Ljungarumsskolan F-6

Höstvy över Ljungarumsskolan F6

Ljungarumsskolan F-6 finns på gamla Råslätt i Jönköping. Här går cirka 420 elever. På skolan finns också en särskild kommunikationsklass samt fritidshem.

Trevliga elever, professionell personal, bra utemiljö och bra lokaler gör Ljungarumsskolan F-6 till en attraktiv skola.

Ljungarumsskolan F-6 ingår tillsammans med Strömsbergsskolan F-3 i Ljungarums skolområde.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Ljungarumsskolan F-6 bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi har flera arbetsgrupper på skolan som förstärker det systematiska kvalitetsarbetet.

Inflytande och samarbete

Elever: Vi arbetar regelbundet med vårt elevråd och vårt matråd. Utöver detta så har vi en tillgänglig personal och skolledning som ständigt arbetar med elevernas frågor och synpunkter.

Vårdnadshavare: Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta oss i skolan om du har frågor eller kanske synpunkter på vår verksamhet. Du är alltid välkommen att vara med i skolan för att stötta och följa ditt barns skoldag.

Skola med inriktning

Skola med inriktning kommunikation är en del av Ljungarumsskolan och vänder sig till elever i åk 1–9:

 • som har en logopedutredning med diagnos språkstörning
 • där utvärderingar av anpassningar, särskilt stöd och insatser under tidigare skolgång, visat att dessa inte varit tillräckliga för att möta elevens förmågor och behov.

Skolan erbjuder särskilda stödinsatser i form av:

 • Anpassad miljö i klassrum och övriga lokaler gällande ljudreducering och visuellt stöd
 • Undervisning i ett mindre sammanhang med högre lärartäthet
 • Tydlig struktur av skoldagen genom anpassade uppgifter och aktiviteter
 • Förberedelser och förutsägbarhet för att hantera vardagen
 • Differentierad och varierad undervisning
 • Språkutvecklande arbetssätt där metoder och didaktik skapar förutsättningar för varje enskild elev. Genom läs och skrivinlärning, begreppsförståelse och formativ bedömning där läsa, skriva, tala, måla ger förutsättningar för lärande
 • Kompensatoriska hjälpmedel för att stärka självständigheten
 • Tids- och planeringsverktyg
 • Stöd för kort- och långtidsminne
 • Tät dialog och samarbete med vårdnadshavare
 • Daglig social träning kring förståelse och bli förstådd

Information om skolan

Personalen, som består av lärare inom grundskola och fritidshem, planerar noggrant val och innehåll utifrån elevernas förmåga samt erbjuder tid för såväl förberedelse som repetition. Lokalerna är anpassade utifrån verksamhetens inriktning. Ljungarumsskolans elevhälsoteam består av rektor samt elevhälsans professioner. Skolan har ett tätt samarbete med utbildningsförvaltningens logopeder.

Läs mer om att ansöka till skola med inriktning

Fritidshem

 • Skattkistan, F-3
 • Tallen, årskurs 4-6

Fritidshem i Jönköpings kommun

Ljungarums skolområde

Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av två skolor: Strömsbergsskolan F-3 och Ljungarumsskolan F-6. Sammanlagt har Ljungarums skolområde ca 350 elever och personalen består av ca 50 personer. Eleverna på Strömsbergsskolan går i åk F-3 för att därefter flytta över och gå åk 4-6 på Ljungarumsskolan.

Inom skolområdet vill vi samarbeta och samverka så mycket vi kan mellan skolorna. Vi ser de två olika skolorna som en möjlighet till att utveckla vårt arbete för en likvärdig skola.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Ljungarumsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • skolsköterska
 • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ljungarumsskolan
Värnamovägen 1
553 39 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 71 10

Biträdande rektor

Fredrik Nordenankar

036-10 79 26

Biträdande rektor

Stefan Lindberg

036-10 38 74

Administratör

Marie Lundberg

036-10 62 56

Skolsköterska, mottagning måndag-fredag

Liselotte Folkesson

036-10 61 27

Skolkurator

Linda Tanriver

036-10 20 48

072-203 18 58

Kökschef

Louise Fursa

036-10 61 24

Vaktmästare

Andreas Jenå

076-126 15 88

 

Senast granskad/publicerad: