search
Sök
menu
Meny

Alfred Dalinskolan

Alfred Dalinskolan är en 7-9-skola belägen i Huskvarna centrum. Det är en skola med gamla anor sedan 1899 men med nya visioner om att bli framtidens skola både vad det gäller kunskap, pedagogik, lokaler och teknik.

På Alfred Dalinskolan har vi ca 470 elever. Vi har ca 60 personer anställda. Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Elevhälsoteamet består av olika professioner, vilka stödjer elever, familjer och arbetslag. I föräldraforum, som består av föräldrar från de olika klasserna, är viljan att utveckla skolan viktig. Det Centrala elevrådet tar upp frågor från klassråden och är med i diskussioner om lokaler, utrustning och pedagogik.

Vi har ett arbetslag per årskurs samt ett musikarbetslag. Som elev har du två mentorer som lär känna dig väl och har en god föräldrakontakt. Till åk 7 kommer elever från F-6 skolor i Huskvarna centrum med omnejd. Skolan har en bra sammansättning av elever och liknar ett genomsnitt av Sverige.

Tillsammans för ditt bästa

Vi arbetar utifrån våra kärnvärden trivsel, utveckling och mångfald för att ge varje elev bästa möjligheterna och förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete. Genom att arbeta tillsammans – skola, elever och vårdnadshavare skapar vi en tydlighet och därigenom kan vi ge rätt stöd och utmaning för varje elev. På detta sätt tillgodoser vi alla elevers förutsättningar till ett ökat lärande på den nivå de befinner sig. Genom kontinuerliga samtal stödjer vi också elevens motivation i skolarbetet -en viktig faktor. Vi erbjuder studiestöd på olika nivåer för att möta varje enskild elev. På elevens val finns flera olika kurser att välja på. Skolan arbetar både förebyggande och åtgärdande med trivsel, trygghet och studiero.

Musikklass och Fotbollsprofil

Skolan har musikklass i varje årskurs och hit kan elever från hela kommunen söka. Där har eleverna ca sex timmar musik i veckan och något färre timmar i andra ämnen.

Vi har också en certifierad fotbollsprofil i samverkan med Huskvarna FF. Vi har goda kontakter med kultur-, idrotts-och näringsliv i Huskvarna centrum, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra profilering med god kvalitet. Vårt läge i centrum är också en stor fördel med närhet till olika lokaler.

Personal med engagemang

För att skapa en skola med god kvalitet krävs utbildad personal med engagemang för dig som enskild elev, samt en vilja att ge en god kunskapsutveckling för alla elever, oavsett förutsättningar. På vår skola har vi detta. Vi har också hög kvalitet på kompetensutveckling inom respektive lärares ämnesområden, pedagogik och barn- och tonårsutveckling för all personal på skolan. Vi vill skapa bästa förutsättningar för elevens framtid och ge en bra grund och behörighet för kommande gymnasiestudier. Vi arbetar strategiskt med att nå en ökad måluppfyllelse i alla ämnen dvs vårt mål är att du som elev skall nå minst E (godkänt) i alla ämnen när du slutar åk 9.