Detaljplan för bostäder på del av Pilten 15, Jönköping

Här hittar du information om arbetet med detaljplan för fastigheten Pilten 15 m.fl. som ska möjliggöra för kontor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Pilten 15. Planområdet ligger i stadsdelen Söder ca 1 km sydväst om centrala Jönköping och i nära angränsning till Bäckadalsgymnasiet. Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten för bostadsändamål samt kontorsändamål. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, möjliggör byggnation av ett nytt flerbostadshus inom planområdets södra del i 6-7 våningar.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av nytt flerbostadshus inrymmandes cirka 40-50 lägenheter.

Webbsänt samrådsmöte

Ett webbsänt samrådsmöte hölls måndagen den 19 december, kl. 11.00. Länk till sändningen finns nedan. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling och kommer vara tillgänglig att se under hela samrådstiden. Under sändningen fanns tillfälle att i en livechatt ställa frågor om planförslaget. Frågor ställda i livechatten är inte formella synpunkter utan behöver lämnas in skriftligen. För mer information se stycket med underrubrik ”Synpunkter”.

Här kan du se sändningen av samrådsmötet för Pilten 15 i efterhand (sändes måndag 19 december kl. 11) Länk till annan webbplats.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 2- 3, 2023
Granskning: april-maj 2023
>> Samråd: 7 december 2022 - 8 februari 2023

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 8 februari 2023. Ange diarienummer 2017:90 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande:
  • via det digitala formuläret nedan
  • via e-post till: stadsbyggnad@jonkoping.se
  • via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen under samrådstiden eller senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för (eller fastighetsbeteckning om adress saknas).

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Niclas Nordström via stk-dataskyddsombud@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00

Översiktskarta