Planprogram för Österängen

Huvuddragen för planprgrammet

Här hittar du information om förslaget till planprogram på Österängen som ska skapa en översikt av hur stadsdelen kan utvecklas i framtiden.

Österängens framtid

Att planera och utveckla en hel stadsdel är ett stort projekt, där många personer är inblandade. Vi vill att Österängen ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar där idag – samtidigt som vi ser morgondagens behov av nya bostäder och service. Redan nästa år ska planeringen för att utöka antalet skolplatser vid Birka- och Storängens förskolor påbörjas.

Planprogrammet beskriver var det är lämpligt att bygga fler bostäder, var vägar kan förbättras och hur gröna områden ska tas tillvara och utvecklas. De möjligheter som planprogrammet föreslår kommer ta lång tid att genomföra och de kan förändas med tiden när vi gör nya detaljplaner för delområden.

Planprogrammets syfte är att skapa en översikt av lämplig förtätning och omvandling som är anpassat till områdets karaktär och tar hänsyn till framtida behov i området när det gäller skola, bostäder, trafik och centrumbildning m.m. Programmet är vägledande för kommande detaljplaner.

Planprogrammet godkändes i stadsbyggnadsnämnden 25 augusti 2022.

 

Tidplan

Samråd: 8 december 2021 - 28 februari 2022
>> Godkännande: 25 augusti 2022

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis nya hus, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området. Målet är att Österängen ska blir en ännu bättre plats att bo och verka i samtidigt som nya bostäder och annan service kan skapas.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Medborgardialog avslutad

I början av detta arbetet genomförs en så kallad medborgardialog, där invånare och verksamma på Österängen fick tycka till och lämna synpunkter på vad som är viktigt när Österängen växer och utvecklas. Webbenkäten med frågor stängdes 20 december 2020.

Resultat av medborgardialog på Österängen

Senast granskad/publicerad: