search
Sök
menu
Meny
Sök

Talavidskolan F-6

Talavidskolan F-6  är en av kommunens äldsta skolor som ligger på historisk mark. Det var här som kungen bytte följe vid sin eriksgata. Skolan och området har fått sitt namn av att det var här man talades vid. 

Talavidskolan.

Talavids utbildningsenhet ligger centralt i Jönköping och tillhör skolområde Väster. Enheten består av F-6 med ca. 400 elever. Skolan har fem fritidshem.

På Talavidskolan månar vi om att alla ska trivas och göra sitt bästa. Några av våra honnörsord är ansvar, demokrati, tolerans och trygghet.

Förskoleklasserna

Förskoleklasserna kännetecknas av både förskolans pedagogik och skolans undervisning.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Arbetsplan för förskoleklasserna på Talavidskolan

Enligt Skolverket ska förskoleklassen utgöra en bro mellan förskola och skola. Barnen ska leka sig in i skolans värld.

I förskoleklassen förekommer både förskolans pedagogik och skolans undervisning. Det här är själva syftet, två verksamheter med både likheter och skillnader ska mötas och bli till en tredje - en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa av två världar. 

Skolmåltiden

Lunchen är viktig för att eleverna ska få i sig energi och få den näring de behöver för att må bra och orka koncentrera sig och prestera i skolan.

I Jönköpings kommun serveras varje dag ungefär 18000 lunchportioner i skolmatsalarna. Det ska serveras mer fet fisk och mer grönt i skolornas matsalar.

Sedan lång tid tillbaka har Talavidskolan redan ett stort utbud av grönsaker, fisk annan varierad kost.

Matsedeln hittar du numera på skolans lärplattform, Vklass, både i appen och på datorn. Den finns också på appen "Skolmaten".

Ansökan om specialkost

Elevhälsan

När ett barn börjar förskoleklassen tar elevhälsan över hälsoarbetet efter BVC. Elevhälsan erbjuder alla barn/ungdomar i grundskolan hälsosamtal, hälsokontroller, vaccinationer och möjlighet till spontana och planerade besök.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Vi följer ett basprogram som Socialstyrelsen har fastställt, men ibland finns det anledning att göra tätare kontroller av något. Vi remitterar vidare vid behov. Om vi uppmärksammar något speciellt kontaktar vi alltid dig som vårdnadshavare.

Följande basprogram erbjuds alla elever:

  • Förskoleklass - Hälsobesök med vårdnadshavare Längd, vikt och synkontroll.
  • Årskurs 1 - Hörselkontroll.
  • Årskurs 2 - Samtal mellan skolsköterska och elev. Längd och viktkontroll. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Årskurs 4 - Hälsosamtal. Längd, vikt och ryggkontroll.
  • Årskurs 5 - Pubertetssnack
  • Årskurs 5 - Erbjudande om vaccination mot humant papillom virus (HPV) till samtliga flickor och pojkar.

Inom elevhälsan jobbar vi med förebyggande hälsoarbete, enklare sjukvårdsinsatser. Vi kan också vara ett stöd i svåra livssituationer och i skolsituationen.

Skolläkaren kommer till skolan någon gång per termin. Tid bokas via skolsköterska.

Kontakter på Elevhälsan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Marie Kamstedt

036-10 81 47

Skolläkare

Maria Lindh

Boka tid genom skolsköterskan.

Skolläkaren kommer till skolan 2-3 ggr/termin.

Kurator

Therese Qvist

036-10 25 61

Specialpedagog

Vakant

036-10 52 53Forum för samråd

Vid varje utbildningsenhet ska det finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Forum för samråd är ett av skolans sätt att samverka med elevernas föräldrar för att tillsammans skapa den bästa skolan. Alla föräldrar erbjuds delta i Forum för samråd i starten av det nya skolåret. Den som är intresserad att vara med meddelar klasslärare eller rektor.

Det hålls ca 5-6 träffar under ett skolår. Agendan samt noteringarna från mötena läggs på skolans hemsida och i V-klass. Där publiceras även vilka som ingår i Forum för samråd inklusive kontaktuppgifter.

Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Sjukanmälan

Du anmäler frånvaro på Vklass, som du når antingen genom att

  • logga in med mobilt bank-ID via kommunens webbplats
  • via appen på surfplatta eller smartphone. Du loggar in med de uppgifter du fått hemskickade i brevlådan. Saknar du inloggningsuppgifter kan du fylla i ett formulär och få nya hemskickade.

Det går även bra att ringa och sjukanmäla på tfn 10 28 00 (vklass). Du behöver uppge både elevens och vårdnadshavarens personnummer.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Nytt lösenord till appen Vklass

Kontakta oss

Talavidskolan
Lyckhemsgatan 1
553 13 Jönköping

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Helén Magnusson

036 10 39 22

Biträdande rektor

Malin Axelsson

036-10 81 10

Biträdande rektor

Lina Pantzar Reilly

036-10 81 11

Skoladministratör

Mary Rahic

036-10 29 08

Skolsköterska

Marie Kamstedt

036- 10 81 47

Specialpedagog

Vakant

036-10 52 53

Speciallärare

Eva Lofthammar


Speciallärare

Katarina Cronholm


Vaktmästare

Karin Palmér

036-10 61 57

Kurator

Therese Qvist

036-10 25 61

Skolmåltiden

Andreas Johansson

036-10 61 62


Klasser och fritidshem m.m.

Byggnad

Fritidshem

Telefon

Vita huset

Förskoleklass och fritidshem

0702- 67 75 32

Vita huset

Vita huset åk 2

070-241 26 85

Vita huset

Vita huset åk 3

070-268 39 95

Borgen

Borgen åk 1

0702-40 49 23

Borgen

Borgen åk 4-6

0705-10 69 59