search
Sök
menu
Meny
Sök

Bidrag och regler för fritidsföreningar

Här hittar du vilka bidrag som finns att söka, vilka villkor föreningen behöver uppfylla och hur ni går till väga.

Här nedan benämns kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN och kultur- och fritidsförvaltningen med KFF.

OBS. Ansökningar för aktivitets- och driftsbidrag ska göras senast 1 mars.

Definitioner för fritidsföreningar

Fritidsförening (inom fritidssektorn)

Begreppet fritidsförening är ett samlat begrepp för idrotts-, scout-, funktionshinder-, nykterhets-, sociala, pensionärs-, allmänna, etniska och religiösa föreningar med flera. Begreppet har kommit till för att skilja dessa föreningskategorier från kulturföreningar.

Bidragsberättigad förening

Bidragsberättigad förening är en allmännyttig ideell förening som ansökt om och officiellt godkänts av KFN att vara berättigad att ansöka om bidrag hos KFF i Jönköpings kommun.

Medlem – medlemsregister/-matrikel

 • medlem – medlemsmatrikel
  som medlem räknas den som betalat medlemsavgift och finns registrerad i föreningens medlemsregister/medlemsmatrikel.
 • medlemsregistret/medlemsmatrikeln ska innehålla medlemmens namn, adress, födelseår och notering om medlemsavgiften är betald.
 • medlemsregistret/medlemsmatrikeln ska uppdateras varje år och sparas tillsammans med föreningens värdehandlingar i sju år.
 • en person som har supportermedlemskap eller som bara deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller studiecirkelverksamhet/ lärgruppsverksamhet räknas inte som medlem.

Sammankomst

En sammankomst ska alltid vara ledarledd, planerad av föreningen och pågå i minst 60 minuter.

Ledare

Med ledare menas en person som är 15 år eller äldre och utsedd av föreningen att leda föreningens verksamhet.

Deltagare

 • en deltagare behöver inte vara medlem i föreningen. Föreningen kan söka aktivitetsbidrag för deltagare som inte är medlem.
 • en deltagare i studiecirkel/lärgrupp i föreningens egen regi utan stöd från studieförbund kan generera aktivitetsbidrag.
 • en person som deltar i studiecirkel/lärgrupp via studieförbund, kommersiella eller öppna arrangemang som exempelvis dans, bingo eller tipspromenad räknas inte som deltagare.
 • Arrangör av tävling eller arrangemang kan bara tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen enligt godkänd sammankomst för aktivitetsbidrag.

Bidrag beviljas inte till

 • supporter-, kamratförening eller annan stödförening, vars direkta syfte är att stötta annan förening.
 • partipolitisk organisation, med undantag för ungdomsförbund vars moderparti har mandat i Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas nedsatt fysisk, psykisk, intellektuell eller emotionell förmåga. Det innebär att en person har behov av extra stöd i förhållande till sin omgivning för att kunna delta i verksamhet.

Social förening

Social förening är en förening med främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd. Verksamheten ska ha en koppling till eller på något sätt stödja socialnämndens ansvarsområden.

Pensionärsförening

Pensionärsförening är en förening som är medlem i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och har som huvudsyfte att vara en mötesplats för gemenskap och samvaro för pensionärer i Jönköpings kommun.

Civilsamhälle

Civilsamhälle är enligt Sveriges riksdags definition, ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Årshandlingar

Förening som ansöker om bidrag från KFF ska redovisa kompletterande årshandlingar då begäran om det finns angivet. Kompletterande årshandlingar innebär följande dokument,

 • verksamhetsberättelse (undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter)
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse (undertecknad)
 • årsmötesprotokoll (undertecknat) för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 • budget för innevarande verksamhetsår.

Ansökan om att bli bidragsberättigad

Bidragsberättigad för aktivitetsbidrag


Ändamål

Förening som planerar att bedriva närvarobaserad verksamhet, kan ansöka om att bli bidragsberättigad för aktivitetsbidrag.

Villkor är att föreningen

 • har en styrelse
 • genomför verksamhet för åldersgruppen 7-25 år. För funktionshinderföreningar gäller från 7 år och uppåt och för pensionärsförening gäller från 62 år och uppåt.
 • har en medlemsmatrikel, med medlemmens namn, adress, födelseår, kön, datum för inbetalning av medlemsavgift eller datum för skriftlig alternativt elektronisk dokumenterad ansökan om medlemskap.
 • har stadgar och ett protokoll från föreningens bildande alternativt det senaste årsmötesprotokollet om ansökan avser en redan verksam förening. Av protokollet ska framgå att stadgarna har antagits, styrelsens sammansättning och firmatecknare.
 • har ett intyg om anslutning till riksorganisation
 • har ett plus- eller bankgiro i föreningens namn
 • har ett organisationsnummer från Skatteverket

Bidrag

Under processen med föreningens etablering och för att kunna uppfylla grundläggande bestämmelser, kan begränsat ekonomiskt stöd utgå. Bedömning av stöd utgår ifrån föreningens behov och i dialog med handläggare på KFF.

Ansökan

Ansökan kan göras när som helst under året. Ansökan ska göras i föreningsportalen.

Övrigt

Föreningen ska föra närvaro vid varje sammankomst. Verksam vuxenförening som inte är bidragsberättigad men startar verksamhet för barn och ungdomar, kan ansöka via KFF:s föreningsportal om att bli bidragsberättigad.

Närvaroregistrering för föreningar

Föreningar som får bidrag utifrån verksamhetens omfattning, ska registrera närvaro i föreningsportalen. Föreningar som använder IdrottOnline (IOL) eller annat digitalt program som är kompatibelt med IOL, slutför registrerad närvaro i IOL.

Föreningen ska dessutom bocka för i IOL att kommunen får hämta föreningens kommunfiler i IOL. Kultur- och fritidsförvaltningen gör sedan en automatisk överföring av uppgifterna efter 15 mars varje år.

Bidrag till fritidsföreningar

Aktivitetsbidrag

Ändamål

Syftet är att stötta föreningens verksamhet.

Aktivitetsbidrag kan utgå till följande föreningskategorier:

 • fritidsföreningar med verksamhet för åldersgruppen 7-25 år.
 • funktionshinderföreningar med verksamhet för åldersgruppen 7 år och uppåt.
 • pensionärsföreningar med verksamhet för åldersgruppen 62 år och uppåt.

Villkor

 • föreningen ska följa grundläggande bestämmelser
 • aktivitetsbidraget beräknas på föregående års verksamhet
 • vid verksamhetsårets slut ska föreningen ha genomfört minst 15 godkända sammankomster och haft minst 10 medlemmar i aktuell åldersgrupp
 • föreningen kan söka bidrag för deltagare som inte är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • föreningen kan söka bidrag för deltagare som inte är medlem
 • fullständigt personnummer krävs för att kunna göra en säker identifiering och kontrollera underlag för en tillförlitlig grund vid fördelning av kommunalt bidrag
 • sammankomsten ska alltid vara ledarledd och pågå minst 60 minuter
 • en deltagare kan bara räknas en gång per dygn och förening
 • all närvaroregistrering ska ske digitalt

Godkänd sammankomst

En godkänd sammankomst ska bestå av 3-20 deltagare utöver ledare. För pensionärsföreningar gäller att en godkänd sammankomst ska bestå av minst 3 deltagare, men ingen övre gräns. Max två ledare/grupp och sammankomst ger bidrag. En ledare kan leda ett obegränsat antal sammankomster per dag, men aldrig mer än en sammankomst åt gången och bidrag utgår vid alla godkända sammankomster.

Ledare

Ledare är en person som är 15 år (födelseår) eller äldre och är utsedd av föreningen att leda föreningens verksamhet. Flera ledare kan dela på ansvaret för en grupp, men bara två ledare per sammankomst ger bidrag.

Bidrag

Aktivitetsbidraget är uppdelat i en fast och en rörlig del. KFN beslutar i december varje år om nivån på aktivitetsbidrag för kommande verksamhetsår.

Fast aktivitetsbidrag: Föreningar som uppfyller villkoren för aktivitetsbidrag, får ett fast bidrag på 3 000 kronor.

Rörligt aktivitetsbidrag: Är ett närvarobaserat bidrag där deltagarens födelseår bestämmer vilken ålderskategori deltagaren redovisas i.

Deltagare vid godkänd sammankomst ger:

för 7-9 år, 4,25 kronor/deltagare

för 10-25 år, 9,25 kronor/deltagare

Deltagare med funktionsnedsättning vid godkänd sammankomst ger:

för 7-9 år och från 26 år och uppåt 9,25 kronor/deltagare

för 10-25 år, 11,75 kronor/deltagare.

Deltagare i pensionärsförening vid godkänd sammankomst ger:

för 62 år och uppåt 9,25 kronor/deltagare.

Ledare vid godkänd sammankomst ger:

för ledare (från 15 år) 9,25 kronor/ledare.

Förskott

Förskott på 50 % av föregående års aktivitetsbidrag betalas ut i början av året.

Fyllnadsutbetalning

Om KFF får pengar över i bidragsbudget till fritidsföreningar vid årets slut, kan en fyllnadsutbetalning bli aktuell.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag ska alltid göras senast 1 mars, i Föreningsportalen.

Ansökan om bidrag och kompletterande årshandlingar är två skilda saker.

 • ansökan om bidrag gäller de uppgifter som ligger till grund för aktivitetsbidraget, det vill säga de sammankomster och den närvaro som registrerats under verksamhetsåret.
 • kompletterande årshandlingar krävs för att ansökan om aktivitetsbidrag ska bli fullständig.

Handlingarna ska bifogas digitalt i föreningsportalen senast en månad efter föreningens årsmöte. Årsmötet styrs av föreningens stadgar och har ingen koppling till själva ansökningstillfället.

Idrottsföreningar som närvaroregistrerar aktiviteter i IdrottOnline (IOL) eller via kompatibla program med IdrottOnline, ska godkänna att KFF hämtar uppgifterna direkt ifrån IdrottOnline (IOL).

Förening som registrerar sin ansökan mellan 2-15 mars får ett avdrag med 25 % av aktivitetsbidraget. Efter 15 mars är det inte längre möjligt att ansöka om aktivitetsbidrag.

För en komplett ansökan krävs:

 • närvaroregistrering i föreningsportalen alternativt överförda närvarouppgifter från IdrottOnline
 • verksamhetsberättelse (undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter)
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse (undertecknad)
 • årsmötesprotokoll (undertecknat) för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 • budget för innevarande verksamhetsår

Driftbidrag, lokal och anläggning

Ändamål

Syftet är att stötta förening som äger eller hyr en lokal/anläggning som KFN bedömer som viktig för kommunen eller föreningen.

Villkor

 • föreningen ska följa grundläggande bestämmelser
 • föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag
 • föreningen ska hålla lokalen/anläggningen i gott skick
 • föreningen ska följa aktuella myndighetskrav
 • kontrakt/hyresavtal på lokal/anläggning måste ha en löptid på minst ett år
 • föreningen ska i punktform i samband med ansökan bifoga vilka behov som finns på anläggningen inom den närmaste 3-års perioden. Exempelvis hur man ska minska energikostnader, vilka renoveringsbehov som finns, eventuella nybyggnationer osv.

Klassificering

Vid klassificering av lokal/anläggning tar KFN hänsyn till verksamhet, innehåll, standard och tillgänglighet. Översyn av klassificering görs efter behov.

Bidrag

Bidrag utgår med en procentuell del av lokal/anläggningskostnaden med ett maxtak. De kostnader föreningen kan ta upp som beräkningsgrund för bidrag är, arrende/årshyra, el/värme, vatten/avlopp, soptömning, sotning, försäkring (gäller endast fastigheter), lagstadgade miljöavgifter och kostnader för diplomering/certifiering.

KFN bestämmer den procentuella nivån för bidraget utifrån anläggningens klassificering och föreningens verksamhet med hänsyn till KFN:s uppdrag. Förskott på 50 % av föregående års driftbidrag betalas ut i början av året. Ridsportföreningar med ridskoleverksamhet får bidrag utifrån ovanstående och antalet ridskolelektioner som genomförs.

Föreningar med anläggning/lokal som bedöms viktig för Jönköpings kommun, kan få driftbidrag även om föreningen inte är berättigad till aktivitetsbidrag. KFF kan också välja att hantera bidrag till dessa föreningar genom avtal.

Ansökan

Ansökan ska göras i föreningsportalen senast 1 mars.

Investeringsbidrag

Ändamål

Syftet är att stötta investeringar med direkt koppling till föreningens verksamhet och som bedöms viktig för Jönköpings kommun.

Villkor

 • föreningen ska följa grundläggande bestämmelser
 • föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag
 • investering får inte påbörjas förrän ansökan har skickats in till KFF. Om investeringen måste påbörjas innan ansökan kan skickas in, ska föreningen ansöka om tillstånd att påbörja investeringen. Beviljat tillstånd är ingen garanti för att bidrag beviljas.
 • om föreningen har beviljats bidrag vid tidigare handläggning, kan inte ytterligare bidrag beviljas för samma investering innan den tidigare investeringen har slutredovisats.
 • vid arrende/hyresavtal måste giltigt kontrakt/avtal finnas med minst ett års löptid.
 • bidrag beviljas bara för faktiska kostnader.
 • beviljad investering måste utföras enligt ansökan. Om kostnaden blir lägre än ansökningsbeloppet, korrigeras bidraget ner vid utbetalning.
 • KFF samverkar med andra bidragsgivare för att säkerställa att en investering inte överfinansieras. Föreningen ska vid redovisning lämna uppgifter om alla bidragsgivare i samband med investeringen, inklusive sponsring.
 • En ansökan som innehåller flera olika investeringar t.ex. energieffektiviserande åtgärder, renovering/underhåll, inköp av kapitalvara måste specificeras med en kostnadsberäkning för varje enskild investering.
 • Vid energieffektiviserings-/energibesparingsåtgärder ska en kartläggning alltid göras i dialog med KFF. Kartläggningen syftar till att ta reda på vad som är mest energi- och kostnadseffektivt och ger störst besparing. Ansökan ska innehålla en beräkning av besparing och återbetalningstid.

Ansökan ska innehålla

 • finansieringsplan
 • motiv till investeringen
 • ritning och/eller beskrivning
 • specificerad kostnadsberäkning alternativt offert för investeringen
 • kopia på arrendekontrakt eller hyresavtal med minst 1 års löptid om ansökan gäller fastigheten
 • kopia på ansökan om föreningen ansökt om bidrag från Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet och/eller andra bidragsgivare.
 • eventuella tillstånd från berörda myndigheter

Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras

 • tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • renovering och underhållsåtgärder på byggnad inklusive värmesystem, ventilation, vatten och avlopp.
 • miljöförbättringar och energieffektivisering/energiåtgärder
 • utveckling av barn och ungdomsverksamhet på anläggningen.
 • ombyggnad och/eller tillbyggnad för ökat nyttjande
 • inköp av kapitalvaror kopplade till verksamheten. Kapitalvara är en produkt med lång beräknad livslängd som inte förbrukas. I motsats till förbruknings-/konsumtionsvara som är en produkt som används och förbrukas inom en kortare tid.

Procentsnivåer för bidrag

Bidrag kan utgå med:

 • upp till 50 % för nyinvestering
 • upp till 70 % för underhåll
 • upp till 70 % för tillgänglighetsanpassning
 • upp till 70 % för energieffektivisering

Reservation

Föreningar som fått investeringsbidrag får inte sälja, överlåta eller verksamhetsmässigt förändra sin anläggning eller lokal, eller det som investeringsbidrag beviljats för, inom 10 år utan KFN:s medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra skyldighet för föreningen att återbetala hela eller delar av investeringsbidraget. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av KFN.

Stort investeringsbidrag

 • Investeringskostnaden för stort investeringsbidrag ska vara från 100 000 kr. och uppåt. Maximalt bidrag som kan beviljas är två miljoner kr.
 • Om investeringen måste påbörjas innan ansökan kan skickas in, ska föreningen ansöka om tillstånd att påbörja investeringen. Beviljat tillstånd är ingen garanti för att bidrag beviljas. Tillstånd att påbörja investeringen gäller fram till 1 oktober, det vill säga sista dag för ansökan om stort investeringsbidrag och ansökan görs i föreningsportalen.

Ansökan om stort investeringsbidrag ska göras i föreningsportalen senast 1 oktober beslutas av KFN i december. Slutredovisning ska göras i föreningsportalen inom 2,5 år från beslutsdatum.

Litet investeringsbidrag

 • Investeringskostnaden för litet investeringsbidrag ska vara från 10 000 kr och upp till 100 000 kr.
 • Om investeringen måste påbörjas innan ansökan kan skickas in, ska föreningen ansöka om tillstånd att påbörja investeringen. Beviljat tillstånd är ingen garanti för att bidrag beviljas. Tillstånd att påbörja investeringen gäller i 6 månader från beslutsdatum och ansökan görs i föreningsportalen.

Ansökan om litet investeringsbidrag ska göras i föreningsportalen och kan göras när som helst under året men senast 15 december. Slutredovisning ska göras i föreningsportalen inom 1,5 år från beslutsdatum.

Arrangemangsbidrag

Ändamål

Syftet är att stötta föreningar (fritidsföreningar) i satsningar på nya eller befintliga offentliga arrangemang med hög utvecklingspotential, för att öka utbudet av offentliga arrangemang som ger kommuninvånarna positiva upplevelser.

Villkor

 • arrangemangsbidrag kan endast utgå till föreningar med säte i Jönköpings kommun.
 • arrangemanget kan vara på lokal, regional, nationell eller internationell nivå och måste genomföras av sökande förening.

Bidrag

Stödet kan täcka delar av arrangemangets faktiska kostnader och beviljas som ett bidrag. Beviljat arrangemangsbidrag garanterar inte fortsatt bidrag eller bidragsnivå. Bidrag utbetalas i efterskott om inte annat avtalas.

Övrigt

 • arrangören har ansvar för att följa gällande lagstiftning. Inför och under tiden för arrangemanget ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
 • arrangemanget ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten.
 • föreningen uppmanas att i all marknadsföring, i text ange ”med stöd av Jönköpings kommun, KFF”.
 • bidrag utgår inte för arrangemang som arrangeras av, eller på uppdrag av företag, institutioner eller liknande.
 • bidrag utgår inte till intern verksamhet/arrangemang som t.ex. årsmöte, föreningsstämma, seriematcher.

Ansökan

Ansökan ska göras i föreningsportalen, senast tre månader innan arrangemanget ska genomföras.

Redovisning

Könsuppdelad statistik ska lämnas vid redovisning av deltagarantal samt antal åskådare/besökare. Redovisning ska göras i föreningsportalen, senast två månader efter genomfört arrangemang.

Bidrag till kompetensutveckling

Ändamål

Syftet är att stimulera föreningen till kompetensutveckling och på så sätt utveckla föreningens verksamhet.

Villkor

 • föreningen ska följa grundläggande bestämmelser
 • föreningen ska ha fått aktivitetsbidrag

Bidrag

Föreningar kan maximalt få 20 000 kr per år för utbildningar. Bidrag beviljas med 50 % av kostnaden, för ledare som är mellan 15-25 år beviljas bidrag för hela kurskostnaden. Ingen förening är garanterad bidrag eftersom bidraget har en fast budgetram.

Utbildning

Utbildningen ska pågå 1 till 14 dagar med minst 3 timmar/dag och arrangeras av, eller i samarbete med en organisation eller ett studieförbund på distrikts- eller riksnivå för att vara godkänd. Internutbildning och annan kompetensutveckling som t.ex. studiebesök, studieresa och aktiviteter för ledarvård ska innehålla kompetensutveckling och kan ge bidrag.

Ansökan

Anordnar föreningen en egen utbildning, studiebesök, föreläsning eller liknande ska ansökan göras i föreningsportalen, för godkännande senast en månad före genomförandet.

För utbildningar, kurser m.m. som anordnas av förbund (eller motsvarande) på riks- eller distriktsnivå krävs ingen ansökan, enbart en redovisning.

Redovisning

Redovisning av utbildningar ska göras löpande i föreningsportalen, senast 1 december. Vid redovisning ska underlag bifogas som styrker samtliga kostnader och deltagande i utbildning eller kurs.

Bidrag för ökad jämlikhet

Ändamål

Syftet är att i nära samverkan med civilsamhället utjämna skillnader i tillgången till fritidsaktiviteter mellan olika målgrupper exempelvis mellan stad och landsbygd, utifrån funktionshinder-, köns- och integrationsperspektiv. Bidraget ska stimulera till utveckling av nya eller befintliga verksamheter för en ökad jämlikhet, bättre folkhälsa och social hållbarhet.

Villkor

Insatsen ska aktivt bidra till en god samhällsnytta utifrån nedan fokusområden.

Fokusområden

 • verksamhet för barn och unga som står långt ifrån föreningslivet
 • verksamhet för underrepresenterade grupper inom föreningslivet
 • folkhälsa med tyngdpunkt på fysisk stimulans (t.ex. motion-/spontanrörelse)
 • meningsfull fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående
 • goda uppväxtvillkor, livskvalitet och demokratisk utveckling

Målgrupp

 • Prioriterad åldersgrupp 1 – 7-25 år
 • Prioriterad åldersgrupp 2 – 62 år och uppåt
 • Prioriterad åldersgrupp 3 – 0-6 år och 26 år och uppåt

Samverkan

 • fler aktörer kan vara inblandade ex. flera samverkande föreningar, fritidsgård, kulturaktörer m.fl. men det är inget krav
 • målgruppen ska vara involverad och ha medbestämmande i verksamheten

Bidrag

 • föreningen kan få stöd för en viss insats och även i vissa fall för mindre projekt. Bidrag får inte gå till någon persons anställning eller lön, arvode kan godkännas i vissa fall.
 • för ansökan krävs att de formella kraven är uppfyllda och att ansökan är komplett med efterfrågade uppgifter

Ansökan

Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening som är godkänd av KFF. Föreningen ska kontakta handläggare innan ansökan skickas in (länk till kontaktuppgifter längst ned på sidan). Ansökan ska göras i föreningsportalen minst tre månader före uppstart av verksamheten. KFF kan också kontakta en förening för att initiera ett projekt om det finns ett särskilt behov.

Redovisning

Redovisning ska göras i föreningsportalen, senast två månader efter avslutad verksamhet.

Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ändamål

Syftet är att stötta verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas nedsatt fysisk, psykisk, intellektuell eller emotionell förmåga. Det innebär att personen har behov av extra stöd i förhållande till sin omgivning för att kunna delta i verksamheten.

Villkor

 • föreningen ska följa grundläggande bestämmelser
 • KFF samverkar med andra bidragsgivare för att säkerställa att en ansökan om bidrag till specialutrustning inte överfinansieras. KFF uppmuntrar föreningar att söka stöd hos andra bidragsgivare. Om en investering av specialutrustning överfinansieras, kan KFF komma att reducera sitt bidrag. Föreningen ska vid redovisning lämna uppgifter om alla bidragsgivare i samband med investeringen, inklusive sponsring.

Bidrag

Bidrag kan utgå till föreningens merkostnader eller specialutrustning som behövs i samband med verksamheten.

Ansökan

Ansökan ska göras i föreningsportalen, senast två månader före verksamhetens genomförande. Ansökan ska innehålla en beskrivning av planerad verksamhet och budget.

Redovisning

Redovisning ska göras i föreningsportalen, senast en månad efter slutförd verksamhet eller inköp av utrustning.

Bidrag till föreningar med social verksamhet

Ändamål

Syftet är att stötta föreningar med social verksamhet. Med social förening avses förening som har som främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd.

Villkor

 • föreningen ska följa grundläggande bestämmelser
 • verksamheten ska vara kontinuerlig och ha koppling till socialnämndens ansvarsområden

Bidrag

Föreningens ansökan, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget ligger till grund för bidrag. Vid mer omfattande verksamhet skapas avtal med respektive förening. Verksamheten ska vara kontinuerlig, men utan krav på antal deltagare per sammankomst.

Ansökan

Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening som är godkänd av KFN. Ansökan ska göras i föreningsportalen senast 1 mars.

Redovisning

Föreningar med löpande avtal ska redovisa statistikuppgifter i föreningsportalen. Redovisning ska göras senast 1 mars.

Föreningen ska senast en månad efter föreningens årsmöte även redovisa kompletterande årshandlingar. Dessa handlingar är,

 • verksamhetsberättelse (undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter)
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse (undertecknad)
 • årsmötesprotokoll (undertecknat) för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 • budget för innevarande verksamhetsår

Handlingarna ska bifogas digitalt i föreningsportalen. Årsmötet styrs av föreningens stadgar och har ingen koppling till själva ansökningstillfället.

Bidrag till koloniverksamhet

Ändamål

Syftet är att stötta föreningar som genomför koloniverksamhet för barn i åldern 7-16 år.

Villkor

Verksamheten ska vara öppen för alla, pågå i minst fem dagar inklusive fyra övernattningar. Rekrytering av deltagare ska alltid ske i samråd med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen eller KFF.

Bidrag

Bidrag utgår för godkända deltagare och antal övernattningar med 400 kr/natt. Godkänd deltagare, är deltagare som rekommenderats i samråd med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen eller KFF och deltar utan deltagaravgift. Deltagare som får subventionerad deltagaravgift kan också generera bidrag i förhållande till subventionens storlek. Maximalt kan föreningen erhålla 100 000 kr. per år.

Ett förskott på 50 % av föregående års kolonibidrag betalas ut i början av året.

Ansökan

Ansökan ska alltid göras senast 1 mars, i föreningsportalen. Förening som registrerar sin ansökan efter

1 mars får ett avdrag med 25 % av kolonibidraget. Förening som registrerar sin ansökan efter 15 mars förlorar hela kolonibidraget och eventuellt driftsbidrag.

Redovisning

Redovisning av koloniverksamheten ska göras senast 15 oktober, i föreningsportalen. Uppgift om antal godkända deltagare och uppgift om de parter föreningen haft samråd med, ska lämnas i samband med redovisning.

Föreningen ska senast en månad efter föreningens årsmöte även redovisa kompletterande årshandlingar. Dessa handlingar är,

 • verksamhetsberättelse (undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter)
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse (undertecknad)
 • årsmötesprotokoll (undertecknat) för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 • budget för innevarande verksamhetsår

Handlingarna ska bifogas digitalt i föreningsportalen. Årsmötet styrs av föreningens stadgar och har ingen koppling till själva ansökningstillfället.

Träffpunktsbidrag

Ändamål

Syftet är att stötta föreningar och andra sammanslutningar som har öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 13-20 år, som ett komplement till KFF:s öppna verksamhet för ungdomar.

Villkor

Villkor för bidraget är att verksamhet i första hand genomförs på fredag/lördag kväll och att den kompletterar KFF:s öppna fritidsgårdsverksamhets utbud geografiskt och innehållsmässigt.

Bidrag

Verksamhetsstöd utgår med 150 kr/timme söndag-torsdag och 200 kr/timme fredag-lördag.

Lokalstöd kan utgå för ytor som används till verksamheten. Bidrag kan utgå för inköp av kapitalvaror. Bidraget kan även sökas av föreningar/organisationer som inte är bidragsberättigad av KFF. Ansökan behandlas i diskussion med KFF:s avdelning Ung Fritid.

Ansökan

Ansökan om att starta en träffpunkt kan göras när som helst under året. Om ansökan godkänns, upprättas ett avtal mellan KFF och föreningen/organisationen. Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening, civilsamhällsförening, organisation eller grupp som är godkänd av KFF. Ansökan ska göras i föreningsportalen.

Redovisning

Förening med avtal ska redovisa verksamheten senast 30 juni respektive 20 december, i föreningsportalen.

Bidrag till föreningsallians

Ändamål

Syftet är att stötta alliansens arbete som företrädare för alliansens föreningar gentemot kommunen, politiker, myndigheter och andra organisationer.

Villkor

 • Beskrivning av verksamheten
 • Beräknade kostnader

Ansökan

Ansökan ska alltid göras senast 1 mars, i föreningsportalen. Ansökan gäller innevarande verksamhetsår.

Redovisning

Alliansen ska senast en månad efter föreningens årsmöte redovisa kompletterande årshandlingar. Dessa handlingar är,

 • verksamhetsberättelse (undertecknad av samtliga ordinarie styrelseledamöter)
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse (undertecknad)
 • årsmötesprotokoll (undertecknat) för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 • budget för innevarande verksamhetsår

Handlingarna ska bifogas digitalt i föreningsportalen. Årsmötet styrs av alliansens stadgar och har ingen koppling till själva ansökningstillfället.

Årets förening

Ändamål

Syftet är att uppmärksamma en förening som gjort stora positiva förbättringar i sin verksamhet, organisation eller på sin anläggning. Stipendiet har sin utgångspunkt i KFN:s mål och vision, som är god och jämlik hälsa, stärkt civilsamhälle och ökad närvaro i det offentliga rummet.

Villkor

Föreningen ska ha gjort en betydande förändring kopplat till föreningens verksamhet. Exempelvis genom ett projekt, en utbildning, en organisationsförändring, anläggningsinvestering eller liknande, med syfte att förbättra föreningens framtida verksamhet. Vem som helst kan nominera en förening.

Stipendium

Utsedd förening får 50 000 kr.

Ansökan

Föreningar nomineras digitalt via länken nedan, vilket kräver inloggning med mobilt bank-ID. Nomineringen ska göras senast 1 mars.

Nominering till årets förening Länk till annan webbplats.

IdéJkpg - bidrag till ungdomsinitiativ

Ändamål

IdéJkpg syftar till att stödja barn och ungdomars demokratiska lärande, egna skapande och arrangörsutveckling i Jönköpings kommun. Bidragsformen har ett brett perspektiv; stöd kan sökas för arrangemang, projekt och produktion inom såväl idrott, kultur som samhällsfrågor. Bidraget går till arrangemang, projekt och produktioner som initieras, planeras och genomförs av, för och med barn och unga 13–25 år.

Villkor

Bidragsberättigade projekt/initiativ från enskilda:

 • kan sökas av den som är 13–25 år och har någon anknytning till Jönköpings kommun
 • ska anordnas av unga i åldern 13–25 år
 • ska inte gynna enskilda personers ekonomiska intressen
 • ska inte syfta till välgörande ändamål
 • ska genomföras i Jönköpings kommun

Bidragsberättigade projekt/initiativ från ungdomsföreningar:

 • ska ha sitt säte i Jönköpings kommun
 • ska utgöras av medlemmar där minst 75 % är i åldern 13–25 år
 • ska ha en styrelse där majoriteten är i åldern 13–25 år
 • ska ha minst en styrelseledamot som har fyllt 18 år
 • ska inte gynna enskilda medlemmars ekonomiska intressen
 • projekt där föreningen består till 100 % av medlemmar i åldern 13–25 år prioriteras

Bidrag

Det finns inget maxbelopp för ansökan, men en generell gräns är 30 000 kr i bidrag. Storleken på stödet avgörs i dialog med den sökande.

Ansökan

Ansökan görs på kommunens webbplats, via länken nedan.

IdéJkpg, ansökan

KONTAKT

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 50 00