Råd och riktvärden för utsläpp av avloppsvatten

Här finns en vägledning för industrier och andra verksamheter som avleder sitt avloppsvatten till avloppsverken i Jönköpings kommun.

Vill du ha den fullständiga vägledningen skickad till dig i form av en folder, skicka e-post till va-kund@jonkoping.se.

Bakgrund

Reningsprocesserna på avloppsreningsverken är anpassade för att rena spillvatten från hushåll. Processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter får endast ledas till avloppsreningsverket om det är godkänt från tillsynsmyndighet respektive avdelningen för vatten och avlopp. Processavloppsvattnet måste också likna ett hushållspillvatten och vara behandlingsbart och inte innehålla några skadliga eller svårnedbrytbara ämnen.

Riktvärden

Jönköpings kommun har tagit fram riktvärden för att minimera risken för negativ påverkan på ledningsnät, reningsprocesser, recipient och slamkvalitet orsakade av industri- eller verksamhetsutsläpp. Nedanstående två tabeller visar halter på de vanligaste efterfrågade parametrarna. Om ett ämne saknas i tabellerna innebär det inte att det fritt får släppas till det kommunala avloppsledningsnätet.

Tabell 1: Momentanvärden - halter som inte får överskridas. Parametrar i tabellen kan annars påverka främst ledningsnätet negativt.

Parameter

Momentanvärde

Olägenhet

pHmin

6,5

Korrosion på betong

pHmax

10

Korrosion på betong

Temp

45 °C

Materialskador

Konduktivitet

500 mS/m

Korrosion på stål

Ammonium

60 mg/l

Korrosion på betong

Magnesium

300 mg/l

Korrosion på betong

Klorid

2500 mg/l

Materialskador

Sulfit, sulfat, tiosulfat

400 mg/l

Korrosion på betong

Sulfid

1 mg/l

Korrosion på betong

Fett (avskiljbart)

50 mg/l

Igensättning

Suspenderad substans

50 mg/l

Igensättning

Tabell 2: Varningsvärden - det vill säga halter som varnar om att vattnet behöver förbehandlas innan avledning till spillvattennätet. Parametrar i tabellen kan annars påverka reningsprocess, slamkvalitet och recipient negativt

Parameter

Kemisk beteckning

Varningsvärden

Bly

Pb

10 µg/l

Kadmium

Cd

0,1 µg/l

Koppar

Cu

200 µg/l

Kvicksilver

Hg

0,1 µg/l

Nickel

Ni

10 µg/l

Silver

Ag

10 µg/l

Tenn

Sn

50 µg/l

Zink

Zn

200 µg/l

Krom total

Cr

10 µg/l

Oljeindex


5 mg/l

Provtagning

Verksamhetsutövare kan behöva visa om ovanstående krav uppfylls, vilket sker genom provtagning. Provtagning för ledningspåverkande parametrar kan tas i förbindelsepunkten men övriga parametrar måste tas direkt efter aktuellt processteg. Provtagning ska göras av personal som genomgått provtagningsutbildning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Överskrids halterna kan verksamheten behöva installera egen rening innan utsläpp.

Särskilda krav för vissa verksamheter

Vissa verksamheter kan omfattas av krav på oljeavskiljare respektive fettavskiljare och för många verksamheter krävs att golvskurvatten hanteras på ett korrekt sätt.

Läs mer om fettavskiljare

Läs mer om oljeavskiljare

Läs mer om golvskurvatten

Kemiska produkter

För att minimera påverkan på miljön gäller generellt att produkter och råvaror med minsta möjliga miljöpåverkan ska väljas. Kemiska produkter som används i processen ska listas i en kemikalielista och på anmodan redovisas för VA-huvudmannen. Ämnen som är klassade som utfasningsämnen enligt REACH, PRIO och Vattendirektivet eller liknande får inte tillföras det allmänna avloppsledningsnätet.

Läs mer på www.kemi.se Länk till annan webbplats.

Överhaltsavgift

Om processpillvattnet är behandlingsbart men innehåller höga halter av näringsämnen och organiskt material kan verksamhetsutövaren behöva betala en överhaltsavgift.

Lagar och bestämmelser

Lagar och bestämmelser som reglerar anslutning av processpillvatten är bland annat:

  • Vattentjänstlagen (SFS 2006:412)
  • ABVA- allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna Vatten och avloppsanläggning i Jönköpings kommun.
  • Miljöbalken (SFS 1998:808)
  • Vattendirektivet (EG-direktiv 2000/60/EG)

Senast granskad/publicerad: