search
Sök
menu
Meny

Planprogram för Österängen

Att planera och utveckla en hel stadsdel är ett stort projekt, där många personer är inblandade. Vi vill att Österängen ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar där idag – samtidigt som vi ser morgondagens behov av nya bostäder och service.

Nu ska vi ta fram ett planprogram tillsammans med Vätterhem för att skapa en helhetsbild av Österängens utvecklingsmöjligheter. Redan nästa år ska planeringen för att utöka antalet skolplatser vid Birka- och Storängens förskolor
påbörjas. Planprogrammet kommer bland annat beskriva var det är lämpligt att bygga fler bostäder, var vägar behövs och hur gröna områden ska tas tillvara.

Varför?

Planprogrammet för Österängen tas fram för att skapa en gemensam helhetsbild av ett områdes utvecklingsmöjligheter. Programmet arbetas fram tillsammans med Vätterhem.

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis ny bebyggelse, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området. Målet är att Österängen ska blir en ännu bättre plats att bo och verka i samtidigt som nya bostäder och annan service kan skapas.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Tidplan för Österängens planprogram

  • Hösten 2020 Arbete med att ta fram planprogrammet pågår
  • Våren 2021 Samråd om planprogrammet
  • Hösten 2021 Godkänt planprogram