Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Här hittar du som vill ansöka om att att starta en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet information om vilka regler som gäller.

Här finns information om hur du gör för att ansöka och vad som gäller då verksamheten kommit igång. Obs! Bedriver du redan verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller särskola och vill starta fritidshem ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten

Skollagen ställer krav på verksamheten. För att få tillstånd att starta krävs det att det i ansökan framgår att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven. Skolverket har i flera skrifter sammanfattat vilka krav som ställs på de olika formerna samt publicerat allmänna råd. Innan du ansöker om att starta verksamhet bör du studera skollagens bestämmelser och några publikationer från Skolverket (länkade här nedanför).

Observera att från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser kring godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fritidshem. Mer information finns under rubriken Ägar- och ledningsprövning - nya regler från 1 januari 2019.

Det ställs också särskilda krav på lokaler, utifrån miljöbalken. Information och anmälan finns längst ned på sidan under rubriken Länkar.

Handläggning av ansökan

Utbildningsförvaltningen har interna riktlinjer för hur ansökan ska hanteras samt hur den efterföljande tillsynen ska bedrivas. Läs riktlinjerna noga innan du ansöker.  

När utbildningsförvaltningen tagit emot ansökan utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav och ett beslutsunderlag tas fram till barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om verksamheten ska godkännas. Från det att en komplett ansökan inkommit är det utbildningsförvaltningens målsättning att det inte ska ta längre tid än 4 månader tills nämnden fattar beslut. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Avgift

För ansökningar om godkännande av fristående förskola och vissa fritidshem tas en avgift. Vid nyetablering är avgiften 20 000 kronor och vid utökning av verksamheten är avgiften 11 000 kronor. Faktura upprättas och skickas till de faktureringsuppgifter som huvudman lämnar i ansökan. Avgiften ska vara betald innan ärendet tas upp för prövning.

Anmälningsplikt vid förändringar inom ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts.

Bidrag från kommunen

Om verksamheten har fått godkänt att starta så är hemkommunen (dvs. den kommun där inskrivet barn är folkbokfört) skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för

  1. omsorg och pedagogisk verksamhet
  2. pedagogiskt material och utrustning
  3. måltider
  4. administration
  5. mervärdesskatt
  6. lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn. Aktuella bidragsbelopp för Jönköpings kommun hittar du här nedanför.

Tillsyn av fristående förskolor m.m.

När en fristående förskola eller ett fritidshem startat, står verksamheten under kommunens tillsyn.

Hur tillsynen bedrivs framgår av utbildningsförvaltningens riktlinjer. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten uppfyller kvalitetskraven och ska även ge det allmänna insyn i verksamheten. Via tillsyn får kommun och fristående huvudmän också möjlighet att samverka för att utveckla kvaliteten på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i kommunen.

Tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ägar- och ledningsprövning - nya regler från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen för fristående förskolor och vissa fritidshem. Det innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn.

De nya bestämmelserna innebär skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

Huvuddragen i de nya bestämmelserna finns samlat i dokumentet nedan. Mer information finns också på riksdagens hemsida.

pdf: Information om Skollagens bestämmelser kring kommunens bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående skolor och vissa fritidshem Pdf, 33.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: