search
Sök
menu
Meny
Sök

Nordskogens skola F-3

Nordskogens skola är en F-3 skola med 94 elever där förskollärare, fritidspedagoger och lärare tillsammans skapar en helhetssyn på elevens dag.

Nordskogens skola sedd utifrån.

För oss på Nordskogen är fadderverksamheten en viktig del, där elever i olika åldrar lär känna varandra och leker och samarbetar under alla delar av verksamheten.

Nordskogens skola, där elever ska känna sig trygga! Vi är 14 vuxna som arbetar med eleverna i ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna och vårdnadshavarna.

Nordskogens skola ligger på Carlforsvägen 15, på Jöransberg i Huskvarna.

Vi bygger tryggheten med hjälp av våra faddergrupper. Alla elever tillhör en faddergrupp där elever från alla åldrar ingår. När nya elever börjar i förskoleklassen på höstterminen är vårt mål att de snabbt ska känna sig trygga med de äldre eleverna. Vi har därför fadderdagar med samarbetsövningar, dramalekar, gemensamt bildskapande osv. Vi har även liknande dagar återkommande under skolåret då vi arbetar med tema tillsammans.

Skolgården har en omväxlande miljö med asfalterad skolgård där eleverna kan cykla och spela basket. Vi har en bandyrink och en fotbollsplan. Vi har även gräsmattor och skogsdungar på skolan. På vintern är vår pulkabacke populär.

Hakarps skolområde

Hakarps skolområde består av Nordskogens skola, Stensholmsskolan och Egnahemsskolan. Vår slogan är "Utvecklas och lär utifrån den du är!"

Förskoleklass

Förskoleklassen är fr.o.m. höstterminen 2018 obligatorisk och barnets första år på lågstadiet. Här läggs grunden för svenska och matematik, på hösten läggs stor vikt vid att lära känna sin klass och de andra eleverna på skolan.

Förskoleklassen består 2018/2019 av 18 barn. I verksamhet har förskollärarna huvudansvaret för barnens dag men de får även träffa fritidspedagoger och lärare under veckan i olika sammanhang. Leken är en viktig del av barnens dag i förskoleklassen. Vi leker ute och inne, med olika material och i olika smågrupper. Ibland leker vi grupplekar tillsammans.

I vårt arbete med läs- och skrivutveckling följer vi Bornholmsmetoden. Vi börjar med helheten, meningar och ord i vårt språk. Vi skriver egna ord inom olika ämnen och meningar som tillsammans bildar en saga. Under våren jobbar vi mer med att lyssna efter varje ljud i ett ord. Barnen får även bekanta sig med hur bokstäverna skrivs och ser ut.

I matematik arbetar vi med siffror och antal. Vi arbetar med sortering, mönster och geometri. Både under planerade stunder men också i leken där barnen har tillgång till matematiskt material.

Under veckan har barnen också idrott, skogsdag och skapande verksamhet. Varje dag får också musiken stort utrymme, vi sjunger sånger som hör till årstiden eller ett tema vi arbetar med.

Nordskogens skola 1-3

År 1-3 består av 61 elever. Fyra lärare samarbetar i tre klasser. Vi har samverkan med fritids och förskoleklass. Detta gör att eleverna känner sig trygga med alla vuxna.

Varje grupp har en förtroendelärare men för att få en hög måluppfyllelse nyttjar vi våra olika kompetenser i de olika grupperna.

Vi samplanerar all skolverksamhet för att få en röd tråd i elevens lärande. Ett av våra prioriterade mål är läsning och förståelse av det lästa.

Vår målsättning är att skapa trygghet för att ge eleverna studiero och möjligheten till att utvecklas som individer.

Fritidshem

Nordskogens fritidsverksamhet präglas av elevernas egna val och möjligheter att välja nya aktiviteter.

Fritidshemmets arbetssätt

Arbetssättet på fritidshemmet är situationsbundet, vilket betyder att pedagogiken tar sin utgångspunkt i situationer som uppstår – aktuella händelser, vilket gör att lärandet alltid upplevs meningsskapande och viktigt av eleverna. Elevernas fysiska, intellektuella, sociala,språkliga, etiska och emotionella utveckling utmanar, stödjer och dämpar vi allt utifrån elevernas individuella behov. Allt för att ge eleven mesta möjliga utveckling.

Större delen av verksamheten utgår från elevernas egna val, till exempel lek inne och ute, spel, vila, rörelse, läsning, sy och skapa som alla är metoder för att utvecklas i fritidshemmets kunskapsområden. Samtidigt tillför vi eleverna nya erfarenheter/ nya möjligheter för att göra val som de inte hade kunskaper om tidigare, till exempel friluftsliv, gemensamma lekar, bakning m.m.

Nordskogens historia

Nordskogens skola har en lång historia. På skolgården kan vi se grunden av den gamla skolbyggnaden och vår nuvarande matsal/gymnastiksal var skolhus redan 1890.

Alla fick inte rum i Kyrkskolan så undervisningen i södra delen av socknen skedde i hemmen av läraren. Det var inte alltid så lätt att samla alla barnen och få rum i något av de små torpen där det samtidigt kunde vara arbetande föräldrar och livliga småsyskon.

Första skolhuset byggs 1890

1878 löste man problemet genom att hyra övervåningen på torpet Nordskogen som hade en lanthandel på nedre våningen. 1879 tillträdde den första utbildade läraren på skolan. Befolkningen begärde emellertid ganska snart att ett nytt skolhus borde byggas och 1890 stod ett nytt skolhus färdigt, vår nuvarande matsal, gymnastiksal och personalrum.

I början av 1900-talet ökade barnantalet och man var tvungen att planera för ytterligare en skola. Ett missionshus inköptes och flyttades till Nordskogen där det stod färdigt 1911. Detta låg nedanför vårt nuvarande skolhus, i backen och kallade "gula villan". Det revs 1973. Det nuvarande skolhuset byggdes 1970  och renoverades 2000.

Nordskogens skola 100 år

2011 firade vi Nordskogens skola 100 år. Vi jobbade med alla elever under hela terminen med detta tema och avslutade i maj med en utställning och en fest. Vi bjöd in familjerna och även allmänheten till vårt firande. Gamla elever dök upp som nu var nästan 90 år gamla! En jättefin dag med många minnen som vi fick dela med besökarna. Vi fick även besök av Jonny Lilja som visade intressanta bilder från förr om Hakarp och Nordskogens historia.

Kontakta oss

Besöksadress:
Carlforsvägen 15
561 38 Huskvarna

Postadress:
Nordskogens skola
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Tina Djärf

036-10 25 88

Biträdande rektor

Andreas Odén

036-10 69 06

Biträdande rektor

Petter Alfredsson

036-10 69 87

Administration

Marita Westlund

036-10 67 59

Specialpedagog

Ingela Lorin

036-10 23 70

Speciallärare

Lena Hermansson

036-10 25 80

Skolkurator

Theresa Hellberg

036-10 69 75

Skolsköterska

Malin Kröger

036-10 64 93

Skolsköterska

Anna-Karin Vernersson

036-10 74 70

Skolvaktmästare

Dan Stjerneklev

036-10 74 97

Skolrestaurang

Gunvor Carlsson

036-10 64 92

Björnen, F-3


036-10 65 88

Rådjuret, F-3


036-10 64 94