Naturinventeringar

Här hittar du en del av de naturinventeringar som har gjorts de senaste åren.

På stadsbyggnadskontoret finns naturvårdsfunktionen för Jönköpings kommun. Vi utför och ger i uppdrag till konsulter att göra naturinventeringar av olika slag som ligger till grund när vi ska ta beslut om att bevara, förbättra eller bygga i olika områden i kommunen.

Några inventeringar vi har gjort de senaste åren:

 • Skyddsvärda mykorrhizasvampar på kommunens mark
 • Inventering av fladdermusfaunan vid fyra områden i Jönköpings kommun (2018, 2019)
 • Fladdermusinventering i Tabergsgruvan sker årligen (kommunen deltar)
 • Naturvärden i Strandängen, etapp 2, Flahult, Öxnehaga, Axamo (2016)
 • Fågelinventering i våtmarker (2015)
 • Grännabergets nyckelbiotoper och naturvärden (2015)
 • Fågelinventering av Huskvarnaån och Lillån (2014)
 • Insekter, kryptogamer och  svampar i Häggeberg – Granbäcks lövskogar (2013)
 • Insekter och lavar i Bondbergets naturreservat (2013)
 • Uttern i Jönköpings kommun (2012)
 • Fördjupad inventering av nyckelbiotoper på kommunens mark (2010-2013)
 • Inventering av skyddsvärda träd  i Jönköpings kommun (2008-2013)

Senast granskad/publicerad: