search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd - Vattenledningsområdet föreslås bli naturreservat, Junebäckens källor

Blandad skor med stora granstammar nära vettenledningsparken.

Här får du information samrådsförslaget om att naturen och friluftsområdet runt Vattenledningsparken ska bli ett nytt naturreservat. Samrådstiden pågår från 10 april till 31 juli. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter här.

Överlag är området ett välanvänt friluftsområde och sedan länge etablerat besöksmål. Det är värdefullt kanske framförallt för dess närhet till staden men också genom en stor variation med olika naturmiljöer och i terrängen med höjdskillnader. Kulturhistoriskt intressant är Åsendammen som tillhörde ett av Sveriges första vattenverk och därmed är klassat riksintressant för kulturmiljövården. Området är ett strövområde för allmänheten och en plats för friluftsliv och rekreation.

Det föreslagna reservatsområdet är en bit av Vätterns västra branter och en sluttning med bergbranter och mellanliggande terrasser. Inför reservatsbildningen noterades 37 rödlistade arter i olika naturinventeringar. De höga biologiska värdena är knutna till en stor areal äldre ekrika skogsbestånd och synnerligen artrika bergbranter. Påtagligt är att här finns många källor där grundvatten rinner fram. Områdets jordbruksmark tillhör Hedenstorp och Åsens gård som ingår i ett kulturlandskap med storgårdar väster om Jönköping.

Syftet med reservatsbildandet är:

  • Bevara områdets källkärr och naturskogsartade miljöer i bergbranter med tillhörande hög biologisk mångfald.
  • Bevara och återskapa biologisk mångfald i öppna marker och kulturpräglade skogar samt stärka grön infrastruktur i kulturlandskapet.
  • Tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, rekreation och motion samt utveckla möjligheterna att uppleva områdets natur och kulturvärden inom ramen för bevarande av naturvärdena.

Ett förslag till nytt namn är Junebäckens källor. En anledning är den sammanblandning som snarlika namn orsakar, vilket finns för Vattenledningsparken och Vattenledningsområdet. Junebäcken är ett litet vattendrag som genom tiderna har haft en stor betydelse för Jönköping och källor, där grundvatten rinner fram, är en av områdets mest karakteristiska livsmiljöer och en skyddsvärd biotop.

Lämna dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter på det samrådsförslaget mellan 10 april och 31 juli 2022. Synpunkter ska skriftligen kommit in senast den 31 juli 2022 via:

Webben

Webbformulär som du hittar här: Lämna synpynkter på förslaget till nytt naturreservat i vattenledningsområdet

E-post

stadsbyggnad@jonkoping.se

Post

Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping

Märk med diarienummer: 2019:292