nominera en förening.

Stipendium

Utnämnd förening får 50 000 kr.

Ansökan

Föreningar nomineras i KFF:s e-tjänstportal och Nominera Årets förening, inloggning sker med mobilt BankID. Nomineringen ska göras senast 1 mars. Du når nomineringsformuläret via länk nedan från och med januari.

Nominering till årets förening Länk till annan webbplats.

IdéJkpg - bidrag till ungdomsinitiativ

Ändamål

IdéJkpg syftar till att stödja barn och ungdomars demokratiska lärande, egna skapande och arrangörsutveckling i Jönköpings kommun. Bidragsformen har ett brett perspektiv; stöd kan sökas för arrangemang, projekt och produktion inom såväl idrott, kultur som samhällsfrågor. Bidraget går till arrangemang, projekt och produktioner som initieras, planeras och genomförs av, för och med barn och unga 13–25 år.

Villkor

Bidragsberättigade projekt/initiativ från enskilda:

 • kan sökas av den som är 13–25 år och har någon anknytning till Jönköpings kommun
 • ska anordnas av unga i åldern 13–25 år
 • ska inte gynna enskilda personers ekonomiska intressen
 • ska inte syfta till välgörande ändamål
 • ska genomföras i Jönköpings kommun

Bidragsberättigade projekt/initiativ från ungdomsföreningar:

 • ska ha sitt säte i Jönköpings kommun
 • ska utgöras av medlemmar där minst 75 % är i åldern 13–25 år
 • ska ha en styrelse där majoriteten är i åldern 13–25 år
 • ska ha minst en styrelseledamot som har fyllt 18 år
 • ska inte gynna enskilda medlemmars ekonomiska intressen
 • projekt där föreningen består till 100 % av medlemmar i åldern 13–25 år prioriteras

Bidrag

Det finns inget maxbelopp för ansökan, men en generell gräns är 30 000 kr i bidrag. Storleken på stödet avgörs i dialog med den sökande.

Ansökan

Ansökan görs på kommunens webbplats, via länken nedan.

IdéJkpg, ansökan

Bidrag till aktörer som främjar en levande landsbygd i området runt Norra Vedbo's Vindkraftspark

Vilka initiativ kan stödjas

Norra Vedbos bygdepeng ska användas för att stödja lokal utveckling och lokala aktiviteter såsom exempelvis sport, fritid, kultur, ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, förbättring av hälsa och välbefinnande i området, skydd eller förbättring av kulturarv och miljö, främjande av integration och samhällsutveckling samt utveckling av utbildningsmöjligheter.

Vem kan söka bidrag

Norra Vedbo bygdepeng kan sökas av föreningar, organisationer, företag och andra aktörer som främjar en levande landsbygd i området runt vindkraftsparken (se karta). Prioritering kommer att ges till bygden närmast turbinerna.

Vem kan inte få bidrag

Bygdepengen kan inte sökas av enskilda personer eller hushåll. Bidraget beviljas inte heller för projekt, verksamhet eller arrangemang med övervägande religiös, politisk eller vinstdrivande inriktning.

Sammanlagt årligt bidrag

Storleken på bygdepengen beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor per år. Den exakta summan kan variera, eftersom den är baserad på parkens årliga produktionsintäkter. Första utbetalningsår är 2023 och därefter förväntas parken vara i drift under 30 år.

Ansökan

Ansökningstiden är öppen årligen mellan 1 oktober till 1 februari. Beslut meddelas i maj.

Mer information och ansökan

Senast granskad/publicerad: