search
Sök
menu
Meny

Åtgärder i naturreservat

Vitsippor i Jönköping.

Åtgärder i naturreservat följer särskilda beslut och skötselplaner. Där finns föreskrifter för vad man får och inte får göra i ett naturreservat. Här hittar du planerade och pågående åtgärder.

Naturreservaten är viktiga för att bevara biologisk mångfald. Vi vårdar värdefulla naturmiljöer för att skydda och utveckla ett rikt växt- och djurliv. Naturreservaten är också fina friluftsområden.

Naturreservat och naturminnen i Jönköpings kommun

Planerade och pågående åtgärder i naturreservat

Domneån: Röjning och grusning av leder

Beskrivning av åtgärd

Vi kommer röja för sikt och frihugga tall och ek på södra sidan om ån. Samtidigt grusas leder. Åtgärderna sker i enlighet med skötselplanen för naturreservat Domneån.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6417389 E: 186571

Planerad tidpunkt

Februari - mars 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet och periodvisa avstängningar under arbetets gång. Vi tackar för förståelse för detta!

Naturreservat Domneån

Rocksjön: Slyröjning vassområde

Beskrivning av åtgärd

För att förhinidra att vassen i Rocksjön växer igen kommer vi manuellt slyröja utvalda platser i vassområdet. Ris körs ut. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Rocksjön.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406216 E: 190648

Planerad tidpunkt

Januari-februari 2021

Hur kan det påverka besökare?

Ris kommer att läggas i Kålgårdsparken. Vid bortforsling med traktor kan framkomligheten påverkas på gång- och cykelvägen i södra delen av parken. Vi tackar för ert överseende!

Naturreservat Rocksjön

Rocksjön: Ombyggnad spänger

Beskrivning av åtgärd

Spängerna och broarna i Rocksjöområdet är i dåligt skick. De behöver byggas om för att inte bli en säkerhetsrisk.

Arbetet i området får av hänsyn till djurlivet inte utföras mellan april och september. Att bygga broar i ett naturreservat är komplicerat och kräver lång planering och att Länsstyrelsen godkänner vattenverksamhet.

Planerad tidpunkt

2020 - våren 2022

Hur kan det påverka besökare?

Spängerna är avstängda tills de är klara våren 2022. Under tiden får du gå vanliga rocksjöpromenaden som är öppen som vanligt. Vi tackar för din förståelse!

Naturreservat Rocksjön

Rosenlunds bankar: Slyröjning

Beskrivning av åtgärd

Slyröjning längs gångstig för att möjliggöra kantslåtter. Slyröjning på ängsyta i västra delen samt i aspdungen närmast Skrämmafältet. Röjningen sker manuellt och riset forslas bort. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för Rosenlundsbankarnas naturreservat.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6408335 E: 193075

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Strömsbergs naturreservat: Frihuggning av ek

Beskrivning av åtgärd

I området närmast A6 golfbana kommer vi gynna ekbeståndet genom att frihugga från främst gran. Ekar är ljusberoende och behöver en något ljusare och öppnare skog. Åtgärden sker i två etapper och utförs i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Strömsberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6404607 E: 191664

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området, periodvisa avstängningar under arbetets gång.

Naturreservat Strömsberg

Taberg:Frihuggning av tall

Beskrivning av åtgärd

Frihuggning av tall genom uttag av gran. För att gynna tall och få en öppnare och ljusare skog vilket kommer gynna bärris och fågel. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6396449 E: 184163

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Taberg: Gallring

Beskrivning av åtgärd

Gallring av ungskogsbestånd där merparten av gran tas ut. Omvandling till mer lövskog för att gynna reservatets fladdermöss. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:63966589 E: 184462

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Taberg: Granhuggning

Beskrivning av åtgärd

Gran huggs för att skydda intilliggande byggnader samt omvandla till mer lövskog för att gynna reservatets fladdermöss. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6396634 E: 184495

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg