search
Sök
menu
Meny
Sök

Åtgärder i naturreservat

Vitsippor i Jönköping.

Åtgärder i naturreservat följer särskilda beslut och skötselplaner. Där finns föreskrifter för vad man får och inte får göra i ett naturreservat. Här hittar du planerade och pågående åtgärder.

Naturreservaten är viktiga för att bevara biologisk mångfald. Vi vårdar värdefulla naturmiljöer för att skydda och utveckla ett rikt växt- och djurliv. Naturreservaten är också fina friluftsområden.

Naturreservat och naturminnen i Jönköpings kommun

Planerade och pågående åtgärder i naturreservat

Bondberget: Stängsel till fårhage

Beskrivning av åtgärd

Vi sätter upp stängsel för får bakom Tulpanstigen i Bondbergets naturreservat. Där ska får sen få beta i ett försök att bekämpa den invasiva växtarten parkslide som växer i området.

Planerad tidpunkt

April 2021

Hur kan det påverka besökare?

Det påverkar framförallt närliggande fastigheter. Boende där är informerade om projektet.

Bondberget: Frihuggning av ek

Beskrivning av åtgärd

Ekbeståndet i naturreservatet Bondberget skuggas av gran vilket gör att de dör. Därför frihugger vi skuggade ekar och andra lövträd. Virke och ris kommer att transporteras därifrån för att gynna framkomligheten efter frihuggningen. Åtgärden utförs enligt instruktioner i gällande skötselplan och beslut för naturreservatet Bondberget

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406270 E: 194096

Planerad tidpunkt

Höst 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång. Vi tackar för förståelse för detta!

Naturreservat Bondberget

Bondberget: Grusning av väg

Beskrivning av åtgärd

Brukningsvägen mellan Ekhagen och Hökamosse stuga samt stigen mellan Ekhagens fotbollsplaner och närmsta motionsspår ska grusas. Detta för att förbättra framkomligheten. Grusningen sker med traktor och släp.

Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för Bondbergets naturreservat.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406221 E: 194107

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång. Vi tackar för förståelse för detta!

Naturreservat Bondberget

Domneån: Röjning och grusning av leder

Beskrivning av åtgärd

Vi kommer röja för sikt och frihugga tall och ek på södra sidan om ån. Samtidigt grusas leder. Åtgärderna sker i enlighet med skötselplanen för naturreservat Domneån.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6417389 E: 186571

Planerad tidpunkt

Februari - mars 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet och periodvisa avstängningar under arbetets gång. Vi tackar för förståelse för detta!

Naturreservat Domneån

Dumme mosse: Byggnation av toalett

Beskrivning av åtgärd

Vi bygger en ny offentlig toalett vid södra parkeringen till Dumme mosse.

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Under arbetets gång blir framkomlighet och parkeringsmöjligheter delvis begränsade. Vi tackar för ert tålamod!

Huskvarnabergen: Renovering av åkermark

Beskrivning av åtgärd

Renovering av tidigare åkermark som ska nyttjas till ängsmark. Björkar tas ner och stubbar fräses bort, en del träd i södra delen hamlas. Detta gör vi för att öka möjliga slåtterytor i Huskvarnabergets naturreservat och på så sätt gynna flora och därmed pollinatörer. Åtgärden har föregåtts av samråd med Länsstyrelsen.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406879 E: 196517

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Naturreservat Huskvarnabergen

Huskvarnabergen: Skogsbete

Beskrivning av åtgärd

För att gynna biologisk mångfald och öka andelen skogsbete som är en brist i den svenska naturen så kommer vi stängsla ett område (5 hektar) norr om Stibbarp. Ekar frihuggs och en del yngre gran tas bort från området. Tidigare slåtteryta norr om Ulvdalen frihuggs.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6411221 E: 196819

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Naturreservat Huskvarnabergen

Rocksjön: Slyröjning vassområde

Beskrivning av åtgärd

För att förhindra att vassen i Rocksjön växer igen kommer vi manuellt slyröja utvalda platser i vassområdet. Ris körs ut. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Rocksjön.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6406216 E: 190648

Planerad tidpunkt

Januari-februari 2021

Hur kan det påverka besökare?

Ris kommer att läggas i Kålgårdsparken. Vid bortforsling med traktor kan framkomligheten påverkas på gång- och cykelvägen i södra delen av parken. Vi tackar för ert överseende!

Naturreservat Rocksjön

Rocksjön: Ombyggnad spänger

Beskrivning av åtgärd

Broarna vid Rocksjön är i dåligt skick och måste renoveras för att inte utgöra en säkerhetsrisk. Arbete i området får av hänsyn till djurlivet inte utföras mellan april och september. Att bygga broar i ett naturreservat är komplicerat och kräver lång planering samt att Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen godkänner arbetet.

Tidplan

  • Arbetet med spängerna är klart och spängerna är numera öppna igen. Observera att du inte kan gå igenom till andra sidan utan måste vända och gå tillbaka samma väg.
  • Arbetet med broarna beräknas vara klart våren 2022. Då kommer vi kunna öppna upp hela vandringsleden igen.

Den vanliga Rocksjöpromenaden är öppen som vanligt.

Naturreservat Rocksjön

Rosenlunds bankar: Slyröjning

Beskrivning av åtgärd

Slyröjning längs gångstig för att möjliggöra kantslåtter. Slyröjning på ängsyta i västra delen samt i aspdungen närmast Skrämmafältet. Röjningen sker manuellt och riset forslas bort. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för Rosenlundsbankarnas naturreservat.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6408335 E: 193075

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Strömsbergs naturreservat: Frihuggning av ek

Beskrivning av åtgärd

I området närmast A6 golfbana kommer vi gynna ekbeståndet genom att frihugga från främst gran. Ekar är ljusberoende och behöver en något ljusare och öppnare skog. Åtgärden sker i två etapper och utförs i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Strömsberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6404607 E: 191664

Planerad tidpunkt

Våren 2021

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området, periodvisa avstängningar under arbetets gång.

Naturreservat Strömsberg

Taberg:Frihuggning av tall

Beskrivning av åtgärd

Frihuggning av tall genom uttag av gran. För att gynna tall och få en öppnare och ljusare skog vilket kommer gynna bärris och fågel. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6396449 E: 184163

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Taberg: Gallring

Beskrivning av åtgärd

Gallring av ungskogsbestånd där merparten av gran tas ut. Omvandling till mer lövskog för att gynna reservatets fladdermöss. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:63966589 E: 184462

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg

Taberg: Granhuggning

Beskrivning av åtgärd

Gran huggs för att skydda intilliggande byggnader samt omvandla till mer lövskog för att gynna reservatets fladdermöss. Åtgärden sker i enlighet med skötselplanen för naturreservatet Taberg.

Plats

Sweref 99-13-30 : N:6396634 E: 184495

Planerad tidpunkt

2021-2022

Hur kan det påverka besökare?

Begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Naturreservat Taberg