Information till dig som förtroendevald

Här finns praktisk information till dig som är förtroendevald politiker i Jönköpings kommun

Arvoden

Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Via länk nedan hittar du arvodesblanketter.

Arvoden till förtroendevalda Öppnas i nytt fönster. 

Ekonomi och budget

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 16 dotterbolag samt 9 dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 14 helägda och 2 delägda.

Ekonomi och budget för Jönköpings kommun Öppnas i nytt fönster. 

Kallelser till kommunfullmäktige

Kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden skickas ut via e-post till de förtroendevaldas kommunadress. Kommunadressen tilldelas vid utlämnande av surfplatta. Beslutsunderlag till sammanträdena tillhandahålls via applikationen Netpublicator®Docs. Se mer info om applikationen under fliken IT-support.

Kommunens nämnder

En del nämnder måste finnas i alla kommuner. I övrigt beslutar kommunfullmäktige vilka nämnder som ska finnas. I Jönköpings kommun finns det 15 politiska nämnder.

Politiska nämnder Öppnas i nytt fönster.

Kommunens organisation

Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation. Kommun­fullmäktige, kommunstyrelse och 15 nämnder fattar de politiska besluten.

Kommunens organisation Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Uppdraget är bl.a. att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Om kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Om kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster.

Kommunpresentation

Här hittar du vår övergripande kommunpresentation – färdig för dig att börja använda. Du kan lätt anpassa den, ta bort och lägga till så att den passar ditt syfte. Du hittar instruktioner och tips i anteckningar, på sidan 2.

Presentationen uppdateras årligen, under mars månad, när ny statistik för föregående år finns tillgänglig. Uppdateringar kan även göras under året, om behov finns. Så se till att ladda ner senaste versionen när du ska hålla en presentation. Data och statistik är hämtad från stadskontorets utredningsenhet samt SCB. 

Nedan presentation på svenska är uppdaterad med statistik från 20201 (uppdaterad 2022-04-22).
Nedan presentation på engelska är uppdaterad med statistik från 2021 (uppdaterad 2022-04-22).

Kommunpresentation på svenska 2022 Powerpoint, 26.8 MB.

Kommunpresentation på engelska 2022 Powerpoint, 28.8 MB.

Film med vackra vyer av vår kommun på Youtube Länk till annan webbplats.

Reglementen för kommunens verksamheter

Kommunernas verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen.

Planer, styrdokument och reglementen för kommunens verksamheter Öppnas i nytt fönster.

Sociala medier och e-post - allmän handling

Du som administrerar ett eget konto på sociala medier privat eller i egenskap av företrädare för ett parti behöver känna till att detta i vissa fall klassas som allmänna handlingar. Det kan vara inlägg som postas på din sida i sociala medier och inlägg som du själv skriver. Detsamma gäller ditt privata e-postkonto.

I nedan dokument har vi sammanfattat vad som är bra att tänka på och känna till gällande hantering av sociala medier och e-post som allmän handling.

Hantera sociala medier och e-post som allmän handling Pdf, 150 kB.

Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun

Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun

(Antagna av kommunfullmäktige 2014-10-09, § 195, reviderade 2018-06-20 §158)

Grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagen (1991:900). Därutöver ska följande gälla i Jönköpings kommun.

1 § Rätt till partistöd

Kommunalt partistöd utgår till partier som är representerade enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd, stöd per mandat samt grundbelopp

Kommunalt partistöd utgår i form av dels ett fast grundstöd per parti, dels ett rörligt stöd per mandat i kommunfullmäktige.

Det fasta grundstödet uppgår till 1,8 multiplicerat med ett grundbelopp. Det rörliga stödet per mandat uppgår till 1,2 multiplicerat med ett grundbelopp.

Grundbeloppet, som utgör bas för alla ersättningar och arvoden, ska vara inkomstbasbeloppet x 1,01472. Beloppet ska årligen räknas upp i relation till inkomstbasbeloppet.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

4 § Utbetalning efter att representation har upphört

Upphör ett parti att vara representerat i kommunfullmäktige under ett verksamhetsår ska partistödet betalas ut ett år efter det att representationen har upphört.

5 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

6 § Utbetalning

Efter beslut av kommunfullmäktige betalas partistöd ut tre gånger per år: mars, maj och september.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid ska stöd för nästkommande år inte betalas ut

IT-support

Vid frågor gällande Netpublicator kontakta systemförvaltaren via netpublicator@jonkoping.se eller kontakta din nämndsekreterare.

Vid frågor gällande din surfplatta, konto eller trådlöst nät kontakta IT-supporten på telefonnummer 036-10 60 00 (helgfri måndag till fredag 08.00-16.00).

Vid hot och våld

Om du blir utsatt för hot eller våld:

  • Polisanmäl så snart som möjligt.
  • Kontakta kommunens säkerhetssamordnare vid mottaget hot, efter inträffad kränkande händelse eller för att delge information.
  • Informera säkerhetsansvarig i partiorganisationen. Kom ihåg att även informera partikansliet på länsnivå.

Kontaktvägar

  • Om situationen är akut och hotfull: Larma polisen via 112!
  • Säkerhetssamordnare på räddningstjänsten (kl. 08:00-17:00). Sök via kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.
  • Tjänsteman i beredskap TiB (övrig tid), telefon 036-10 20 03

Senast granskad/publicerad: