Åtgärder i naturreservat

Vitsippor i Jönköping.

Här hittar du planerade och pågående åtgärder i våra naturreservat.

Åtgärder i naturreservat följer särskilda beslut och skötselplaner. Där finns föreskrifter för vad man får och inte får göra i ett naturreservat.

Naturreservaten är viktiga för att bevara biologisk mångfald. Vi vårdar värdefulla naturmiljöer för att skydda och utveckla ett rikt växt- och djurliv. Naturreservaten är också fina friluftsområden.

Naturreservat och naturminnen i Jönköpings kommun

Planerade och pågående åtgärder i naturreservat

Bondberget: Naturvårdsgallring

Beskrivning av åtgärd

För att gynna lövträden i området, och skapa en mer ljusöppen skog som gynnar den biologiska mångfalden, så tar vi ner 80% av gran. Riset kommer att köras ut för att öka tillgängligheten i området. På vissa platser lämnar vi kvar ris i högar, de kan bli boplatser för t.ex. småfåglar.

Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för Bondbergets naturreservat.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406294 E: 194175

Planerad tidpunkt

Våren 2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång. Vi tackar för förståelse för detta!

Naturreservat Bondberget

Bondberget: Utvidgning av bete

Beskrivning av åtgärd

Områden för bete kommer att stängslas in och viss underröjning sker under skyddsvärda ekar. Vi gör detta för att gynna de gamla ekarna i området, de riskerar att dö om de beskuggas när området växer igen. Det gynnar också den biologiska mångfalden.

Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för Bondbergets naturreservat.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406490 E: 194218
Sweref 99-13-30 : N:6405963 E: 19383

Planerad tidpunkt

Våren 2022

Hur kan det påverka besökare?

Området kommer att vara betesmark för nötkreatur under sommaren.

Naturreservat Bondberget

Bondberget: Röjning av ungskog

Beskrivning av åtgärd

För att gynna ek och tall kommer vi att röja bort gran och björk. Åtgärden utförs enligt instruktioner i gällande skötselplan och beslut för naturreservatet Bondberget.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6404833 E: 194112

Planerad tidpunkt

Hösten 2022

Hur kan det påverka besökare?

Viss begränsad framkomlighet under röjningstiden.

Naturreservat Bondberget

Huskvarnabergen: Renovering av åkermark

Beskrivning av åtgärd

Renovering av tidigare åkermark som ska nyttjas till ängsmark. Björkar tas ner och stubbar fräses bort, en del träd i södra delen hamlas. Detta gör vi för att öka möjliga slåtterytor i Huskvarnabergets naturreservat och på så sätt gynna flora och därmed pollinatörer. Åtgärden har föregåtts av samråd med Länsstyrelsen.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406879 E: 196517

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Naturreservat Huskvarnabergen

Huskvarnabergen: Skogsbete

Beskrivning av åtgärd

För att gynna biologisk mångfald och öka andelen skogsbete som är en brist i den svenska naturen så kommer vi stängsla ett område (5 hektar) norr om Stibbarp. Ekar frihuggs och en del yngre gran tas bort från området. Tidigare slåtteryta norr om Ulvdalen frihuggs.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6411221 E: 196819

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Naturreservat Huskvarnabergen

Rocksjön: Ombyggnad spänger

Beskrivning av åtgärd

Broarna vid Rocksjön är i dåligt skick och måste renoveras för att inte utgöra en säkerhetsrisk. Arbete i området får av hänsyn till djurlivet inte utföras mellan april och september. Att bygga broar i ett naturreservat är komplicerat och kräver lång planering samt att Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen godkänner arbetet.

Tidplan

  • Arbetet med spängerna är klart och spängerna är numera öppna igen. Observera att du inte kan gå igenom till andra sidan utan måste vända och gå tillbaka samma väg.
  • Arbetet med broarna beräknas vara klart våren 2022. Då kommer vi kunna öppna upp hela vandringsleden igen.

Den vanliga Rocksjöpromenaden är öppen som vanligt.

Naturreservat Rocksjön

Strömsbergs naturreservat: Frihuggning av ek

Beskrivning av åtgärd

I området närmast A6 golfbana kommer vi gynna ekbeståndet genom att frihugga från främst gran. Ekar är ljusberoende och behöver en något ljusare och öppnare skog. Åtgärden sker i två etapper och utförs i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Strömsberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6404607 E: 191664

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området, periodvisa avstängningar under arbetets gång.

Naturreservat Strömsberg

Taberg:Frihuggning av tall

Beskrivning av åtgärd

Frihuggning av tall genom uttag av gran. För att gynna tall och få en öppnare och ljusare skog vilket kommer gynna bärris och fågel. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6396449 E: 184163

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Taberg: Gallring

Beskrivning av åtgärd

Gallring av ungskogsbestånd där merparten av gran tas ut. Omvandling till mer lövskog för att gynna reservatets fladdermöss. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:63966589 E: 184462

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Taberg: Granhuggning

Beskrivning av åtgärd

Gran huggs för att skydda intilliggande byggnader samt omvandla till mer lövskog för att gynna reservatets fladdermöss. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6396634 E: 184495

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Senast granskad/publicerad: