Detaljplan för del av Gräshagen 1:1, Gräshagen, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Gräshagen 1:1. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Gräshagen 1:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för en förskola i två våningar med tillhörande friyta och parkering på del av fastigheten Gräshagen 1:1. Tillkommande bebyggelse ska utformas med hänsyn till kulturmiljövärdena i kringliggande bebyggelsestruktur där det är möjligt.

Detaljplanen fick laga kraft 16 september 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 16 september 2020
Antagande: 8 april 2020
Granskning: 20 december 2019 – 31 januari 2020
Samråd: 1 juli – 13 september 2019

Aktuella handlingar

Bilagor

Miljöteknisk markundersökning

Naturvärdesbeskrivning

Solstudie 2019-10-17

Solstudie 2019-04-26

Geoteknisk undersökning MUR

Geoteknisk undersökning PM

Arkeologisk rapport

Trafikbullerutredning

Grundkarta

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning Pdf, 18.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 277.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningsutlåtandet går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

 

Granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråd-, granskning- och antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 11.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 12.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta