search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Barnarp 1:100 m.fl. i Barnarp, Jönköping

Planområdet markerat på flygbild över södra barnarp.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och säkerställa en fotbollsplans funktion som friyta.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Barnarp 1:100 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och säkerställa en fotbollsplans funktion som friyta. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, möjliggör 2 två stycken flerbostadshus på 4 våningar med 24 lägenheter, 16 stycken kedjehus och åtta stycken radhus i två våningar och 14 stycken friliggande villor för styckebyggnation i en till två våningar. Förslaget skapar ungefär 62 bostäder. Planförslaget möjliggör även naturmark, parkmark, gatumark, idrottsplats och transformatorstation.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagets omfattning, att ett genomförande av denna detaljplan inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget är inte särskilt utpekat i Översiktsplan 2016 (ÖP 2016) utan ingår inom bebyggelsezonen tätort. Det planförslaget som i planbeskrivningen är benämnt som område A följder de riktlinjerna som finns för tätortsbebyggelse. Planförslaget för det område som i planbeskrivningen är benämnt som område B går däremot inte i linje med ÖP 2016.

 

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
>> Samråd: 5 juli - 19 september 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta