Kontaktperson för dig med funktions­nedsättning

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson för att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Kontaktperson är en insats som kan beviljas enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller SoL, socialtjänstlagen.

Kontaktperson enligt LSS

En viktig uppgift för en kontaktperson är att bryta din isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen ska vara en medmänniska och insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd. Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för dig i olika situationer som inte är av så komplicerad natur att till exempel god man eller juridisk expertis bör anlitas.

Kontaktperson enligt SoL

Syftet med kontaktperson enligt Socialtjänstlagen är att fungera som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Behovsprövning och utredning av blivande kontaktperson

Det görs i varje enskilt ärende en behovsprövning för den som söker insatsen.

Blir insatsen beviljad skickas en beställning till samordnare som börjar sin rekrytering bland personer som är intresserade att ta ett uppdrag. Varje kontaktperson utreds genom att samordnaren gör en intervju och inhämtar uppgifter från referens och utdrag ur polisregister. När vi har hittat en lämplig kontaktperson anordnar samordnaren ett möte, där personerna blir presenterade för varandra.

Kontaktpersonen omfattas av sekretesslagens bestämmelser och får inte för obehöriga avslöja det den får veta om den enskildes personliga förhållanden.

Senast granskad/publicerad: