Vattenledningsområdet är ett naturreservat – Junebäckens källor

Blandad skor med stora granstammar nära vettenledningsparken.

Här får du information förslaget om att naturen och friluftsområdet runt Vattenledningsparken ska bli ett nytt naturreservat. Den 24 november tog kommunfullmäktige ett beslut att bilda ett nytt naturreservat på höjderna sydväst om Jönköping, där Junebäcken rinner fram.

Tidigare i år från april till juli pågick samråd om att bilda ett nytt naturreservat. Från september har förslaget och yttrande från samrådet varit ett ärende som politiker i nämnder, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige tagit ställning till.

Välanvänt friluftsområde och populärt besöksmål

Det föreslagna reservatsområdet är en bit av Vätterns västra branter och en sluttning med flera bergsbranter. Påtagligt är att området har många källor där grundvatten rinner fram och skogen är särdeles artrik där naturen är brant. I utredningen om att bilda naturreservat noterades 37 rödlistade arter i olika inventeringar.

Området är ett välanvänt friluftsområde och sedan länge etablerat besöksmål. Det är värdefullt kanske framförallt för dess närhet till staden men också på grund av en variationsrik natur och vackra utsiktsplatser. Kulturhistoriskt hör Vattenledningsparken (Åsenverket) och Junebäcken nära samman med Jönköping. Det var ett av Sveriges första vattenverk.

Det nya naturreservatet togs fram samtidigt med detaljplanen för och exploateringen av Hedenstorp östra. Därför berörs reservatsområdet naturligtvis av det som sker när infrastruktur anläggs, exempelvis vatten-avlopp och fjärrvärme. Här håller olika förvaltningar och kommunala bolag en dialog, framförallt mellan stadsbyggnads­kontoret, tekniska kontoret och Jönköping energi.

Syftet med reservatsbildandet är att:

  • Bevara områdets källkärr och naturskogsartade miljöer i bergbranter med tillhörande hög biologisk mångfald.
  • Bevara och återskapa biologisk mångfald i öppna marker och kulturpräglade skogar samt stärka grön infrastruktur i kulturlandskapet.
  • Tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, rekreation och motion samt utveckla möjligheterna att uppleva områdets natur och kulturvärden inom ramen för bevarande av naturvärdena.

Att bilda nya naturreservat är en del av kommunens naturvårdsprogram. Där finns en målsättning och åtgärd att tre nya naturreservat ska bildas innan 2022. På senaste tiden två nya naturreservat bildats: Häggeberg Granbäcks lövskogar och Kaxholmens lövskog.

Namnförslaget – Junebäckens källor

Ett förslag till nytt namn är Junebäckens källor. Junebäcken är ett litet vattendrag som genom tiderna har haft en stor betydelse för Jönköping. Källorna, där grundvatten rinner fram, är en av områdets mest karakteristiska livsmiljöer och en skyddsvärd biotop. Junebäcken tar sin början i källor – framför allt alkärr i området.

Vad händer nu?

Efter kungörelse om kommunfullmäktiges beslut i vecka 48 följde tre veckor för överklaganstid. Därefter registrerades naturreservatet i det nationella naturvårdsregistret för skyddad natur, följt av ett arbete att ställa iordning naturreservatet enligt skötselplanen.

Senast granskad/publicerad: