Nyttjande av naturresurser

Här hittar du mer information om nyttjandet av naturresurser i Jönköpings kommun. Målet är att bevara, återställa och utveckla naturen för att skapa robusta och motståndskraftiga ekosystem. Det ger fungerande ekosystemtjänster som nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Fungerande ekosystem är basen för allt mänskligt liv. Genom de ekosystemtjänster naturen ger, som ren luft, rent vatten, mat att äta, råvaror med mera, fungerar samhället. Tyvärr har människan överutnyttjat naturens resurser. Ska det finnas en beboelig planet även i framtiden behövs en snabb omställning till ett hållbart nyttjande av naturens resurser. Det handlar om att ta vara på naturen och stärka ekosystemen för att hållbart kunna nyttja ekosystemtjänsterna, men också att återskapa ekosystem som kan stå emot naturkatastrofer och mildra effekterna av klimatförändringen.

Värdesättande av naturens resurser

För alla som bor och verkar i Jönköpings kommun, handlar temaområdet, Nyttjande av naturresurser, om att tydligt värdesätta naturens resurser som en stabil och lönsam grund för att effektivt bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Konflikter förekommer mellan att bevara och stärka den biologiska mångfalden och att nyttja naturresurserna för överlevnad, ekonomisk vinning eller välbefinnande. Vikten av att hitta långsiktigt hållbara lösningar är stor. En hög biologisk mångfald ger tåliga och motståndskraftiga ekosystem, som i sin tur levererar ekosystemtjänster till samhället. Genom att använda naturbaserade lösningar i samhällsplaneringen, till exempel vid dagvattenhantering eller temperaturreglering, får en och samma markyta flera funktioner. På så vis skapas mervärden för både samhällsplanering, klimatanpassning, biologisk mångfald, folkhälsa och rekreation.

Luftkvalité

Rent vatten

Att varje dag kunna dricka rent vatten direkt ur kranen är något de flesta i Sverige tar för givet. Vättern är en av Sveriges största dricksvattentäkter och idag den renaste. För att fortsatt ha rent vatten i kranen oavsett varifrån i kommunen vattnet kommer, behöver vattnet som resurs tydligare värdesättas och arbetet med vattenanvändningen effektiviseras. I kommunen är det dessvärre långt kvar innan sjöar och vattendrag når en god ekologisk och kemisk status och arbetet med att restaurera och återställa vattenekosystemen behöver intensifieras ytterligare

Bevara och utveckla resilienta ekosystem

I Jönköpings kommun finns en stor variationsrikedom av ekosystem med hög biologisk mångfald, särskilt längs Vätterns branter och längs större vattendrag. Över tid har naturen i kommunen blivit allt mer fragmenterad, det vill säga uppdelad och avgränsad av vägar och tätorter. Det gör att naturen samtidigt blir allt mindre artrik. För att kunna rädda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden på sikt, behöver arealen områden som avsätts för naturskydd öka
(för att nå nationella, europeiska och globala mål) och förvaltningen av natur- och parkmark ha en tydlig naturhänsyn. Den gröna infrastrukturen som sammanlänkar landsbygdens natur med stadens grönområden utgör grundförutsättningen för att både vanliga och hotade arter ska kunna leva och röra sig fritt i landskapet. För att stärka den gröna infrastrukturen behöver insatser göras på landsbygden såväl som att göra tätortsmiljöerna grönare. I de fall naturvärden påverkas negativt i detaljplane- eller exploateringsprocessen, ska i första hand en ny exploatering undvikas, därefter ska skyddsåtgärder vidtas och områden återställas och i sista hand ska de förlorade naturvärdena kompenseras.

Naturvård och grönområden

Ängar i staden

Landsbygdsutveckling

Hantera invasiva arter

Invasiva arter är ett stort hot mot den biologiska mångfalden och i Jönköpings kommun är det tyvärr inget undantag. Både kommun och privatpersoner har ansvar för att bekämpa dem.

Invasiva arter, Jönköpings kommun

Senast granskad/publicerad: