Ekhagsskolan F-6

Elever på Ekhagsskolan.

Här finns information om Ekhagsskolan F-6. Skolan ligger centralt på Ekhagen i Jönköping med närhet till skog och natur.

På Ekhagsskolan önskar vi att alla barn och vuxna känner sig trygga, mår bra och har lust att lära. Under skolåren ges varje elev möjlighet att utveckla sina kunskapsresultat, sin självbild och sin självkänsla. Undervisningen utgår från de nationella styrdokumenten och elevernas lärande och kunskapsresultat är i fokus. Alla elever ska känna att de lyckas!

Ekhagsskolan har drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns fritidshem med tre avdelningar.

Skolan ligger centralt med bra lokaler och med närhet till skog, natur och många av kommunens närliggande fritidsanläggningar, som t.ex. Husqvarna Garden, Rosenlundsbadet och KFUM . Det ger oss fantastiska möjligheter till ett stimulerande lärande.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Välkommen till Ekhagsskolan – en skola att längta till

Styrkan med vår enhet är engagerade, kompetenta medarbetare som bidrar till ett positivt arbetsklimat som bygger på god kommunikation. Hos våra fantastiska elever finner vi en mångfald av olika kulturer. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet där alla ges möjlighet att utvecklas och där det är positivt med nytänkande och förändring.

Rörelse på skoltid

På Ekhagsskolan är vi måna om elevernas hälsa. Eftersom forskning visar att barn och ungdomar är stillasittande för mycket har vi satsat att ha rörelse på skoltid. Två dagar i veckan, utöver de ordinarie idrottslektionerna, har de äldre eleverna ett pulshöjande pass som vi kallar för PULS30. De yngre eleverna har RÖRIS.

Inflytande och samarbete

Elever: Alla elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att varje barn känner sig sedd och lyssnad på och att deras tankar tas tillvara. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna.

På Ekhagsskolan deltar eleverna i den demokratiska processen genom klassråd och elevråd. Elevrådet berör elevernas önskemål och inflytande på skolnivå. I arbetet inkluderas även miljö- och matfrågor.

Vårdnadshavare: Vid läsårsstart bjuds vårdnadshavare in årskursvis till ett föräldramöte i matsalen där skolledning och elevhälsoteam berättar om skolans arbete. Därefter träffas man klassvis och pedagogerna informerar om sådant som
berör undervisningen, elevgruppen och fritidshemmet. Dessa forum ska utgöras av en dialog där vårdnadshavare och skola möts. Tillsammans ska vi hjälpas åt så att skoltiden kan fungera på bästa sätt. Ett föräldramöte hålls även under vårterminen.

Utöver föräldramöten bjuds alla vårdnadshavare in till utvecklingssamtal en gång per termin där det finns möjlighet till enskilda samtal.

Förutom träffarna är Jönköpings kommuns lärplattform Vklass en viktig länk mellan hem och skola. På Vklass läggs månadsbrev, olika nyheter och information ut, samtidigt som det är via Vklass som scheman och frånvaroanmälningar görs. På Vklass finns det även möjligt att skriva enskilda meddelanden till berörda.

Fritidshem på Ekhagsskolan

Vi lär och har roligt tillsammans i en trygg och trivsam skolmiljö. Ekhagsskolans fritidshem är indelade i tre nivåer: 

  • F-1: Eken, Boken, Kastanjen
  • Årskurs 2–3
  • Årskurs 4–6

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Ekhagsskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektor
  • skolsköterska
  • kurator
  • specialpedagog
  • speciallärare

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ekhagsskolan
Ekhagsringen 10
554 56 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Eken F-1, telefon 0702-98 66 14

Boken F-1, telefon 0730-58 68 77 eller 036-10 73 33

Kastanjen F-1, telefon 0730-821621 

Årskurs 2–3, telefon 0730-58 72 06

Årskurs 4–6, telefon 0705-76 49 03

Kontaktuppgifter

Titel

E-post

Telefon

Rektor

Anna Franklin

036-10 60 08

Biträdande rektor

Tomas Claesson

036-10 71 40

Specialpedagog

Viktor Mortensen

036-10 29 46

Speciallärare

Monica Halonen

Desirée Alm

036-10 64 21

036-10 64 21

Språkpedagog

Amale Hanna Dawod


Skoladministratör

Ann-Louise Wilander

036-10 68 28

Lärare textilslöjd

Karin Ljungkvist


Lärare trä- och metallslöjd

Ronnie Hallberg


Skolsköterska

Anna-Lena Fornander

036-10 64 28

Skolkurator

Elin Sigblad

036- 10 69 81

Kökschef

Håkan Boström

036-10 64 30

Vaktmästare

Sacip Kurtisi

036-10 64 27

Senast granskad/publicerad: