Naturreservatet Junebäckens källor

Vattenverk med fontäner, med utsikt över stad och landsbygd.

Naturreservatet Junebäckens källor som är ett frilufts­område med artrik natur och en kulturhistoria i Vattenledningsparken i Jönköping.

Reservatet ligger sydväst om Vättern i en brant del av landskapet. Det är en sluttning med många bergbranter och har påtagligt många källor där grundvatten rinner fram. Naturen är särdeles artrik i bergbranterna.

Området är sedan länge etablerat besöksmål med Odensberg och Vattenledningsparken. Från dessa entréer börjar vandringsleder och stigar för motion och rekreation. Långt in i reservatet finns en mer vild och orörd natur. Hela området är en natur för lek, friluftsliv och upptäcktsfärd i skog, öppet landskap och vid porlande bäckar.

Syftet med reservatsbildandet är att:

  • Bevara områdets källkärr och naturskogsartade miljöer i bergbranter med tillhörande hög biologisk mångfald.
  • Bevara och återskapa biologisk mångfald i öppna marker och kulturpräglade skogar samt stärka grön infrastruktur i kulturlandskapet.
  • Tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, rekreation och motion samt utveckla möjligheterna att uppleva områdets natur och kulturvärden inom ramen för bevarande av naturvärdena.

Kulturhistoriskt hör Vattenledningsparken (Åsenverket) och Junebäcken nära samman med staden Jönköping – det är ett av Sveriges första vattenverk.

Naturreservatet Junebäckens källor förvaltats av Jönköpings kommun som är markägare till 198 ha. Staten har 1 ha i söder intill riksväg 40.

Hitta hit

Området ligger tätortsnära intill Mariebo-Åsen i norr och Gräshagen-Tokarp i söder. Gå, cykla eller åk gärna buss till naturreservatet. Det finns även parkeringsplatser vid entréerna.

Berättelsekarta

I berättelsekartan kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder från reservatet.

Berättelsekarta för Junebäckens källor Länk till annan webbplats.

Skötselplan

Reservatsområdet är indelat i tre zoner varav två är skrafferade på beslutskartan, zon för friluftsliv och zon för ekologiskt känsliga områden. I ekologiskt känsliga områden är naturen mer orörd och vild. Zon för friluftsliv finns vid huvudentréer med mer aktiviteter och anläggningar för friluftsliv.

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Junebäckens källor Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: