search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Sömnaden 6 mfl. i Huskvarna, Jönköpings kommun

Sömnden Vy från sydväst.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 170 bostäder, centrumverksamhet och förskola.

Området är beläget mellan Grännavägen och Kidrons Park, norr om Kruthusgatan. Junexhuset med kulturmiljövärden bevaras. Ny bebyggelse är i huvudsak 4 våningar, men varierar mellan 2-6 våningar.

Junexhuset medges fortsatt mindre störande verksamhet, kontor, centrumfunktioner och begränsad handel, samt skydd då det är intresse för kulturmiljövården ges i detaljplan. Rivning av Juneshusets huvudbyggnad tillåts inte och i sådana fall kan ersättning för ekonomisk skada sökas hos kommunen. I detta fall bedöms dock nyttan av ny byggrätt överstiga eventuell merkostnad. Fastighetsägaren ska senast före planens antagande anmäla anspråk på ersättning eller inlösen.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

 

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2019
Antagande: Kvartal 3, 2019
>> Granskning: 31 januari - 7 mars 2019
Samråd: 9 maj - 29 juni 2018


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 415.9 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

3D-modelllänk till annan webbplats

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 570.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.5 MB)

Behovsbedömning
öppnas i nytt fönster
(pdf, 1 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Håkan Sylvan

036- 10 50 00

 

Översiktskarta