ALLaktivitetshus+
– ett koncept att stärka och utveckla prioriterade stadsdelar

Här hittar du information om utveckligen av ALLaktivitetshus+ i de prioriterade stadsdelarna i Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder.

Arbetet med konceptet ALLaktivitetshus+ syftar till att kommunen ska arbeta för att främja social rättvisa, delaktighet och känsla av sammanhang så att klyftor och utanförskap mellan grupper, områden eller mellan stad och land motverkas.

I de områden som prioriteras i satsningen finns sedan länge ett gott samarbete mellan kommunala aktörer, civilsamhälle, föreningsliv, studieförbund, politik, media, näringsliv och kommuninvånare. Genom att processa pågående arbete med konceptet ALLaktivitetshus+ vill Jönköpings kommun förbättra och utveckla denna samverkan för starkare social sammanhållning.

Konceptet för ALLaktivitetshus+ handlar bland annat om att stärka aktiviteter för barn och unga, bidra till att skapa ökat studiestöd för skolframgång och meningsfulla fritidsaktiviteter.

För vuxna medborgare i stadsdelarna kan det handla om aktiviteter för ökad möjlighet till jämlik hälsa, tidiga insatser för egenförsörjning, tillgänglig medborgarservice och stöd till nyföretagande. Men också ökad psykisk och fysisk hälsa, ökad inkludering och livskvalitet.

Hur arbetar Jönköpings kommun med ALLaktivitetshus+

I arbetet med ALLaktivitetshus+ finns en projektledare, koordinatorer, en utvecklingsgrupp, en styrgrupp och referensgrupp.

Bakgrund till ALLaktivitetshus+

  • Genomsnittligt meritvärde skiljer sig mellan upptagningsområden för de kommunala högstadieskolorna, från 255 för Junedalsskolan till 207 för Alfred Dalinskolan. En ytterligare aspekt är den stora skillnaden mellan flickor och pojkar, där flickor ligger betydligt högre i sju av åtta upptagningsområden.
  • Andelen med försörjningsstöd är särskilt hög bland boenden i Huskvarna Söder, Österängen, Råslätt, Huskvarna Centrum och Öxnehaga och jämfört med kommunen i helhet.
  • Högst andel personer som varken arbetar eller studerar återfinns i kommunens fyra prioriterade bostadsområden, där Råslätt ligger högst med 40 procent. Motsvarande siffra för hela kommunen är 17 procent.
  • Råslätt har högst genomsnittligt ohälsotal, 52 dagar, jämfört med kommunen i helhet, 28 dagar. Därefter kommer Österängen, Öxnehaga med ohälsotal över 40 dagar. Det finns också tydliga könsskillnader, i kommunen som helhet har kvinnor i genomsnitt 12 fler ohälsodagar än män. Störst ohälsa uppmärksammas för kvinnor på Råslätt, 60 dagar.
  • Ohälsa återspeglas även i skillnader i andel förskolebarn och skolelever med övervikt, i jämförelse av mellanstadieskolornas upptagningsområden. Andelen överviktiga barn är exempelvis som högst för Österängsskolan, 35 procent, vilket är en betydligt högre andel än kommunen som helhet.

Senast granskad/publicerad: