Åtgärder i naturreservat

Vitsippor i Jönköping.

Här hittar du planerade och pågående åtgärder i våra naturreservat.

Åtgärder i naturreservat följer särskilda beslut och skötselplaner. Där finns föreskrifter för vad man får och inte får göra i ett naturreservat.

Naturreservaten är viktiga för att bevara biologisk mångfald. Vi vårdar värdefulla naturmiljöer för att skydda och utveckla ett rikt växt- och djurliv. Naturreservaten är också fina friluftsområden.

Naturreservat och naturminnen i Jönköpings kommun

Planerade och pågående åtgärder i naturreservat

Bondberget: Röjning av ungskog

Beskrivning av åtgärd

För att gynna ek och tall kommer vi att röja bort gran och björk. Åtgärden utförs enligt instruktioner i gällande skötselplan och beslut för naturreservatet Bondberget.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6404833 E: 194112

Planerad tidpunkt

Hösten 2022

Hur kan det påverka besökare?

Viss begränsad framkomlighet under röjningstiden.

Naturreservat Bondberget

Huskvarnabergen: Renovering av åkermark

Beskrivning av åtgärd

Renovering av tidigare åkermark som ska nyttjas till ängsmark. Björkar tas ner och stubbar fräses bort, en del träd i södra delen hamlas. Detta gör vi för att öka möjliga slåtterytor i Huskvarnabergets naturreservat och på så sätt gynna flora och därmed pollinatörer. Åtgärden har föregåtts av samråd med Länsstyrelsen.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406879 E: 196517

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Naturreservat Huskvarnabergen

Huskvarnabergen: Skogsbete

Beskrivning av åtgärd

För att gynna biologisk mångfald och öka andelen skogsbete som är en brist i den svenska naturen så kommer vi stängsla ett område (5 hektar) norr om Stibbarp. Ekar frihuggs och en del yngre gran tas bort från området. Tidigare slåtteryta norr om Ulvdalen frihuggs.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6411221 E: 196819

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Naturreservat Huskvarnabergen

Upprustning av leder Häggeberg och Granbäcks lövskogar

Beskrivning av åtgärd

Uppgrusning av 400 meter stig från Bergsstugan mot Bokskogen. Röjning längs stigar och uppsättning av nya vägvisningsskyltar. Syftet med arbetet är att förbättra kvaliteten på stigar samt göra det lättare för nya besökare att hitta i reservatet.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:640908 E: 448952

Planerad tidpunkt

Höst 2023-vår 2024

Hur kan det påverka besökare?

Viss begränsad framkomlighet under utförandet

Strömsbergs naturreservat: Frihuggning av ek

Beskrivning av åtgärd

I området närmast A6 golfbana kommer vi gynna ekbeståndet genom att frihugga från främst gran. Ekar är ljusberoende och behöver en något ljusare och öppnare skog. Åtgärden sker i två etapper och utförs i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Strömsberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6404607 E: 191664

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området, periodvisa avstängningar under arbetets gång.

Naturreservat Strömsberg

Flytt av gång och cykelstig Rosenlunds bankar

Beskrivning av åtgärd

Flera ras har medfört att gång- och cykelvägen i den östra delen av reservatet ligger för nära branten. Jönköpings kommun kommer därför bygga en stig, från trapporna mot Sannabadet och längst med staketet mot Elmias mässområde.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:640858 E: 193858

Planerad tidpunkt

Hösten 2023

Hur kan det påverka besökare?

Viss begränsad framkomlighet kan förekomma under arbetets gång.

Senast granskad/publicerad: